HEMISE GYZ OGLAN SAYLAMAK YADA TAYYN SAYLAMAK BARAD GURRUN GITSE GYZLAR OGLANYN PULLSYNY GOWY GORYA ADAMCYLYGY NAHILI BOLSA BOLSUN PULY BOLSA BOLYA DIYYALER OGLAN DILINDE MANA OWADANJA ,AKYLLYJA , YUWASJA GYZ GEREK ENEM-ATAM BILEN ONUSSUN DIYYALER. YONE OGLANLAR HEMISE 2 SANY GYZ BAR BOLSA BIRI YUWAS BIRI DOGUMLY MYDAMA DOGUMLY SAYLAYALAR BU NAMEDEN KA OGLANLARYN OZUNE BOLAN GOWSAKLYGY MYKA YADA BASGA BIR PIKIRDEN MI KA OGLANLARA SORAGYM BAR EGER SIZIN ONUNIZE 2SANY GYZ GOYSALAR 1NJI YUWAS,AKYLLY,OWADAN 2NJI AKYLLY DOGUMLY SONDAN HAYSYNY SAYLARDYNYZ MENI GATY GYZYKLANDYRYAR .

Köneler, Toty tarapyndan 9 years ago
  sazanda2 9 years ago
 • KA OGLANLARA SORAGYM BAR EGER SIZIN ONUNIZE 2SANY GYZ GOYSALAR
  1NJI YUWAS,AKYLLY,OWADAN
  2NJI AKYLLY DOGUMLY SONDAN HAYSYNY SAYLARDYNYZ MENI GATY GYZYKLANDYRYAR .
  Toty
  28 jogap
  306 okalan
  2011-07-25 01:11:15

  salam obadas, kopden bari gorusmanimizdenmi namemi salamlasmagam gaty suji, yagny agzalar bilenem!
  gyz saylamak barada dogrymy aytsam mana-ha pikirmi aytmaga-da ysgyn yok, yuregim sol bir gyz diyip zaryn-zaryn elewreyar, nadip gyz saylayyn, nadip yurekden sypyp bolarka?
  sazanda2 9 years ago
 • menem öz pikirimi yazsam bolyamyka tema degisli. menin pikirimca dogumlyja gyz alanlaryny gowy göryaler,sebabi-dogumly bolsa yanyoldasyny goldayamaly yerinde goldap,erbet yerinde munyn bolanok diyyarler. A yuwasja owadanja gyz alsan name diyse senki dogry diyip,yuwasja yoldasynyn yzyna dusup yöryar. Ondan hemme babatda dine oglan pikir etmelem,yetismelem bolyar. Bu dine menin pikirim.
  Abadan | 2011-07-25 07:42:41


  ha-ha-ha hay abadan senema, beyle pikirin bar bolsa men aydayyn!
  erkek ayaldan goldaw gozlemez, soygi gozlar!ayal masgaladan goldaw gozleyan etkek erkek dalde ejiz bolya!
  ha-ha-ha)))) beyle piukirde bolup senem dogumlyja boljak bolup, yan yoldasyna igenip gargynyp, dawalasyp yorme....
  myratmeredow 9 years ago
 • Özüni oñarýan gowja gyz bolsa bolya. Hojalyga seretjek. Hemem asyllyja
  myratmeredow 9 years ago
 • Alanson pylany bn gezipdir diyseler erbet zat shol
  Toty 9 years ago
 • AY BARDE GATY SOYGUN ROLY YOKLA SEBABI SOL BIRINE GOWNI GIDEN ADAM (SAZANDANY MYSAL EDIP ALYP BOLAR) BASGA BIRINI GOZLEMEYA MEN ONUN YALY GYZY SAYLAYAN ADAM OZUNI SOYYAN DIYYAYMESEM BASGA NAME DIYEYIN
  sazanda2 9 years ago
 • yene bir gezek hemmanize salam,
  hany gyzlar oglan saylamak barada name aydyp biljeksiniz?
  Abadan 9 years ago

 • ha-ha-ha)))) beyle piukirde
  bolup senem dogumlyja
  boljak bolup, yan yoldasyna
  igenip gargynyp, dawalasyp
  yorme....
  sazanda2 | 2011-07-28

  nadyanay sazanda senem :-),menden yuwa$ adam yokla :-D)))
  Toty 9 years ago
 • sazanda2 salam nahili gowjamyn .aylanayyn oz obamyn oglanlaryndan nahili bolsalaram adamcylyklary gulya
  Toty 9 years ago
 • sazanda2 salam nahili gowjamyn .aylanayyn oz obamyn oglanlaryndan nahili bolsalaram adamcylyklary gulyaly
  Toty 9 years ago
 • sazanda2 salam nahili gowjamyn .aylanayyn oz obamyn oglanlaryndan nahili bolsalaram adamcylyklary gulyaly
  sazanda2 9 years ago
 • sazanda2 salam nahili gowjamyn .aylanayyn oz obamyn oglanlaryndan nahili bolsalaram adamcylyklary gulyaly
  Toty | 2011-07-29 23:24:48
  ay, su gezeg-a cisjeklay...
  student3 9 years ago
 • koroci dogumly gyz depañe cykar,yuwa$ja ,akyllyja gyz bolsa gowy,dü$ünü$yan ,ümmülle$yan gyz gowy.ol dogumlusurap yören $ermendani hickim islemeya!ayaly dine:"kakasy dine señ diyeniñ bolar" diyse ine hakyky gelin! Gyzyn dogmuny nam etjegay,ol name erkegin ornuna hereket etmelimi?
  student3 9 years ago
 • ay barde gaty soygun roly yokla sebabi sol
  birine gowni giden adam (sazandany mysal
  edip alyp bolar) basga birini gozlemeya men
  onun yaly gyzy saylayan adam ozuni soyyan
  diyyaymesem basga name diyeyin
  toty | 2011-07-28 22:1
  ay natdinay toty özuni söymeyanem bamy? ol ba$daky gyzlar senmay ? çi$ik eken.
  student3 9 years ago
 • toty diysen totay!
  magnit 9 years ago

 • gaty yuwash bolsada gonshulan gepini ceker yörer(towugyn mellegime gecdi diyse jogabyny berip bilman)
  Tak cto gyzyn özune yeterlik yamanlygam bolsun, sypaýcylygam bolsun, yöne ärinden öne gecmesin
  Aristokrat 9 years ago
 • Men pikrimce oglanlañ köpisi dogumly gyzy saýlarmyka diýän. Meñ özimä gyz dogumlyja bolsa gowy görýän ýöne hemme zada go$ulup ýörsede bolmaz !
  Aristokrat 9 years ago
 • Vesna87 sen dogry dogry aýdýañ!
  asiya 9 years ago
 • Hehe... saylamk eliñdaki zatmyka? Herkime yazgytlysy dusharda :)
  sweetbala 9 years ago
 • asiya dogry aytyan kim bln bagtly boljagn belli da
  student3 9 years ago
 • hehe... saylamk eliñdaki zatmyka? herkime
  yazgytlysy dusharda
  asiya | 2011-12-18 02:13:1
  köplenc eliñdaki zat!
  maddow 9 years ago
 • gaty yuwasham gaty dogumlysam gow dal.dogry aydyanyz..vesna87 ärsarymy sen??
  turkmenntug 9 years ago
 • yokardaky suraty goýan gyzmy?
  makgush 9 years ago
 • Hehe gowy tema, menä dogrymy aýtsam gyzyň owadanlygyna gyzamok, esasy zat adamcylygy bolsun. Eger ýokordaky soraglardan saýlamaly bolsa onda akylly, dogumly gyzy saýlardym.
  Jasminka91 9 years ago
 • Hemmanizin,özünize mynasyp gyzlara $azadanyzyn,oglanlar melikanizin du$magyny beyiklerin beygi alladan dileyan.
  mavibonjuk 9 years ago
 • hemmaniza salam.oglanlar we gyzlar,sizin shu temanyza sheyle pikir etyan.we dogrymyka diyyan pikirim.sorag bashga yone jogap her hili.menem jogabym bashga oydyan :

  Bir gyzy yagny dogumly aljak dp alyp bolonok,yuwasy aljak dal dp alman bolonok(edil sheyle tersinede)manlayymyzda kim yazylan bolsa shoda bor,yazgytdan cykma yok,Diyilyara iki zatda gacyp gutylma yok,bira olum,birem yazgyt.
  Allajan hemmamizin manlayymyza gowsyny.musulman oglan(oglanada gyz)
  Yazsyn.
  Pul menin pikirim esasy zat dal.yone hemme zat yeligi bn bolsa gowy.

  Esasy 2 barmak manlayymyz bolsun...
  .
  Abadan 9 years ago
 • Önem aydylysy ýaly "hudaya ynanmaly,yöne e$egiñem berkje gu$amaly"dìýìlì$i yaly,oglanyn ya gyzyn yuwas ya dogumlylygy 2 barmak mañlaýada baglydyr welin,mañlaý ya yazgyt seyle diyip otyrmaly dal. Öz ykbalyn öz elinde,ony öwrubem bolya cöwrubem.
  Aristokrat 9 years ago
 • Jasminka sagja bol ' Sañada nesip etsin! Iki barmak mañlaý diýip sizemaý alla mañlaýña hemme zady ýazan bolsa soñ ahyrýetde bizden näme üçin hasap soralsyn?
  Gulyalakjan 8 years ago
 • saylan yoldashyn seni soyyan bolsa yamanam bolsa dogrulap bolarmyka oytyan:->.
  Gulyalakjan 8 years ago
 • dogry, kabir gyzlar oglany dal-de oglanyn baylygyny soyyar, yone oglanlanam kabiri gyzyn baylygyny soyyar. A owadanlyk....ol hemme adama denlikde, ozune yeterlik gozelligi bolyar yalnyshmasam.
  AHAL 8 years ago
 • shu gyzlar bir saylasyn how ilki. olup baryalara.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri