Golýat (Jalut) kimdir, nämedir?!....

Golýat sözi “Yalniz Kurt” seriýasy bilen öňe çykdy. Seriýa ATV-de efire berilýär. Onda, Golýat näme diýmek isleýär? Ýalňyz möjekdäki Golýat kim, aslynda ol barmy? Golýat sözi Türk kanalynyň “Yalniz Kurt” serialynyň täze bölüminde ekranda peýda boldy. Juma günleri ekranlaşdyrylan bu önüm, dürli mowzugy bilen tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekdi. Serial...

Dowamy »

949 3
Bilim, 9 months ago


Ateist, ateizm....

Ateizmiň ilkinji dinlerde ýüze çykandygy görnüp dur. Gadymy Gresiýada ateizmi aňladýan atlary Anaxogoras, Epicurus, Anaximander we Demkoritos diýip atlandyryp bolar. Sokrat gadymy Gresiýada ateizm baradaky garaýyşlary öz içine alsa-da, ateizmi esaslandyryjy miladydan öňki V asyrda ýaşapdyr öýdülýän Diagorasdyr. Orta asyrlarda ybadathananyň dini awt...

Dowamy »

366 2
Bilim, 9 months ago