dasarda seyle bir yagys yagya seyle bir sowuk. Dek duynem gunes parrlap cykypdy. Paltolarmyzy oyde goyup okuwa ise gidipdik. Bu gun bolsa oykeli gelin yaly howa tasabildi. Semal turya yagys yagya aljyradyp barya. Gysyn orta ayynda gulllap oturan acag gorundi gozume. Men yalnysyandyryn oydip gayta gayta synladym. Sonam seyle bir gynandym ol yalancy bahara aldanyp tutus yyly miwesiz gecirjekdi. Onun gullerini gazaply semal sowuryady. Ol gunun coguna aldandy bahar gelendir oytdi.yalnysdy. Men gozlerme yas aylandy sebabi men sol agajy ozume menzetdim. Menem ozumi bir yalanca aldadyp ir pyntyk yardym. Ony soydim. Ol bolsa gazabna tutdyda taslap gitdi meni. Menem gownum synyp bagtdan binesip galyberdim. Men hem sol ir gullan agac yally gysy sowaryn tomusda miweli agaclary gorup kemsinerin yone men indi asla yalancy bahara ynanman. Wagt geler bizem hakyky bahara gowusarys we bagtly bolarys... (awtor-bibisara) …. meni şeýle oý-pikirler hatda şu sowykda hem “bişirip” barýardy. Awtobusyň gelerine-de takat etmän, öýe pyýadalap gaýdasym geldi.Hyýalymda şool agaja meňzän ömrümiň birje bölegini ýatlap gelişime ýönekeýje bahanalar bilen soňky döwür gaty kän jaň edýän kursdaş oglanymyň jaňyna tisginip gitdim - Alo Bibi yzyňa seredäýda- men yzyma seretsem Maksat maňa tarap gaty –gaty ýöräp ýetip gelýär ----köpçülikde adyňy tutyp gygyrmaýyn diýdim Bibi soňam hool agaja(ol şol agaja elini uzatdy) siňe-siňe seretdiňde pyýada ýöräberdiňle,menem ugradaýaýyn diýdim- diýip Maksat soňky sözüni müýnliräk görnişde aýtdy Men- ýuwaşja hä howwa ol ýalnçy bahara aldanypdyr diýenimi duýman galdymda,soňam Maksady oňaýsyz ýagdaýa salmajak bolyp okuwlar nätýär, talyplar komda bir gyza söýgümi aýdyp bilemok diýip tema açypsyňyz welin... diýip degişen boldym Ol- hä howwa Bibi aýdaýmak ýeňil dä-l diýip sägindi-de göni gözüme seretdi. Şonda men birinji gezek Maksadyň gözlerine göni seredip gördüm göwnüme bolmasa ol gözler has mährilenen ýaly boldy” men muny öň näme üçin duýmadymkan” Birdenem ol garaşylmadyk teklibi aýtdy –Bibi gel şol agajy ýakyndan synlaly Entek esli ara açylmadyk agaja dolanyp gelmäge garşy bolmadym , Ol-howwa bu aldanypdyr ýöne men muňa ynanýan diýip agaja söýenip durşyna aýtdy Soň ol meni öýe çenli ugratdy, talyplar com, ertir com hakynda gürleşdik, Maksady şumada çenli tanamanlygyma, onuň şeýle sada düşünjeli oglandygyna geň galdym Gaýtjak bolanymyzda ol Bibim talyplar” com-daky diýýän gyzym ýat däl ol sen”- diýip kynlyk bilen aýtdyda hoşlaşyp gitdi. Men duran ýerimde esli durupdyryn... ..howwa aýlar geçip bahar geldi biz Maksat bilen diňe şol agajyň astynda duşuşýardyk.Agaç ýene gülläpdirr özem baharyň mymyk şemalyna pyntyk ýarypdyr. Maksat ýuwşja” Bibim seret agajymyz gülleýär” diýdi Menem ýuwşja “sebäbi ol meniň M A K S D Y M -D A” diýdim Ýürek bolsa “men öz maksadyma ýetdim” diýip dünýäni doldyryp gygyraýasy gelýärdi

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir