--Näme, indi asyl gelenok daýym? Diýip ejesinden sorardy gyzy. --Işi köpdür, basym geler—diýsede, Bu “geler-geleriň” gelenok yzy. Goňşulara geläýdigi bir adam, Gyz ýene daýysyn salady ýada. Daýysynyň beren oýnawaçlarny Öňüne süýşüren çagy negada. Egirýän iginden sowaşyp eli, Gurjaklara garap doňardy ene --Ýegençi nirede, hany ýegençi?— Diýip, söwer dogan Gelermiň ýene? Ak depeli dor atyňy sepjedip, Ak telpegiň buýralarny ykjadyp, Gyz baryny gözenekden jykladyp, Çynar boýly dogan Gelermiň ýene? Gapynyň agzynda kişňärdi atyň. Dünýäme degerdi boýyň-syratyň. Dulumda saralyp gitdi suratyň. Gerçek sypat dogan Gelermiň ýene? Unutdyňmy obamyzyň ýolyny. Sypalaýyn bedewiň ýalyny. Soramaga Bibigüliň halyny Gül ýüzli doganym Gelermiň ýene? Dula bakyp doňup galan enäniň, Ilmezdi gulagna gyzynyň sesi. Bir gün agşam goltyklary pişekli Öýe geldi gyzjagazyň daýysy Hyrçyn dişläp, için çeken Bibigül Hemä aglaýardy, hemem gülýärdi. Soldat bolsa çep duldaky keşbine Ylla müýnli ýaly nazar salýardy Diýýär göýä: “Geň görme sen ýaşlygym, Seň öňüňde däldirin men günäli” Surat bolsa yraň atýar yşyga, Hamana, başyny ýaýkaýan ýaly

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir