Barlap göriň

https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46118337

Dowamy »

403 15
Täzelikler, 3 days ago


Bilseň peýdasy deger.

Är bardyr-ärleriň äri. Erki ýeter erkeklere. Han ärdir ol. Il derdine dermandyr hem melhemdir. Kyn-gyssaga ďüşülse sözi ýere salynmaz.

Är bardyr-aýalynyň äri. Erki ýeter aýalyna hem özünden önenlere, kän ärdir ol, il derdine derkardyr, sözi bihal bilinmez.

Är bardyr-ondanam bäri-erki käte ýeter aýalyna hem özünden önen...

Dowamy »

263 0
Edebiýat, 4 days ago


Eje

1 ýaşyňda:Seni elleri bilen bezäp besledi, ýuwundyrdy. Bütin gije ýatyrman aglap, sagbolsun aýtdyň. 2 ýaşyňda:Saňa ýöremegi öwretdi. Seni çagyryp seslenende ondan gacyp, sagbolsun aýtdyň. 3 ýaşyňda:Saňa nahar taýýarlap berdi. Döküp-saçyp iýip, sagbolsun aýtdyň. 4 ýaşyňda: Eliňe reňkli galamlar berdi. Bütin diwarlara surat çekişdirip, sagbolsun aýtd...

Dowamy »

152 2
Edebiýat, 4 days ago


Salamdyr edebiň başy.

Tanyşlyk, ysnyşyk, ýakyn aragatnaşyk, ilki bilen salamdan başlanýar. Adamlaryň biri-biriniň güler ýüz bilen ysnyşyp salamlaşmagy göwnüňi göterýär, şatlygyňy artdyrýar, şol adama bolan gowy garaýyşlary döredýär. Salamlaşan wagtyňda edep-ekram bilen görüşmek gerek. Şeýle pursatlarda adamlaryň synçy nazary diňe saňa gönügýär. Salamlaşmak birek-birege...

Dowamy »

100 0
Edebiýat, 4 days ago


12.01.1881 - 12.01.2022. Gökdepe (Ýatlama)

Alla tagalla Gökdepe söweşinde din üçin, iman üçin, Watan üçin gahrymanlarça şehit bolanlaryň ählisiniň jaýny jennet mekan etsin.

Dowamy »

396 7
Täzelikler, 6 days ago


Dost yzasynyň agyrlygy

Bir gün bir alymy jellatlar jezalandyrmak üçin äkidip barýarkalar, ony tanamaýan halk ol baradaky töhmete ynanyp, gahar-gazap bilen oňa daşdyr kesek zyňýan ekenler. Olaryň içinde alymyň bir talyby hem bar ekeni. Ol ussadyna daş zyňmajak bolsa-da, halkyň gazabyna özüniň hem duçar bolmazlygy üçin, ol hem alyma elindäki güli zyňyp goýberýär. Şonda aly...

Dowamy »

1133 4
Edebiýat, 1 week ago


Ulular üçin sanawaç (degişme)

Iňňä-iňňä,
Ujy diňňä
Bu agynyň diňe ujy,
Akja bäbek, hany diň-dä!
Çapala sen, bökele sen,
Hezillikdir dünýä çyksaň.
Ylgap-ylgap çykanyňam
Duýmarsyň sen çagalykdan.
Onsoň lebe basyp lebi
Bararsyň sen bal-balyna.
Girersiň sen şek-şekine.
Gysgadyr ýaz gijeleri,
Wah, uz...

Dowamy »

202 2
Edebiýat, 1 week ago


Webmoney koşelýok nadip açylýar?

Webmoney koşelýok nadip açylýar? Ugruny ýoluny bilýaniňiz bar bolsa öwredip bilmersiňizmi?

Dowamy »

108 1
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Saňa garaşýan günlerim (oýlanma)

Öňler men özüme beýle ejizdirin öýtmeýärdim. Asyl-ha, beýle ejizlän ýerimem ýokdy. Maňa näme bolup ýör, näme işläp ýörsiň, aglaýanmy, gülýänmi, bu zatlara-da özimden başga düşünýän adam ýok. Bar düşünipdiriňem ekenimdä, bärde hötjet ýüregiňe teselli berip bilseň etdirdä, erkiňe diýeniňi etdiribilseň.... Men ýene dönüp dolanyp senli dünýämiň ýatlama...

Dowamy »

108 0
Edebiýat, 3 weeks ago


Khanture uzak ýaşa!

Khanture doglan günüń gutly bolsun! Janyń sag, başyń dik, görjegiń dińe gowluk, ömrüń uzak bolsun! Sańa medisinany haýran galdyrjak berk jan saglyk , taryha girip biljek uzak ýaş, aklyńa sygmajak bagtly durmuşyñ ömrüńe sygmagyny arzuw etyan. Aljagyñ alkyş görjegiń gowulyk, iyjegiń süyjülik bolsun!! Arzuwlaryńa ýet, uzak ýaşa.Shu gunden bashlap hich...

Dowamy »

186 12
Täzelikler, 1 month ago


Twilight

Siziň uky näsaglygyňyz bamy? Siziň çagalaryňyz ýatmazdan öň planşet bilen wagtyny köp geçirýärlermi? Siz telefonyňyz giç sagatlara çenli ulanýaňyzmy?

Twilight siziň üçin çözgüt bolup biler. Güýçli barlaglaryň netijesinde, yatmazdan öň telefon ekranyndaky gök yşyk siziň tebigy sazlaşygyňyzy bozup, ýatmagyňyzy kynlaşdyryp biljekdigini...

Dowamy »

182 2
Täzelikler, 1 month ago


Ýaş programmiste öwütler!

Hic hacan başgasynyň düşinip biljegi kodlary ýazmaň. Düşnikli kod ýazsaňyz, siz gerek bolman bilersiňiz. Iň aňsat kodlary hem bulam-bujar edip ýazyň ýa-da bir setir edip ýazyň! Hic hacan proýekti wagtynda bolmaň, işiňiz gaty aňsatdyr öýderler. Wagtyndan öň bolmak hakdaky pikirler asla kelläňizden geçmesinem! Gürläniňizde näce takyk gürleşseňiz şonç...

Dowamy »

184 3
Täzelikler, 1 month ago


Kompýuterlere has köpräk baglananymyzy nädip bilip bileris?

Kompýuteriň başyndan işe gitmäge wagt bolanda turýan bolsaňyz;
Gazet ýa-da žurnal okaýan wagtyňyzda, ýazgylar ownuk bolsa, gözüňiz sahypaň bir çüňklerinde "zoom" icony gözleýän bolsaňyz;
Şapaga seredip durkaňyz"gyzyly 10% artdyrsak has owadan bolardy" diýip pikir edýän bolsaňyz;
Güleniňizde kelläňizi bir gapdala gyşardýan bolsa...

Dowamy »

175 9
Tehnologiýa, 1 month ago


Ata pendin algyn, oglum! (Ýatlama)

Mümkin, öz perzendiň – ogluň barada, onda-da onuň döredijiligi dogrusynda agyz dolduryp gürläp oturmak gelşiksizdir. Şeýle-de bolsa, şol waka barada men aýtman dymyp gezip biljek däl. Hawa, Gurbannepesiň ýaňy dünýä inen pursatlarydy. Dost-ýarlarym meni gutlamak üçin öýe ýygnanypdylar. Olaryň arasynda türkmeniň söýgüli şahyry Kerim Gurbannepesow he...

Dowamy »

218 3
Edebiýat, 1 month ago


Gije

Asmanda sönüpdir ýalkymy Aýyň,
Ýapraklaryň mejaly ýok baglarda.
Irkilen düzlerden, jülgeden geçip,
Dünýäň düýşi uka gitdi daglarda.

Köşeşipdir tolkunlaryň owsuny,
Dereklerde guşlar ýatyr sedasyz.
Tüýsi şirin gelin ýaly sypaýy -
Gije asla ýitirmedi edasyn.

Tebigatyň ses-se...

Dowamy »

96 1
Edebiýat, 1 month ago


Çüýler

Mekdepden öýlerine gelen agtygy atasyna:

    -Ata, ay, ata! Men bugünlerde köp dostumyn göwnüne degyan, muna-da gynanyp başladym, name etsem bolarka!? – diýip soranmyş. Şonda ona atasy:

    -Agtyjagym! Sen öz wyjdanyn bilen edýän sawligine düşünipsin. Indi sen her gün öz dostlaryna ýagşylyk etjek bol! Yöne her eden saw...

Dowamy »

165 0
Edebiýat, 2 months ago


Bilim gadyryňy artdyrýar.

Fahreddin Razy 1149-1209-njy ýylllar arasynda ýaşap geçipdir. Ol bir söhbetdeşlikde ylym barada gürrün açylanda, bu mesele bilen baglaşyklykda innan yiti we tasirli bir mysal getiryar. “Adatça, köpek “nejis-ul ayn”, yagny murdar, hapa hasaplanyar. Şonun üçin olary öyde saklamak dogry dal. Yöne it “kelb-i muallem” bolsa, yagny ona aw awlamak öwredil...

Dowamy »

200 2
Edebiýat, 2 months ago


Has öňe gitmek

Halypa mugallym öz geçmiş tejribelerini gürrün beryardi. Onun gürrünlerini, gyzykly yatlamalaryny üns bilen dinlap oturan okuwçylarynyn biri şeyle diyid:
     - Biz sizing yaryňyzça bolup bilsek…!
     Bu söze gaty gahary gelen mugallym, okuwçysyna yüzlenip:
     - Oglum, sen menin yarymça, senin şagirtlerin bolsa senin yarynça...

Dowamy »

194 1
Edebiýat, 2 months ago


Jaýlanan merhum-"başarnyksyzlyk".

Mekdebin dördünji synpdaky okuwçylary adaty okuwçylardan juda bir tapawutly dal yaly görünyardi. Okuwçylaryn her birinde baş parta bolan dört hatarly synpda okayardylar. Mugallymyn partasy in önde, okuwçylara tarap bakdyrylyp goylupdy. Diwar gazetinde okuwçylaryn yazan işleri asylgydy. Köp babatda adaty orta mekdeplerden tapawutlanmayardy. Şeyle-de...

Dowamy »

238 1
Edebiýat, 2 months ago


Oýunbazyň derdi.

Bir adam psihologa gelip:

     - Men özümi örän tukat duýýaryn, hatda, soňky günlerde özümi heläk edäýesim gelýär – diýipdir. Şonda psiholog:

     - Ynsan özüne duş gelen ähli muşakgatlaryň üstesinden gelip biler, azyrak durmuşyňyzda üýtgeşiklik ediň, meselem, hanha, hol ýerdäki oýunbazyň oýunlaryna (agzy bilen ot üfle...

Dowamy »

222 0
Edebiýat, 2 months ago


Degişmejik

« Telefon bilen ýaşamaga şeýlebir öwrenişipdirin welin, ýöräp barýarkam "imo-da" ýazamda ýykylyp bir ýerimi agyrtmakdan dälde, harp ýalñyş göýbermekden gorkýan.

»®« Howa gyzgyn, balyklar hem derleýändir diýip, akwarýuma buz ýaly kola guýdum. Göräýdä bulary. Begenjinden ýaña hemmesi arkan ýüzüp başlady.

»®« Jalaý gözler...

Dowamy »

272 0
Edebiýat, 4 months ago


Maşgala daragty...

  Täze durmuş guran iki ýaş çatynja bardy. Goş birikdiren ilkinji günlerinden başlap, durmuşyn ozal pikir edişleri yaly beyle yenil daldigine düşünip ugradylar. Aslyyetinde, bir-birini halaman hem duranokdylar. Juda ýygy-ýygydan bolmasa-da, ilkinji tanşan günlerindaki süyji pursatlary yatlaşyadylar. Emma hazir, sahelçe söz, yönekeyje hadysa aralary...

Dowamy »

259 4
Edebiýat, 4 months ago


Görüplik we puşmanlyk!

Hassahanyň otaglaryndan birinde dört sany hassa ýatyrdy. Olaryň hemmesi hem erbet ýagdaýda yatyrdylar. Ayratyn kyn ýagdaýdakylar şol otaga getirilyardi. Dört hassa-da özara gepleşip, oňat tanyşypdylar bir-birleri bilen! Olaryn penjira yakyn bolany hemişe beylekilere penjira garap daşarynyn örän owadan, tebigatyn oran gozel yaradylanyndan, ynsanlary...

Dowamy »

219 3
Edebiýat, 4 months ago


Birden ukydan oýandym.

Yaman hayran galdyryjy bir yagtylyk gordum emma jaýymyn cyrasy ocikdi.
    Bir seretsem sagat 3:30 agsam (fajir wagty-dy )
     Yeri gorinen bu giden yagtylyk niredendi?
     Birden hayran galdym , seretsem elimin yarysy tamyn icinde.   Haydap elimi cykardymda , gorkup elime seredyardim.Tazeden elimi tama tarap uzatdym yene eli...

Dowamy »

324 3
Edebiýat, 4 months ago


Arzuwlaryňyzy ogurlatmaň!

Bir baýyn hususy atçylyk toplumyndaky atlara seredýän seysin kiçi ýaşlyja oguljygy, orta mekdebe gatnayardy.

     Bir gün oglanjygyn mugallymy okuwçylaryndan geljekde yetmek isleyan arzuwdyr-maksatlary barada yazyp gelmegi tabşyrdy.

     Seysin ogly tutuş gije oturyp, geljekde bir gün bir hususy atçylyk toplumyna eye b...

Dowamy »

252 2
Edebiýat, 4 months ago