Ol haçan ýazýardy?

Gurbannazar Ezizow bilen içgin tanyş adamlar, dostlary birek-birege şeýleräk sowaly bererdiler: «Ol haçan ýazýar-ka?» Beýle sowalyň
berilmegine esasam bardy. Sebäbi Gurbannazaryň ýeke özüniň içini hümledip oturan wagtyna gabat gelmek kyndy. Öýlerine barsaň,
myhmansyz wagtyna duşup bolmaýar diýen ýalydy. Olar diňe Gurbannazary idäp gel...

Dowamy »

98 2
Edebiýat, 1 day ago


Ertiriniz haýyrly#talypçy.

Salam hemmaňize. Ertiriňiz haýyrly bolsun! Sobähul haýr! Melekler öýňize myhman bolsun,ertir namazyndan soňra!

Dowamy »

58 3
Täzelikler, 1 week ago


Dilber

Serim saňa sadaga,sallangyn bäri,dilber
Göwsüň küwhi-Bulgurnyň,gümanym,gary
dilber
Didaryňa muştak men,derdime däri,dilber
Täze ýylyň nowruzy,pasly-bahary,dilber
Täze acylgan nowgül sen,men hyrydary,dilber.

Danyşsak hylwa...

Dowamy »

88 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Ependi

Ependiniň kakasy oylerine 3 sany gowrulan balyk getiripdir. Şol wagt Ependi oyde yok eken.
Ependiniň ejesi adamsyna:
-Balyklary Ependi gelmanka iysek gowy bolar,yogsa ol yekeje böleginem arkayyn iydirmez-diyipdir
Şol mahal Ependi gapyny kakýar welin,ejesi 2 sany uly balygy tagta sekiniň aşagynda gizlap,yekeje kicijik balygy he...

Dowamy »

203 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Namys-ary gerekdir

"Menem" diýen goç ýigidiň,doganlar
Owal başda söwer ýary gerekdir
Ondan soň ogul,gyza howandar
Ser jydasy,zülpükäri gerekdir

Gürbeden şir olmaz,göhert ner olmaz
Her daş göwher olmaz,misden zer olmaz
"Är men" diýen her näweçden är olmaz
Gaýraty,namysy,ary gerekdir

Destur bolar ý...

Dowamy »

99 14
Edebiýat, 2 weeks ago


Ýagşy işlere ündemekligiň we ýaman işlerden saklamaklygyň beýany

Resul alaýhyssalam aýtdy:
-Her bende emri-magruf etse,Hudaýtagalanyň we Allanyň Resulynyň naýyby (orunbasary) bolar.

Resul alaýhyssalam aýtdy:
-Alymlar emri-magruf we nehýi-müňker etmeyändikleri sebäpli zalym patyşalar halka musallat bolýarlar. Halkyň arasynda gahatçylyk-açlyk peýda bolup, nähàk gan dökülýär. Ondan so...

Dowamy »

84 1
Bilim, 2 weeks ago


Tanyşlyk!

Her kim öz hakyky adyny aýtsyn. Men Şöhrat

Dowamy »

227 22
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Kuruluş Osman.

Kim Kurulus Osmany görýä?

Dowamy »

88 5
Täzelikler, 2 weeks ago


Yşk damjalary

Meni söýmân şunça ýakyp-
ýandyrýaň, eger söýen bolsaň dagy
külüm ýele sowrular giderdi.

"Henizem gözleriňde ýyldyrym
çakýarmy?"diýip
ýazypsyň.Hawa,heniz-henizlerem
ýyldyrym çakýar,ýöne diňe özümi
ýakýar.

"Aýalaryň şeýle gyzgyn."
diýýâdiň. Ýüregimiň howry aýamdan

Dowamy »

78 2
Edebiýat, 3 weeks ago


Owadan gyza (Nobatguly Rejepow)

Neneň anjaýyn sen,
neneň sen eziz,
Neneň owadan sen gözleri humaý!
Seni ýaradanda gapyrga bilen
Bilmän ýüregimem alypdyr hudaý.
Ýok, seni islegne, söýgüsne görä
Saçlaryňy ýelden,
kamatyň gülden,
Kalbyňy säherden,
sesiň çeşmeden
Ýaradypdyr ynsan!
Geçýärin güwä!
Eger...

Dowamy »

70 0
Edebiýat, 3 weeks ago


Şaja Batyrowyň ýogalan gününde ýazylan goşgy (Kerim Gurbannepesow)

Men häzir kapyýa tapyp biljek däl,
Ýürek rahat gerek kapyýa üçin.
Men hazir bogazma dolan gaýgymy
Ýöne ak kagyza geçirip goýjak.
Beýle wagt kapyýa nämä ýaraýar?
Onsoňam, durmuşda Seniň özüň hem
Diňe bir kapyýa gözläp gezmediň,
Sen durmuşdan uly mazmun gözlediň.
Kapyýalar bolsa uly mazmunyň

Dowamy »

66 0
Edebiýat, 3 weeks ago


Wesýetler boýunça (Kerim Gurbannepesow)

Çagakak «Aglamak utanç!» diýdiler.
Jahylkak «Aldamak utanç!» diýdiler.
Şeýdip endik etdik aglamazlyga.
Şeýdip endik etdik aldamazlyga.
Diýdiler: «Köplükde gägirmek aýyp».
Diýdiler: «Köçede sygyrmak aýyp».
Diýdiler: «Meýlisde geçmäkäň töre,
Hakyň barmy? Törüň özünden sora!»
Ýene-de diýdiler: «U...

Dowamy »

73 1
Edebiýat, 3 weeks ago


Kim bilmeşek?

Bilmeseň bildirerin,bilseň öldürerin?(Jogaby🤔🧐)

Dowamy »

268 17
Sorag-jogap, 3 weeks ago


"Cukur" kinony kim gowy gorya?

Kim halayan bolsa👍 goysun.

Dowamy »

132 9
Täzelikler, 3 weeks ago


Geçer sözi janyňdan

Deňsiz bile deň eýleseň özüňni
Dert boluban,geçer sözi janyňdan
Yrak bolma gadryň bilen gardaşdan
Her iş tutsaň,ol guwanar ýanyňdan

Gahra münüp,galdyrmagyn şeýtany
Söze uýup,unutmagyn Rahmany
Kesse aklyň ýagşy bilen ýamany
Her bir söze joşup-daşma ganyňdan

Sabryň bolsa,Subhan ý...

Dowamy »

87 4
Edebiýat, 3 weeks ago


Gelýär (Zelili)

Eý ýaranlar, musulmanlar,
Görüň, söwer ýarym gelýär;
Halaýygy haýran edip,
Ol serwi-rowanym gelýär.
Bize dogry-dogry bakar,
Müjgäň tygy jany ýakar,
Agzy pisse, lebi şeker,
Dişleri dürdänem gelýär.
Sallanyp çykypdyr düze,
Nazaryn salandyr bize,
Kast eder bu janymyza,
Gözler...

Dowamy »

48 2
Edebiýat, 3 weeks ago


Patyşalygyň gadryny bilmek we onuň howpuny duýmak hakda (Muhammet Gazaly)

Yslam patyşasy ilkinji nobatda öz patyşalygynyň gadyryny bilmelidir. Şeýle
hem, onuň howpunam ýatdan çykarmaly däldir. Çünki, patyşalyk bir uly
nygmatdyr. Kim oňa şükür edip, patyşalygy hakyky bolmalysy ýaly ýöretse, hiç
ýerde tapylmajak, aňrybaşy bagtyýarlyga eýe bolar. Munuň tersine, bu işde şükür
etmän, günälere ýol...

Dowamy »

71 2
Edebiýat, 3 weeks ago


Köňül pelsepesi (Muhammet Bekgiýew)

Duýmasam durmuşyň dabarasyny,
ýerlemesem gujagynda günleriň.
Derwüş deý syrymy gizläp içimde,
gije-gündiz golda bolsa gülberim.
Sen maňa düşün.
Paýlap juwan ömrüm bolsadylara,
ham hyýallaň hasylyna garaşsam.
Görülmedik günde sessiz şäheriň,
bir näbelet köçesinde azaşsam,
didelerden, di...

Dowamy »

47 2
Edebiýat, 3 weeks ago


Gördüm (Gurbannepes Jürdekow)

Men bu ýalançy dünýäniň sagyn gördüm, solun gördüm,
Mundan ahyrete çenli geçilmeli ýolun gördüm.
Duýdum bu dünýäň darlygyn, gördüm onuň kemligini,
Hemem duýup giňligini, dolulygyn, bolun gördüm.
Kä kişiniň, bu dünýäge müň bir ýola gelen ýaly,
Bir-birne gurýan hilesin, sapalagyn, alyn gördüm.
Tolkun atyp dur...

Dowamy »

58 5
Edebiýat, 3 weeks ago


Jarnama (Ata Atajanow)

Galkynalyň gaýrat bile
Watan üçin
Ýeňiş üçin
Ar gyljyny alyň ele
Watan üçin
Ýeňiş üçin

Täze taryhyň çarhyny
Öwürmekçi yza faşist
Bagtymyzyň baýdagyny
Çökermekçi dyza faşist

Keýmir körüň batyr nesli
Ömür boýun buran däldir
Başa bela gelen çagy
...

Dowamy »

42 1
Edebiýat, 3 weeks ago


MONGOLLAR ÇINGIZ HANYŇ DÖWLETINDEN ÖŇKI DÖWÜRDE

Bagt guşy bir kişiniň penasynda özüne höwürtge tutunsa,
şumbagtlyk owazy bolsa başga bir adamyň öýüni mesgen tutunsa, bu ikisiniň tapawudy örän uludyr. Biri aňrybaş hoşbagtlylykdadyr, beýlekisi bolsa çäksiz betbagtlykdadyr. Hoş ykballynyň mümkinçilikleriniň azlygy we ýeter-ýetmezligi onuň üstünlige ýetmegine böwet bolmaz, tersine, betbagt ki...

Dowamy »

124 4
Bilim, 3 weeks ago


Ependi

Kyýamat näçe?
Günlerde bir gün adamlar Ependiden:
– Kyýamat haçan gopar? – diýip sorapdyrlar.
Onda Ependi:
– Siz haýsy kyýamat barada soraýarsyňyz? – diýip, olara ýüzlenipdir. Onda
töweregindäkiler geň galyp:
– Kyýamat aslynda näçe bolýar? – diýip sorapdyrlar.
Ependi:
– Kyýamat ikidir. Eger...

Dowamy »

251 6
Edebiýat, 3 weeks ago


Hunlar

ŞAN-ŞÖHRATLY HUN HÖKÜMDARLYGY (M. Ö. 221- MILADYNYŇ 439-
NJY ÝYLYNA ÇENLI)
Turkmenleriň gadymy ata-babalarynyň guran döwletleriniň biri hem
Aziýadaky Hun hökümdarlygydyr. Hunlaryň taryh sahnasyna haçan çykandygy
belli däl. Emma Miladydan öňki 2255-nji ýyllarda Hunlaryň ady taryhy
çeşmelerde biri-birinden tapawu...

Dowamy »

67 0
Edebiýat, 3 weeks ago


Ylym we ulamalaryň artykmaçlyklarynyň beýany

Allanyň Resuly:
-Alymlar meniň mirasdüşerlerimdir. Olar ymmatymyň arasyndaky eminlerimdir. Meniň ymmatymy dogry ýola salyjylardyr we howply ýoldan gaýtaryjylardyr-diýdi.
Eger ulama şunuň ýaly bolsa,oña boýun bolmak wajypdyr. Ulamanyň napakasy hem halaýyklara wajypdyr. Ulamalaryň tamakinçilik bilen däl-de,öz zerur hajatlaryny adamlar...

Dowamy »

85 2
Bilim, 3 weeks ago


Şükür bagşy (Nurmyrat Saryhanow)

I
Ony öz obasyna ýetirmezdiler. Bu
gün bir obadan gelse, ertir ikinji bir
oba alyp giderdiler. Ony ýalaň «bir
günlük» diýip, öz obasynyň adamla￾ryndan sorap alyp giderdiler. Ýöne
welin şol «bir günlük» diýlip alnyp
gidilen sazanda gaýdyp bir aýdan-
-da, iki aýdan-da gelmezdi. Hemişe
şeýledi. O...

Dowamy »

65 0
Edebiýat, 3 weeks ago