Durmu$ sapagy

Iki dost nirädir bir yere baryan eken.ýolda dostlaryñ arasynda dü$üni$mezlik ýüzd çykýar.olaryñ biri ganygyzmalyk edip ikinjisine bir $apbat çalýar.dostundan göwni ynjan ki$i $ol ýerde dyz epip,çägäniñ ýüzüne:"$u gün dostum meniñ göwnüme degdi"diyip ýazýar.
Birhaýukdan soñra dostlar bir suwdan geçmeli bolýalar.suwdan geçmeli bolýalar.suwa...

Dowamy »

1160 9
Köneler, 9 years ago


K.Gurbannepesowun "ýa$lyk dramasy"gosgusyna go$ulmadyk bentler

Salam hormatly agzalar.$ugun mekdep kitaphanasyna k.gurbannepesowun go$gular ýygyndysyn taze kitaby geldi,$onda $u go$gy bar ekeni,biz onyñ "ýa$lyk dramasy"go$gusyny önem okayas, bilyas yöne ol go$guda beyle bentler yokdy(menin okan kitaplarymda) we name ucin ýazylmadygyny bilemok eger mùmkin siz bilyansiniz ýöne mena ilkinji gezek gabat gelyan,$on...

Dowamy »

1344 15
Köneler, 9 years ago


Oylanma...

Men seni $eyle söyyarin.sen ynanyarmyñ?dogry,men bu sözleri seniñ özüñe-de aýdypdym.yeke gezegem däl,birnäce yoka duydurypdym,sen "söyúp bilemok"diydiñ.gayta-gayta jañ etdim,yeke gezegem jogap bermediñ.diñe meniñ saña söygimi duyduryanlygyma $ayat bolup,ikimiziñ aramyza yadawsyz gatnan $ol sms-ler dur.ilkinji gelen sms-i okamankam seniñ ýazandygyñ...

Dowamy »

1750 32
Köneler, 9 years ago


Hakdyr!

Söýdiñ meni çyndan,söýeniñ hakdyr,
muña gursakdaky ýürek $aýatdyr.
Söýüp söýülmeseñ ykbal sebäpdir,
meni günälemek saña aýypdyr.

Bir gujak gül alyp,sowgat bereniñ,
"söýýän"diyip maña gazal ýazanyñ.
Söygi-umannynda ýalnyz ýüzeniñ
diñle,gursagyñy barysy hakdyr.

Gözüme seretseñ gö...

Dowamy »

915 3
Köneler, 9 years ago


Bir pursatlyk çagalygy ýatlalyñ

Salam hormatly agzalar sag aman okap,i$läp ýørsunizmi?ýetip gelyan täze ýylynyz gutly bolsun.
$ugün bizin mekdebimizde"harplyk"baýramy gecirildi,menem ýörite görmage bardym,her çaga bir harp berlipdir $ol harplara degi$li go$gylar aytyalar,çagalaryn çyky$laryn görûp öz "harplyk "baýramym ýadyma du$ùp gitdi,mana "d"bilen"ü"harpy dü$üpdi $ol g...

Dowamy »

3137 25
Köneler, 9 years ago


Beýik ynsanlar bagyshlap...

Käbäme
ilkinji $ygrymy sen hakda yazyp,
utanypdym saña okap bermage.
Ýagdaýlaryn nicik,mähriban ejem,
ynha,bu gün geldim seni görmäge.

Birmahallar sana kalbymdan önen,
sada go$gularym gizlanem bolsam.
Senin gujagynda undup dünyäni,
arzuwlañ kölünde ýüzyanem bolsam.

Dowamy »

1130 13
Köneler, 9 years ago


Gy$ go$gusy

Öñkùden has bahym garalyar iñrik,
dañlaram öñküden uzaga çekýär.
Maýylyrak günler görùnýär geñräk,
asman aram-aram "awusyn" pùrkýàr.

Cyralaryñ $öhlesi gyzgylt öwùsýår,
säherleri goýy ùmùr bùrände.
Kalbyña azajyk gam -gussa basyar,
gy$yñ sowuk demi zùlpùñi daranda.

Adamlar bir y...

Dowamy »

1182 22
Köneler, 9 years ago


Söýgi hekaýasy

Salam dostlar.gowumy yagdaylarynyz,okuwlarynyz,i$leriniz?menem size bir hekaya yetirmegi makul bildim.belki halarsynyz,belki-de....$ondada mena payla$jak:)
gyz oglan öran söyyärdi,ya$aý$ynyn gözba$yny,gùli-gùlalekli yaylalaryn sowgat edip oglana
-meni söyyanmi?diydi
-howa-diydi oglan,
gùnlerini aylaryn berdi gyz,ýyldy...

Dowamy »

1179 6
Köneler, 9 years ago


Diñ salyñ we wagty ayawly tutuñ!

Ynsan ucin iñ gymmatly zat wagtdyr.käbir akyldarlar wagty ucup baryan gu$a deñeyarler we bir ucan son ony yzyna dolap bolmajagymy belleyaler kabirleri bolsa wagty ynsanyn ömùr tanapyny kertyän sycana deneyäler.ine danalar wagt barada name diyyär?din salyn we wagty ayawly tutyn!
Wagt bizin akylly,onat,kamil adamlar bolmagymyz ucin berlen gym...

Dowamy »

993 15
Köneler, 9 years ago


Uzak yasha!

Salam talyplar.comun hormatly agzalary.$u gùn taryhda belli sene sebäbi shugun saytymyzyn in aktiw agzalarynyn biri ayjagazyn doglan gúni.gelin ony doglan gúni bilen gutlalyñ.ayjagaz talyplar.comun agzalaryna cakylyk paylamagy mana ynandy ine menem size aytyan gija galmanjyk baryn.:)yøne gelin ilki butayda gutlalyñ...

Dowamy »

2001 38
Köneler, 9 years ago


Owadan siz

Owadan siz,gyzlar,gözel siz,gyzlar
siz gülleñ eyesi,gu$lañ eyesi
hú$ermäñ,oglanlar,göriplik etmäñ
gözellik gyzlaryñ baky mirasy.
====
göryäs biz olary uzak yollarda,
göryaris zawodlañ gyzgyn sehinde,
göryaris asmanda,göryaris suwda
$adyýan gözlerin gyzlaryñ gúnde.
===
gyzlar ba$...

Dowamy »

1061 9
Köneler, 9 years ago


Eger doglan gunun 3-lùk sana gabat gelse

Doglan gùni 3lùk sana gabat gelyan adamlaryn häsiyetini bilmek beyleki sanlara garanda hasda ansat.sebabi olar du$buligi we yiti akyly,bilimi calt we yenil özle$diryandigi b.n tapawutlanyalar.bu hasiyet olarda heniz cagaka yuze cykyar.olar öran zehinli adamlar.olar namä ba$ go$sa,shonun hötdesinden artygy b.n gelmegi ba$aryalarlar.3lùk sana doglan...

Dowamy »

1702 22
Köneler, 9 years ago


Doglan günüñ 2-lik sana gabat gelse

Doglan gùni 2lik sana gabat gelyanlerin häsiyeti,durnukly,mylaýym,dawa-jenjellerden gaca durmaga caly$yan we sheyle yagdaylary yumsatmaga,olaryn önúni almaga dyrja$yan adamlary alamatlandyryar.bular akylly ba$ly adamlar bolup töweregindakilere öz maslahatyny gysganmayalar.2lik sana doglan guni gabat gelen adamlar hasiyeti yum$ak,mylakatly we gepe c...

Dowamy »

962 16
Köneler, 9 years ago


Kim meni goldaya?

Salam hormatly agzalar nahili bolda indi 3,4 gún bär dine "söygimi aydyp bilemok","söygimi yitirdim"yaly temalar ýazylyar.barynynam manysy bir.gyzlar oglanlardan,oglanlar gyzlardan zeyrenyaler.gelin gowja temalar acalynda ato talyplar.com-->zeyrenilyan.coma öwrulip barya.göwnunize degen bolsam bagyshlan.

Dowamy »

1387 24
Köneler, 9 years ago