Ýaşaýşy űpjin edýänleri yok edýäris

ABŞ-da edilen gözlegde, ynsan täsiriniň netijesinde howanyň üýtgemegi, ekosistemadaky ýaşaýşy üpjün edýän ary ilatyny çalt ýok edýändigini ýüze çykardy. Hünärmenler gysga yssy gyşlar we aşa yssy tomus sebäpli gülleriň we ösümlikleriň sanynyň azalandygyny mälim etdiler. Bu, dünýädäki tozanlandyrmagyň 80 göteriminden gowragyny ýerine ýetirýän arylar...

Dowamy »

139 5
Bilim, 1 week ago


Limon agajy

Bir wagtlar bir baýyň gapysynda iki sany ýanaşyk oturan limon agajy bar eken. Olar maý aýynyň soňky günlerinde açylýan gülleri bilen bark urup, içerde oturan adamlara tomsuň gelendigini buşlardylar. Ýöne bularyň biri beýlekisine garanda juda ejizjedi, boý alyberenokdy. Şol sebäpli görk­görmekli ýarany pursat tapdygy ony kemsiderdi, üstünden gülüp,...

Dowamy »

168 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Sen dogry aytyan ekeniň, eje!

Hawa, eje! Sen hemişe dogry aýdýan ekeniň.
Arman, oňa giç düşündim. Maňa: «Ädim ätmänkäň, ýedi ölçäp bir kes! Tirkeşýän adamlaryňy
ýagşy tana, herkese ynanma! Çünki äwmezlikden goýberen hatalaryň öwezini dolup, boş geçiren ýyllaryňy yzyna dolap bilmersiň. «Soňky
tüýkülik sakgal ezmez!» diýipdiň. Hakykatdanam, sen mamla ekeni...

Dowamy »

100 3
Edebiýat, 2 weeks ago


Maňa hiç kim gerek däl

Hiç kimiň maňa düşünmejegini bilýändigim üçin
hiç kim bilen syrymy paýlaşasym gelenok. Ýüreginde mähir­muhabbet bolmaýanlar bilen gatnaşasym
gelenok. Hemişelik galmak niýeti bilen gelmediklere dünýäme girmäge rugsat beremok. Ümmüldeşmäge gelýän adamlara içimi dökemok. Siziň muňa
näme diýjegiňizi bilemok, ýöne men diňe öz ýol...

Dowamy »

115 6
Edebiýat, 2 weeks ago


Men şol hiç kimdä

Gündogar ýurtlarynyň biri. Köçede günortanyň
jöwzasyndan goranyp, jaýyň kölegesinde garry derwüş ýatyr. Onuň eşikleri sal­sal. Ol huşsuz ýaly gözlerini süzüp, oýaly­ukulydygyny aňdyrmaýardy.
Edil şol wagt köçäniň ugry bilen emeldarlaryny yzyna tirkäp, şäher häkimi geçip barýar eken. Ol
bezemen geýnip, nökerleriniň arasy bilen...

Dowamy »

133 6
Edebiýat, 2 weeks ago


ADAMLAR 2020-nji ýylda 100 milliard ABŞ-nyň dollaryndan gowrak puly mobil goşundylara sarp edipdirler

Adam­la­ryň ag­la­ba­sy, aý­ra­tyn­-da ýaş­lar,
boş wagt tap­dy­gy smart­fon­la­ry­na se­re­dip,
ýa-ha tä­ze­lik­ler bi­len ta­nyş­ýan­dyr, ýa-da täze mo­bil go­şun­dy­la­ry, mo­bil oýun­la­ry ýük­läp
otu­ran­dyr. San­ly ul­ga­myň, teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň
ýyl­dy­rym çalt­ly­gyn­da ös­ýän döw­rün­de tä­zeden-tä­ze, has oňa...

Dowamy »

93 2
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Dünýäde agyrlyk güýjüniň ýok 8 geň galdyryjy ýer!

Hemmämiziň bilşimiz ýaly Sir Isak Nýuton tarapyndan açylan agyrlyk kanunlaryna laýyklykda ýaşaýar. Şeýle-de bolsa, bu düzgünleri bozýan käbir ýerlerde agyrlyk güýji ýok ... Mysal üçin, awtoulag dwigateli öçürilen bilen ýokary çykyp biler, şarlawukda suw ters tarapa akyp biler ýa-da ullakan daş üýşmesi kiçijik gaýanyň üstünde ýykylman durup biler. I...

Dowamy »

201 4
Bilim, 2 weeks ago


Taryhy ýadygarlik

Günorta Türkmenistanyň keramika
önümçiliginiň gadymdan gelýän däpleri bar.
Hut orta asyrlar döwründe, ýagny syrçalanmadyk keramikanyň ornuna ýokary derejeli
bezegli nagyş salnyp syrçalanan keramika
gelende çeper keramikaçylyk gülläp ösen
derejä ýetýär.
X — XI asyrlarda Merwde ülňülenen
we nagyş...

Dowamy »

67 3
Bilim, 2 weeks ago


Gorilla

Bu waka haçan, haýsy ýurtda bolupdyr, bilýän ýok. Elgaraz, bir
bar eken, bir ýok eken. Gadym
döwürlerde bir küren oba bar eken. Onuň
daş­töweregi daglyk bilen gurşalyp, oňa barýan hiç hili ýol­ýoda ýok eken. Oba ilaty onuň daşynda bolup geçýän zatlardan bihabardy. Hiç kimem şeýle
obanyň bardygyny bilmeýärdi. Mahlasy,...

Dowamy »

148 2
Edebiýat, 3 weeks ago


Global ýylylyk täsiri

Günorta Amerikanyň ýurdy bolan Wenesuelanyň ikinji belentligi hökmünde tanalýan Gumboldt depesindäki iň soňky buzluk massasy, global ýylylyk sebäpli çalt ereýär.

Global ýylylyk Günorta Amerikada we bütin dünýäde bolup geçýär.

Wenesueladaky soňky buzluk massasy global ýylylyk sebäpli çalt ereýär.

Wenesuel...

Dowamy »

140 2
Bilim, 3 weeks ago


Hytaýda jenaýat ygtyýarnamasynyň ýaşy 12-a çenli azaldyldy

Hytaýyň iň ýokary kanun çykaryjy organy bolan Milli Halk Gurultaýy, jenaýat kanunynyň üýtgemegi bilen jenaýat ygtyýarnamasynyň ýaşyny 14 ýaşdan 12 ýaşa çenli azaltdy.

Hytaý metbugatynda berlen habarlara görä MHG-nyň Hemişelik komiteti paýtagt Pekinde geçirilen kanun çykaryjy mejlisinde jenaýat kanunyna üýtgetmeler girizdi.

Dowamy »

94 2
Täzelikler, 4 weeks ago


Portugaliýada gyrgynçylyk

Ispan awçylary Portugaliýanyň aw merkezinde iki günde 540 ýabany keýigi öldürdiler. Portugaliýanyň resmileri bu wakany berk ýazgardylar we sebitdäki sugun sűrűsiniñ esasan ýitirim bolandygyny aýtdylar. 17-nji we 18-nji dekabrda 16 ispan awçysy Portugaliýanyň paýtagty Lissabondan takmynan bir kilometrlikde ýerleşýän Torrebala aw meýdanynda 500-den g...

Dowamy »

173 6
Täzelikler, 4 weeks ago


Geljekki 20 ýylda adamzat üçin 3 uly howp

Oksford uniwersitetinden Naýef Al-Rodhan geljek 20 yylda dunya ucin in uly howplaryn "biologiki howplar", " kiber howplar" we " kosmos konfliktleri" boljakdygyny habar berdi.

Al-Rodhan Butindunya ykdysady forumy (WEF) ucin yazan makalasynda 2040-njy yyla cenli bolup biljek 3 weyrancylykly towekgelciligi oňe surdi.

...

Dowamy »

243 3
Bilim, 1 month ago


Senagat üçin gymmatly çig mal

Orta Aziýada efir ýagly ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek boýunça ilkinji tejribeler geçen asyryň otuzynjy ýyllarynda başlandy. Geçirilen tejribe işlerinde oňat netijeleriň alynmagy olaryň
senagatda gaýtadan işlenilmegine girişmäge mümkinçilik berdi. Häzirki wagtda
Orta Aziýa döwletleriniň çägindäki birnäçe hojalyklarda efir ýagly ösü...

Dowamy »

79 0
Bilim, 1 month ago