Oňarsaň bar zady oňatlyga yor.

Oňarsaň,

bar zady oňatlyga ýor.

Belki-de, ýorgudyň ýerine düşer.

Ikibaşdan, gündogarda gün dogar,

Ikibaşdan, gunbatarda gün ýaşar.

Ikibaşdan, ýigreniler, söýüler,

Kimse ýere gider, kim dörär ýerden.

Ikibaşdan, biziň köne duýgular,

...

Dowamy »

1379 24
Köneler, 8 years ago


Kijikgeje.........

hemmäňize salam, gowumy ýagdaýlaryňyz sagaman işläp-okap ýörsiňizmi. menem gowy ýöne gowam däl, gaty gowy. meniň oglan jigim boldy, ýagny doganymyň oguljygy. menem begenjimi hemmäňiz bilen paýlaşasym geldi.

Dowamy »

1248 20
Köneler, 9 years ago


Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň.

hemmäňize salam. meniň gowy görýän goşgularymyň biri.

gaññalyñ boýunda-tejende galdy
meniñ ýigit wagtym,seniñ gyz wagtyñ
okgeçmez ýylgynlañ içinde galdy
meniñ ýigit wagtym,seniñ gyz wagtyñ

bir ýandan uruşdy,bir ýandan hasrat
hasrat bolçylykdy,hezillik gahat
şol ýowuz ýyllara gelipdi g...

Dowamy »

2173 15
Köneler, 9 years ago


Altyn-asyr.

hemmäňize salam. meniň bir soragym bar bilýän bolsaňyz jogap ýazaýyň, sizden haýyş edýän. alty-asyryň gudoguna nädip aýdym goýmaly, we aýdymy nädip saýlamaly? jogabyňyza garaşýan.

Dowamy »

1375 16
Köneler, 9 years ago


25- goşgy.

hemmäňize salam. 25-maýam geldi hemmäňiziň wagtyňyz gowy geçmegiňizi we okuwy ýa-da ýok.okuw. gutarýanlarada egzaminda üstünlik dileýän. menem bir goşgujyk ýazaýyn diýdim.

bir obada, bir mekdepde ulaldyk,
klasdaş oglanlar, klasdaş gyzlar.
şeýdibem 10-ýyllap biz bile bolduk,
klasdaş oglanlar, klasdaş gyzlar.
...

Dowamy »

2078 19
Köneler, 9 years ago


Sizden kömek soraýan.

hemmäňize salam. men näme etjegimi bilemok maňa maslahat beriň. meniň gelnejemiň jigisi bar, jigisine meni sorap geljek bolýalar. muny gelnejem aýytdy. ol oglan menden 5-ýaş uly. özem moskwada zawoşni okap ýör. olaryň maşgalasam gaty gowy ýöne köp zadlaryny halamok, mysal üçin olar gelinlerini kän hiç ýerik göýwerenoklar, göýwerselerem şafýorlary ä...

Dowamy »

1727 63
Köneler, 9 years ago


Ejemjana.........

hemmäňize salam. nesip bolsa az wagytdan meniň ejemiň doglan güni. ejemjen saňa bu dünýäde ähli owadan zatlary arzuw edýän. heý bu dünýäde ejeden beýik, ejeden eziz, ejeden gymmatly zat barmyka. men günde ýatjak bolamda ejemi gujaklap, ogşap soň ýerime geçýän, eger ejem menden öň ýatsa ýanyna baryp ýüznden ýuwaşja ogşap gaýytýan. men kä wagyt oturu...

Dowamy »

1825 49
Köneler, 9 years ago


Hekaýa...

hemmäňize salam. gadym zamanlarda bir patşa bar eken. bu patşa aragy gowy görýän eken. günlerde bir gün patşa hemme wezirlerini ýanyna çagyryp, "kim meniň aragymy taşladyp bilse ýarty baýlygymy şoňa berýän" diýipdir. bir wezir nädip taşlatmaly diýip pikirlenip barýarka derwezesi açyk jaýa gözi düşýä. bu howlyň içinde bir owadan gelin bir ýere sered...

Dowamy »

1771 14
Köneler, 9 years ago


Degişme

salam men size bir degişmejik aýdaýyn. biriniň ýekeje lälijek gyzy bar eken . ejesi b/n kakasy gyzlaryny lälik saklapdyrlar. aýlar,ýyllar geçýä gyz ulalýar,ýöne gyz ýalta bolýar. ejesi bilen kakasy gyzyny işledip bilenoklar. bir günden bir gün bularyň kellesine bir pikir gelýä. bular maslahatlaşyp gyzymyzy utandyraly, özünden bilip işlär diýip kara...

Dowamy »

1307 22
Köneler, 10 years ago


Salam

salam men birinji gezek zat ýazýan.men siziň bilen tanyşanyma örän şat.

Dowamy »

838 0
Köneler, 10 years ago