Gyzlar

"Gyzlan oglanlar hakda pikiri". GYZLARY Opsen zentlmen dal opmesenem adam dal. Owsena yalan diyer owmesenem taslap gider. Hemme islan zadyna bor diysen yaman owrenser yok diysenem dusunjesiz diyer. Yanyna kop gitsen yuregine duser az gitsenem gaty gorer. Gowja geyinsena jalay diyer uns berman geyinsenem wkusam yokla diyer. Gabansana haraketlerin Go...

Dowamy »

1323 15
Köneler, 8 years ago


Walentina güni!!!

fewral aýyñ on dördi,
söýgüñ güýji döredi,
a$yk ýigdiñ gülüne
mag$uk ýürek eredi!

bu gün boldy beýik waka,
a$yk bilen mag$uk du$dy,
beyle söygi nirde baka?
ilki söýgim ýada dü$di!

bu gün berýär ýigit gyza,
ter çemenli güllerinden,
wasp edýäler çöküp dyza,
d...

Dowamy »

3293 62
Köneler, 9 years ago


Soydum seni

men seni şeyle söýdüm/
söýdüm seni uly ýürek bilen/
gözlerim däl ýürek bilen gördüm/
ýüregimde gaýnap duran yşk bolup/
kalbymda sönmejek ataş döretdiň!
men seni söýdüm,söýdüm seni güleňde/
söýdüm seni ýalňyz goýup gideňde/
söydüm seni sözläňde/
peýda boldy ajap keşbiň gözlemde/
söýdüm s...

Dowamy »

1220 6
Köneler, 9 years ago


Gider

bir gül ýolsam beýhuş bolup ysyna/
gül ysyna başym aýlanar gider/
bir gyz söýsem,düşsem onuň yzyna/
şol periniň ugrunda başym agarar gider

gözel bar yşgynda ýakar/
däli edip mežnun eder/
gözel bar aklyňy huşuňy alar/
söýdüm diýer oýnar gider

gözel gyzlar siz bir gudrat/
...

Dowamy »

892 1
Köneler, 9 years ago


Bagshy sen!!!

sazyny ogurlap aydymyn aydyaň
žiwoý aýt diýseler sen toýdan gaýdýaň
puluny alaňsoň nam üçin beýdýäň?!
ýüregi joşmadyk tupoý bagşy sen!

ýüregi joşmadyk bagşy bolarmy,
bagşylar toýlaryň nagşy bolmazmy,
mindisk aparat disket galmazmy,
şulardan gazanjy eden bagşy sen!

plan bagşy di...

Dowamy »

1330 13
Köneler, 9 years ago


Dost hem duşman meselesi

Dostuň bolsa, nirde bolsun, parhy ýok,
Bir obada, bir şäherde, ýa daşda,
Baryp, görüp bolmajak bir ülkede,
Ýa ýürekde ýaşasa, bimahal ölüp,
Ýöne dostuň bolsa, dost bolan bolup,
Ilkinji öwrümde düşüp galmasa,
Maşynyňdan, motoryňdan, tigirden,
Hem yzyňdan daş zyňmasa goşulyp,
Duşmanyňa, özi özün...

Dowamy »

1420 21
Köneler, 9 years ago


Pahimler!

Injuries may be forgiven, but not forgotten.
Salnan ýaralar bagyşlanyp bilner, ýöne unudylmaz.

It is easy to be brave from a safe distance.
Uzak aralykdan batyr bolmak aňsatdyr.

Never trust the advice of a man in difficulties.
Hiç wagt özi kyn ýagdaýdaky adamyň maslahatyna ynanma.

Un...

Dowamy »

1113 2
Köneler, 9 years ago


Ahyrzaman bolar!

Eý ýaranlar, musulmanlar,
Bir gün ahyrzaman bolar,
Ölenden öň köp nyşanlar
Ýeriň ýüzünde kän bolar

Adalatsyz bolar hanlar
Bihaýa bolar zenanlar,
Köp döküler nahak ganlar,
Iliň päli ýaman bolar.

Pisat iş köp bolar, az bolmaz
Bu öý ol öýe saz bolmaz,
Ýagmy...

Dowamy »

3634 13
Köneler, 9 years ago


Ogul öýermek,gyz çykarmak...

Garaşsyzlyk zamanamyzda ýaş çatynjalaryň
tutýan durmuş toýlarynda berjaý edilýän däp- dessurlarda ýewropa medeniýetine ýakynlaşmak
gitdigiçe artýar. Mysal üçin öňler türkmenler täze
gelni toýdan gaýyn öýünde 40 günläp saklap, 40
günden soň atasy öýüne gaýtaran bolsalar, indi
ony 20-25 günden, uzak saklanlarynda bi...

Dowamy »

1604 15
Köneler, 9 years ago


TOBA!!!

Togsan dokuz adamyň başyna ýeten rehimsiz bir adam bar eken. Bir gün ol eden işlerini ýatlap, gaýga çümüpdir we ylymly bir adamyň ýanyna baryp, geçmişini gürrüň beripdir. Toba edip, dogry ýola gelmek isleýändigini, dürs ýaşamak isleýänini aýdypdyr. “Ýöne, munça adamyň ganyna galamdan soň, taňry meniň günämi geçermikä?” diýip, ganhor ylym okan kişid...

Dowamy »

1388 14
Köneler, 9 years ago


Ozaly özüňden ägä bol!

I lie is the curse of God.
Ýalan Taňrynyň gargyşydyr.

Believe no tales from an enemy’s tongue.
Duşmanyň bir sözüne-de ynanma.

Half the truth is often a whole lie.
Ýarym hakykat köplenç tutuş ýalandyr.

Better a lie that heals than a truth that wounds.
Ýaralaýan hakykatdan be...

Dowamy »

1527 18
Köneler, 9 years ago


Hadys, Pygamberiň sözleri

Hormatly okyjy, Türkmenistan garaşsyzlyga çykandan soň sowet döwründe çap edilmedik dini kitaplar hem türkmen dilinde çap edilip başlandy. Elbetde, Türkmenistanda terjimeçilik sungatynyň öz ýeten belentlikleri bilen bir hatarda kemçilikleri hem bar. Aýdaly, sowet döwründe rusçadan türkmençä terjime etmekde uly tejribe toplandy. Ýöne arapçadan terji...

Dowamy »

2789 20
Köneler, 9 years ago


It bilen ýatsaň...

Do right and fear no man.
Dürs bol hem kişiden çekinme.

He that respects not is not respected.
Sylamadyk sylanmaz.

He is not rich that possesses much, but he that is content with what he has.
Köp zatly däl, bary bilen kanagat edýän baýdyr.

None says his garner is full.
Hiç kim...

Dowamy »

1412 17
Köneler, 9 years ago


Töwrat pähimleri...

Be of them that are persecuted, not of them that persecute.
Ýanalýanlardan bol, ýanaýanlardan bolma.

No position can dignify the man. It is the man who dignifies the position.
Wezipe adamy beýgeldip bilmez, wezipäni adam beýgeldýändir.

Judge a man by his deeds, not by his words.
Adama sözüne däl, i...

Dowamy »

1550 4
Köneler, 9 years ago


Söz manysyn biler bolsaň...

Saň ýurdunda bir adam işi-pişesini maýmyn saklamak edinipdir. Ol maýmynlara, maýmynlar hem oňa düşünýän ekeni. Maýmynçy öz maşgalasynyň agzyndan kesip, maýmynlaryna iýdiripdir. Ýöne bir ýyl guraklyk bolup, öýdäki azyk-suwlugyň aňyrsy görnüp başlapdyr. Onsoň maýmynçy maýmynlarynyň iýmitini kemmäge mejbur bolupdyr. Ýöne ol maýmynlar muny kabul etmez...

Dowamy »

1204 8
Köneler, 9 years ago


Gahrymanlar we gahrymançylyk barada

Unhappy the land that is in need of heroes. Bertolt Brecht
Gahrymanlara mätäç ýurt betbagtdyr. Bertolt Brecht

A hero is a man who is afraid to run away. English proverb
Gahryman gaçmakdan gorkan adamdyr. Iňlis nakyly.

A hero is no braver than an ordinary man, but he is braver five minutes longer.
...

Dowamy »

1168 15
Köneler, 9 years ago


Görnüşiň ýaly bol!..

Who knows not how to dissemble, knows not how to live.
Ýaşyrmagy bilmeýän ýaşamagy hem bilmez.

The cat and dog may kiss, yet are none the better friends.
Pişik bilen it ogşaşyp biler, ýöne bu olaryň hiç biriniň gowy dostdugyny aňlatmaýar.

Many kiss the hand they wish cut off.
Köp kişi kesip taşlama...

Dowamy »

1817 36
Köneler, 9 years ago


Aýdylmadyk söz ýok, eşidilmedik gep bar

God save me from my friends. I can protect myself from my enemies. Old prayer
Taňrym, sen meni dostlarymdan gora. Duşmanlarymdan özüm goranaryn. Gadymy doga

You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind. Mahatma Gandhi, Indian Philosopher
Sen meni gandallap bil...

Dowamy »

1420 4
Köneler, 9 years ago


Bilip goýmaly zat

Gadymy Ýunanystanda Sokrat çuň bilimli adam hasaplanypdyr. Günleriň bir güni beýik akyldara bir aşnasy duşup şeý diýen: “Meniň seň dostuň barada ýap-ýaňyja eşiden zadymy bilýäňmi?” Sokrat ondan biraz säginmegini sorap, şeý diýen: “Sen hiç zat aýtmakaň men seni kiçijik bir synagdan geçireýin. Muňa Üç gat süzgüçli synag diýilýär.” “Üç gat süzgüçli sy...

Dowamy »

903 1
Köneler, 9 years ago


Oýlanmak üçin iýmit

“Söwda göwnäp däl-de, mejbury edilse, önüm öndürmek üçin hiç zat öndürmeýänden rugsat almalybolsa, pul haryt bilen däl-de, orun, wezipe bilen iş salyşýanlara aksa, adamlar işläp däl-de, parahorluk, alym-ýolum bilen baýaýasa we kanunlar seni şeýle baýlardan goraman, olary senden gorasa, bozukluk sylaglanyp, dürslük özüňi pida etmekden başga zat bolm...

Dowamy »

987 10
Köneler, 9 years ago


Senekanyň pähimlerinden

An unpopular rule is never long maintained.
Halanmaýan düzgün hiç wagt uzaga gitmez.

Be silent as to services you have rendered, but speak of favors you have received.
Öz eden hyzmatlaryňy dile alma, emma özüňe edilen ýazgşylyklary aýt.

Be not too hasty either with praise or blame; speak always as though...

Dowamy »

1031 12
Köneler, 9 years ago


George Eliotyň aýdanlaryndan

What do we live for, if not to make life less difficult for each other?
Eger bir-birimiz üçin durmuş külpetlerini azaltmajak bolsak, biz näme üçin ýaşaýarys?

Adventure is not outside man; it is within.
Töwekgellik adamyň daşynda däl, içinde bolýar.

All meanings, we know, depend on the key of interpretat...

Dowamy »

984 7
Köneler, 9 years ago


Confucius aýdypdyr

The Master said, It is only the very wisest and the very stupidest who cannot change.
Ussat aýtdy: “Diňe aňrybaş akylly adam hem barypýatan akmak özgerip (häsiýetini, bolşuny üýtgedip) bilmeýär.”

The Master said, A man can enlarge his Way; but there is no Way that can enlarge a man.
Ussat aýtdy: “Adam öz ýoluny giňeldip...

Dowamy »

1138 11
Köneler, 9 years ago


Açgöz bilen görip

Ady belli açgöz adam bilen ýakasy gaýyşly göribiň öňünden ýurduň patşasy çykyp, şeýle diýen:
“Siziň biriňiz menden göwnüňiziň islän bir zadyny sorasaňyz, men ol islegi ýerine ýetirjek hem-de beýlekiňize şol berlen zadyň iki essesini eçiljek.”
Görip ilki bolup zat soramak islemändir. Sebäbi beýtse, ýanyndaky ýoldaşy oňa iki esse köp z...

Dowamy »

1110 12
Köneler, 9 years ago


Düzelmek isleseň...

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it’s the only thing that ever has. Margaret Mead

Akyl-düşünjeli hem tutanýerli adamlaryň kiçijik bir topary dünýäni özgerder diýseler ynanmazlyk etme. Hakykatda bu olaryň edäýjek işidir.

If you tell the truth you don’t have t...

Dowamy »

970 6
Köneler, 9 years ago