Şazada Garri we Meghan Markleň jynsparazlyk aýyplamasy Korol maşgalasynyň 28 milliard dollarlyk baýlygyna nähili täsir eder?

Iňlis şazadasy Garri we aýaly Meghan Markleň ABŞ-nyň metbugat ýyldyzy Oprah Winfreý bilen geçirilen söhbetdeşliginiň netijeleri dowam edýärkä, her ýyl syýahatçylyk arkaly Angliýa 4 milliard dollar gazandyrýan Korol maşgalasynyň 28 milliard dollarlyk işewürlik modeline jynsparazlyk ýaly negatiw talaplary bilen täsir eder öýdülýär . Şeýle-de bolsa, ş...

Dowamy »

202 0
Täzelikler, 1 month ago


ABŞ-da henizem 4 adamdan biri Covid-19 sanjymyna garşy

ABŞ-da ýaşaýan her 4 adamdan 1-siniň Corona wirusynyň (Covid-19) epidemiýasyna garşy sanjymy ösdürmekden ýüz öwürendigi mälim edildi.

Monmut uniwersiteti tarapyndan geçirilen gözlegde ABŞ-da Covid-19 sanjym işleriniň çalt depginde alnyp barylýandygyna garamazdan, ýurduň ilatynyň 25 göteriminiň henizem sanjymlara garşydygy ýüze çykary...

Dowamy »

157 1
Täzelikler, 1 month ago


Madrid Mbappe-ni mugt almak üçin 2022-nji ýyla çenli garaşyp biler

Diario AS, Mbappe PSG bilen şertnamasyny uzaltmajakdygyna barha ynam bildirýändigini habar berdi.

Real Madrid, Mbappeniň fransuz klub bilen baglaşan şertnamasynyň möhletiniň gutarmagyna garaşmak isleýär, ýöne neşir, eger Parisliler oýunçydan şertnamany uzaltmak üçin jogap almasa, şu tomus satjak bolýandyklaryny öňe sürýär.

Dowamy »

162 1
Sport, 1 month ago


NASA dünýäniň soňunyň haçan geljekdigini yglan etdi.

NASA-da gözleg geçirýän topar, Gün radiasiýasynyň köpelmegi sebäpli ýerdäki ýaşaýşyň milliard ýylda ýok boljakdygyny hasaplady.

NASA-da ömrüniň ahyrynda bir gün berdi.

Gözlegçiler topary wagtyň geçmegi bilen Günüň ýerdäki kislorody sarp edip, ýerde ýaşaýşyn bolup bilmejekdigini kesgitledi.

Çap edilen mak...

Dowamy »

452 25
Bilim, 1 month ago


Talyban: Biz ähli daşary ýurt güýçleriniň maý aýyna çenli ýurtdan çykmagyny isleýäris

Owganystanyň "Talyban" guramasy geçen ýylyň 29-njy fewralynda Kataryň paýtagty Doha şäherinde ABŞ bilen gol çeken parahatçylyk şertnamasyna laýyklykda ýurtdaky ähli daşary ýurt güýçleriniň maý aýyna çenli yza çekilmegini isleýändigini mälim etdi.

ABŞ-Talyban parahatçylyk şertnamasynyň ýyl dönümi sebäpli "Talyban" tarapyndan berlen be...

Dowamy »

274 2
Täzelikler, 1 month ago


IKINJI MÜMKINÇILIK (Robert Kiýosaki)

Birinji bap. Näme sebäpden baýlar pul üçin işlemeýärler?


S: Pul ul­ga­my infl­ýa­si­ýa­ny nä­dip dö­red­ýär?

J: Infl­ýa­si­ýa­nyň esa­sy se­bä­bi — puluň köp çap edil­me­gi. Bank­lar köp pul çap eden­de, iki ýag­daý ýü­ze çyk­ýar: infl­ýa­si­ýa (hüm­met­siz­le­niş) ös­ýär, sal­gyt­lar ýo­kar­lan­ýar. Nyrh­lar,...

Dowamy »

168 1
Bilim, 1 month ago


Afrika syýahat (Syýahatçynyň ýazgylary) dowamy

Makaraka taýpasynyň erkek kişileri.


Ba­ri we ma­ka­ra­ka taý­pa­la­ry di­ňe bir ukyp­lary we hä­si­ýet­le­ri bi­len ta­pa­wut­lan­man, eý­sem, daş­ky sy­pat­la­ry bo­ýun­ça-da düýp­li ta­pa­wutlan­ýar­lar. Ma­ka­ra­ka hün­nü­le­ri­niň aras­sa­çylly­gy ola­ryň mer­te­be­si­ni art dyr­ýar. Ba­ri taý­pasy­nyň adam­la­ry gün­diz...

Dowamy »

106 2
Edebiýat, 1 month ago


Afrika syýahat (Syýahatçynyň ýazgylary) dowamy

Papirus jeňňelligindäki gippopotam.


Ma­ka­ra­ka­la­ryň öz­le­ri­ne mah­sus hä­si­ýet­leri­ni ze­ri­ba hem or­naş­dy­ran­dyk­la­ry ba­ra­da öň aý­dyp­dym. Ker­wen bi­len ge­len köp san­ly donko­lan­lar­dan, go­rag üçin ge­ti­ri­len es­ger­ler­den we Ma­ka­ra­ka we­la­ýa­ty­nyň häkimi Ba­git aganyň emel­dar­la­ryn­dan baş­ga-da...

Dowamy »

78 1
Edebiýat, 1 month ago


Afrika syýahat (Syýahatçynyň ýazgylary) dowamy

Makarama ülkesine gidilýän ugruň gözel tebigaty.Bu­ty­ro­si­perm agaç­la­ry­nyň ýaý­raň şa­ha­la­ryny ser­çe­ler eýe­läp­dir. Olar go­laý­da­ky dur­ry ekin meý­da­ny­na ho­ja­ýyn­çy­lyk edip, ba­ri taý­pa­sy­nyň daý­han­la­ry­nyň ah­my­ry­na ga­ra­maz­dan, ha­sy­lyň ep-es­li bö­le­gi­niň ýo­gu­na ýan­ýar­lar. Ow­nuk­...

Dowamy »

87 2
Edebiýat, 1 month ago


Afrika syýahat (Syýahatçynyň ýazgylary) dowamy

Şilluk balyk tutýar.
Şen­be gü­ni Ga­be Şam­bil­den çyk­dyk-da, gü­nor­ta, Bahr-el-Je­be­le tarap ug­ra­dyk. Der­ýa bu ýer­de kän öw­rüm ed­ýän eken. Hün­nü­ler kän gö­ze il­me­ýär. Aram-aram ga­bat gel­ýän, uly kül üýş­mek­le­ri bi­len gur­şa­lan örän ga­ryp kü­me­ler gö­rün­ýär, ýö­ne olar bat­galy çöl­lük b...

Dowamy »

92 0
Edebiýat, 1 month ago


Afrika syýahat (Syýahatçynyň ýazgylary) dowamy

II bap
Makaraka ýurduna syýahat.1876-njy ýy­lyň 13-n­ji sent­ýab­ryn­da Har­tu­ma do­la­nyp gel­dim. Bu ýer­de has uza­ga çek­jek sy­ýa­ha­ty­myň me­ýil­na­ma­sy­ny düz­me­li­dim. Su­dana Dar­fur­da bar­lag iş­le­ri­ni ge­çir­mek üçin ge­lipdim, ýö­ne hä­zir bu mak­sa­dym ba­şa bar­jak däl­di, se­bä­bi he­niz...

Dowamy »

82 0
Edebiýat, 1 month ago


Afrika syýahat (Syýahatçynyň ýazgylary) dowamy

Tena dagyndan getirilen demir halkaBu oba­da ýa­şa­ýan adam­la­ryň esa­sy kä­ri ba­lyk­çy­lyk eken. Dur­ry ös­dü­rip ýe­tiş­dir­ýä­nem bol­salar, ba­lyk ola­ryň iý­mi­ti­niň esa­sy bö­le­gi­ni düz­ýär, dur­ry­ny ek­me­giň we ha­sy­ly­ny ýyg­na­ma­gyň esa­sy ag­ra­my aýal­la­ryň boý­nu­na düş­ýän eken. Gap-çanak­la­ry...

Dowamy »

84 0
Edebiýat, 1 month ago


Afrika syýahat (Syýahatçynyň ýazgylary) dowamy

Şilluklaryň kümeleri.Bel­li-bel­li se­bäp­le­re gö­rä, ga­ra­ten­li­ler bi­ze golaý­laş­ma­ga gork­du­lar-da, gar­şy­myz­da­ky ke­nar­da sak­lan­dy­lar. Gä­mi­miz­dä­ki bir şil­luk es­ge­rden şilluk­la­ry bu ýe­re çagyrmagy ha­ýyş et­dim, ýö­ne nä­çe ça­gyr­sa­gam, olar ýa­ny­my­za gel­mä­ge milt edip bil­me­di­ler....

Dowamy »

74 0
Edebiýat, 1 month ago


Afrika syýahat (Syýahatçynyň ýazgylary) dowamy

Ak Niliň žirafalary we düýeguşlary.


Öý­län göz­ýe­tim­de Fa­şo­da oba­sy gö­rün­di. Tugun­da ýa­ry­maý­ly baý­dak pa­syr­da­ýar­dy. Tiz wagt­dan Mü­sü­re bi­rik­di­ril­me­gi bi­len döw­le­ti do­lan­dyr­mak­da uly äh­mi­ýe­te eýe bo­lan bu ilat­ly ýe­re ba­ryp ýet­dik. 1867-nji ýyl­dan soň şil­luk­lar şa­la­ry­nyň kö­ne düşelg...

Dowamy »

97 2
Edebiýat, 1 month ago


Afrika syýahat (Syýahatçynyň ýazgylary) dowamy

1877-1878-nji ýyllar
I bap
Sobat derýasy boýunça syýahat.


Ady­bel­li rus sy­ýa­hat­çy­la­ry­nyň bir­nä­çe­si bilen 1875-nji ýy­lyň 1-11-nji aw­gus­ty ara­ly­gyn­da Pa­riž­de ge­çen Ge­og­ra­fi­ýa kong­re­si­niň işi­ne gatnaş­dym. Bu ýer­de dün­ýä bel­li Af­ri­ka­ny öw­re­ni­jiler Nah­ti­gal, Rol­fe we Şweýn­fur...

Dowamy »

98 1
Edebiýat, 1 month ago


Afrika syýahat (Syýahatçynyň ýazgylary)

Af­ri­ka­ny öw­ren­me­giň ta­ry­hyn­da rus sy­ýahat­çy­sy Wa­si­liý Wa­sil­ýe­wiç Ýun­ker özü­niň gys­ga öm­rün­de (1840 — 1892) Ýo­kar­ky Ni­liň we lä­heň der­ýa­la­ryň bi­ri bo­lan Kon­go­nyň hanala­ry­nyň de­mir­ga­zyk se­bit­le­ri­ni bar­la­mak işin­de il­kin­ji­le­riň bi­ri ha­sap edil­ýär. Wa­si­liý Wa­sil­ýe­wiç (Wil­gelm) rus­la­şan ne­mes...

Dowamy »

86 0
Edebiýat, 1 month ago


Marakotyň çuňňuly (Roman) dowamy

Onda näme, ilki bilen, ýüzüşimiziň başlaýşy hakynda aýdaýyn. «Stratford» umman giňişliklerinde
ylmy­barlaglary geçirmek üçin ýöriteleşdirilen aň­
rybaş gämi. Onuň suw sygymy iki ýüz tonna, palubalary giňiş, oňat enjamlaşdyrylan trýumlaryna8
deňiz çuňluklaryny ölçemek, trallamak9
dragalamak10 üçin her hili enjamlar, suw...

Dowamy »

104 0
Edebiýat, 2 months ago


Marakotyň çuňňuly (Roman)

Bu resminamalar neşir edilmegi üçin
elime düşdi. Şonuň üçinem men ilki bilen
okyja okeanografiýa1
boýunça ylmy­barlaglary hem­de deňiz çuňluklaryndaky ýaşaýşy
öwrenmek maksady bilen ýüzüşe çykan, bug
bilen işleýän «Stratford» gämisiniň pajygaly ýagdaýda dereksiz ýitendigini ýatlatmalydyryn. Ol
ekspedi...

Dowamy »

122 3
Edebiýat, 2 months ago


Ýaşaýşy űpjin edýänleri yok edýäris

ABŞ-da edilen gözlegde, ynsan täsiriniň netijesinde howanyň üýtgemegi, ekosistemadaky ýaşaýşy üpjün edýän ary ilatyny çalt ýok edýändigini ýüze çykardy. Hünärmenler gysga yssy gyşlar we aşa yssy tomus sebäpli gülleriň we ösümlikleriň sanynyň azalandygyny mälim etdiler. Bu, dünýädäki tozanlandyrmagyň 80 göteriminden gowragyny ýerine ýetirýän arylar...

Dowamy »

242 5
Bilim, 3 months ago


Limon agajy

Bir wagtlar bir baýyň gapysynda iki sany ýanaşyk oturan limon agajy bar eken. Olar maý aýynyň soňky günlerinde açylýan gülleri bilen bark urup, içerde oturan adamlara tomsuň gelendigini buşlardylar. Ýöne bularyň biri beýlekisine garanda juda ejizjedi, boý alyberenokdy. Şol sebäpli görk­görmekli ýarany pursat tapdygy ony kemsiderdi, üstünden gülüp,...

Dowamy »

278 2
Edebiýat, 3 months ago


Sen dogry aytyan ekeniň, eje!

Hawa, eje! Sen hemişe dogry aýdýan ekeniň.
Arman, oňa giç düşündim. Maňa: «Ädim ätmänkäň, ýedi ölçäp bir kes! Tirkeşýän adamlaryňy
ýagşy tana, herkese ynanma! Çünki äwmezlikden goýberen hatalaryň öwezini dolup, boş geçiren ýyllaryňy yzyna dolap bilmersiň. «Soňky
tüýkülik sakgal ezmez!» diýipdiň. Hakykatdanam, sen mamla ekeni...

Dowamy »

198 3
Edebiýat, 3 months ago


Maňa hiç kim gerek däl

Hiç kimiň maňa düşünmejegini bilýändigim üçin
hiç kim bilen syrymy paýlaşasym gelenok. Ýüreginde mähir­muhabbet bolmaýanlar bilen gatnaşasym
gelenok. Hemişelik galmak niýeti bilen gelmediklere dünýäme girmäge rugsat beremok. Ümmüldeşmäge gelýän adamlara içimi dökemok. Siziň muňa
näme diýjegiňizi bilemok, ýöne men diňe öz ýol...

Dowamy »

202 6
Edebiýat, 3 months ago


Men şol hiç kimdä

Gündogar ýurtlarynyň biri. Köçede günortanyň
jöwzasyndan goranyp, jaýyň kölegesinde garry derwüş ýatyr. Onuň eşikleri sal­sal. Ol huşsuz ýaly gözlerini süzüp, oýaly­ukulydygyny aňdyrmaýardy.
Edil şol wagt köçäniň ugry bilen emeldarlaryny yzyna tirkäp, şäher häkimi geçip barýar eken. Ol
bezemen geýnip, nökerleriniň arasy bilen...

Dowamy »

225 6
Edebiýat, 3 months ago


ADAMLAR 2020-nji ýylda 100 milliard ABŞ-nyň dollaryndan gowrak puly mobil goşundylara sarp edipdirler

Adam­la­ryň ag­la­ba­sy, aý­ra­tyn­-da ýaş­lar,
boş wagt tap­dy­gy smart­fon­la­ry­na se­re­dip,
ýa-ha tä­ze­lik­ler bi­len ta­nyş­ýan­dyr, ýa-da täze mo­bil go­şun­dy­la­ry, mo­bil oýun­la­ry ýük­läp
otu­ran­dyr. San­ly ul­ga­myň, teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň
ýyl­dy­rym çalt­ly­gyn­da ös­ýän döw­rün­de tä­zeden-tä­ze, has oňa...

Dowamy »

186 2
Tehnologiýa, 3 months ago


Dünýäde agyrlyk güýjüniň ýok 8 geň galdyryjy ýer!

Hemmämiziň bilşimiz ýaly Sir Isak Nýuton tarapyndan açylan agyrlyk kanunlaryna laýyklykda ýaşaýar. Şeýle-de bolsa, bu düzgünleri bozýan käbir ýerlerde agyrlyk güýji ýok ... Mysal üçin, awtoulag dwigateli öçürilen bilen ýokary çykyp biler, şarlawukda suw ters tarapa akyp biler ýa-da ullakan daş üýşmesi kiçijik gaýanyň üstünde ýykylman durup biler. I...

Dowamy »

302 4
Bilim, 3 months ago