S]z azatlygy,we erkin pikiriňi aýtmak hakynda, meniň pikir edip bilişim Sözüň azatlygy, Hem erkin pikir Ynsap kanunymy? Wyždan emrimi?... ...Sagadym-am şumat, at kimin çapyp, Sozyp barýar, manyny däl, göwrümi Howwa, söz azatlyk, hem erkin pikir. Kelläňe gelenni diýip galmakmy? Ýa diliňi naýza ýaly oýnadyp, Bir bendäň kalbyna talaň salmakmy? Ýeňilmi, agyrmy parhyna barman, Barja duýgularňy orta atmakmy? Ýa-da süýt içinden agtaryp gan-y Hol ýatan hapadan monjyk tapmakmy? Beýikleriň beýik-beýik işlerniň Uýalman kem ýerin tapyp bilmekmi? Aýdyp bir bihaýa, ýeňles degişme, Ýa bolmasa şol degişmä gülmekmi? Unudyp boýyň bilen barabar borjyň “meň hukugym” diýip göge bökmekmi? Ýada öz diniňden tapyp “kemçilik” Gaýry din wagyz edip ili sökmekmi? Sözleň gözelden-gözelin saýlap Türkanalaň al-petinden almakmy? Täsirli temany teswirsiz goýyp, Jedel görseň tirsegiňe galmakmy? ..Sözüň azatlygy, Hem erkin pikir, Ynsap kanunymy? Wyždan emrimi? ...Sagadym jykgyldap, arman-ýadaman, Ölçäp otyr, şygrymy däl ÖMRÜMI

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir