Owadan gözler hak da kijijik degişme

hol gyzyň gözleri uly bir şygyr,
owadan şeyle bir owadan gözler.
diňe kirpiklerni wasp etmek üçin ,
megerem şahyryň kemter ger dili.

yöne aşyk şahyr, bar güyji bilen,
döreder ajayyp sözleri hökman,
yagny ,şeyle gözler yaşayan wagty,
bolar namys üçin galamly sakman.

diypdir ozal...

Dowamy »

891 3
Köneler, 7 years ago


Ilki söze sonky jogap

ey näzenin gözel, näzenin gözel,
saňa menin kiçiräjik sözüm bar..
aşyklaň adyndan yalwaryan saňa,
sözlerimi kesä çekmän diňle yar..

seni söydim,söyyanimi duysamam,
yürekde gizledim duydyrmadym yar.
häzir bolsa bütin yerin yüzünde,
hemä sana aşyk hemem sana zar..

zar men zar näz...

Dowamy »

725 1
Köneler, 7 years ago


Söygiden-söyge baryar...

Sen örän owadan,meniň gözüme,
dogry hemmeleňki özüne gözel.
häzir bolsa gulak sal meň sözüme,
seň üçin yenede düzdim bir gazal,

seň üçin ozalam ençesin yazdym,
şolar bilen seniň yüregňe düşüp.
belki başyňyda agyrdandyryn,
goşmasyz sözleri şygryma goşyp.

gaty görme,ayyp etme söz...

Dowamy »

1088 7
Köneler, 7 years ago


Yashlygyn aydymy

çagajykkam bilmeyärdim,
Söyginin namedigin.
ömür,saz,aydym,Durmuş,
Bir uly namadygyn.
Kitap,Okuw,galam,tuş,
Okatmyş danadygyn.
Duşuşuk belleşip göni,
Barmalı sagadyny.
özem desse bagülli,
Barmaly bagadygyn,
Bilmandirin gaharlanyan,
şu zatlary sanadygym.
Yöne weli bi...

Dowamy »

756 3
Köneler, 7 years ago


Niredeka bagtly günler

Yaz sergin howasyn gysganman secyar,
Bizem yoda bilen gysdanman baryas.
Käte bolsa daş-töweregi synlap,
Jürkildeşyän bilbiljikleri göryäs.

Olar şeyle bir şadyyan welin,
Gussa çekmägäde degenok eli,
Sen maňa diydin"GELJEK GüNLERE
GEL şu GÜNİ BİLE ARZUW EDELİ".

İne şeydip arzuw e...

Dowamy »

745 6
Köneler, 7 years ago


Şahyryn arzuwy......

şahyryň ilkinji arzuwy bardyr,
Ak kagyz yüzüni toprak dey sürmek.
Oňa gök syyadan,tohumun taşlap,
Soňam özüniň kimligni görmek.

şahyryn Yen'e bir arzuwy bardyr,
öz eziz watanyn yürekden söymek
Oňa howp abansa ilkinji bolup,
Söweşin lybasyn egnine geymek...

Yenede şahyryn hoşn...

Dowamy »

772 4
Köneler, 7 years ago


Ya$ajyk hanym.

Seni söyyänligme ökünmeyan hic
sebäbi sen menin jigerim-janym.
Sen meniň aklymy aldyn erkiňe,
gözleri owadan näzenin hanym.

Seni söyüp döndum,
mežnuna yarym,
Sen meni söymesen,
niçik bor halym,
ynan söyyan seni,güllerden döran
çemeni yatlatyan ya$ajyk hanym.

Soz...

Dowamy »

962 12
Köneler, 8 years ago


Yeke zat ve kan zat!

Adam durmu$unda,
bir söygi bolyar
yagny bir ya$ay$yň bolyany ucin.
Menem $ol soygimi
sana bag$ etdim,
seni yuregimden söyyanim ucin.

Ynsan gursagynda yeke yurek bar,
olam $ol göwraniň yöreyani ucin.
Men bolsa yuregmi,
sana ba...

Dowamy »

973 14
Köneler, 8 years ago


Soygime

Salam bilen ba$layaryn sozumi,
yazyaryn sen ucin sozlerin gülün.
Kate gussa bilen yumyan gozumi,
sen mahrinden,
a$a doymasam gülüm.


Kellam senin aladandan dolup dur,
yer tapamok oz janymy goymaga.
Gussa bilen yalbaryaryn men sana
rugsat ber mahrinden,
...

Dowamy »

838 5
Köneler, 8 years ago


Yuregin sesi.

Ey komlumin sasy gozumin nury
necin beyle dymyp yorsin ahbetin.
Sozle diysem,
name edeyin diyyarsin,
name etmekden,
huday bizi saklasyn.

Soyyarin sen gyzy,
soyyarin cyndan.
Soyyarin gozyetmez caksizlik bilen
yasayys yok mana,
sensiz diysemem
ynanano...

Dowamy »

2256 34
Köneler, 8 years ago


Aglama sen!

Aglama sen,
aglama sen gozelim,
gel yanyma manlayyndan opeyin.
Aglama sen,supur gozden ya$yny,
yakynla$ sen yanagyndan opeyin.

Gel yanyma,
gel sen gujagma maysam,
manlayynda galsyn ilkinji posam.
Gir sen aglamada meznun gujagna
galsyn yanagynda ikinji posam.

Dowamy »

1135 13
Köneler, 8 years ago


Guze menzes adam..!

Demirgazygamy gunorta tarap
owusyar yuwa$ja mylayym $emal
$emal oz ugrundan razy yalydy
$u bol$undan mydam tapyardy kemal

yapraklar bolsa badyna onun
gayyp du$yadiler oz daragtyndan
olar yone bir daragtlardan dal
gayyp du$yadiler guz daragtyndan.

Guz epidi hakda oylanma yazsan<...

Dowamy »

783 4
Köneler, 8 years ago