Maxat, doglan gunun gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Yany Mylayym jigimin doglan guni gutlanyp, taze mowzuk acylan ekeni!

Barde in aktiw agzalarymyzdan biri bolan maxat-yn hem dun doglan gunidi, shol mynasybetli, ony hem gutlayalyn:)

Men bashyny bashlayyn:

Maxat(Maksat), jigim, \"Allah seni Oz yol...

Dowamy »

1904 19
Köneler, 12 years ago


Diwana bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Söhbetdeşlik dowam edýär.

Ikinji nobat Diwananyñky.

Ozi sahypanyn ýaşulylaryndan hem-de şu wagda deňiç iň aktiw agzady yañy-yakyna deñic. Yone indi onun az wagty bar yaly, kabir soraglarynyza jogabam berip bilmez shol bashagaylygy bilen. Yene-de soraglarynyz...

Dowamy »

3189 61
Köneler, 12 years ago


Ölüm hakykaty

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňyja Harmandäli ýaş bir oglanyň ölümini gynanç bn habar berip, ölüm barada menden sorag sorady, men hem öňem goýan \"ölüm\" mowzugymy arhiwden çykaryp goýmagy makul bildim.

Mysal berip başlaýyn başda:

Barde birini gordum, 53 yashlarynda biridi. Barik(UK) ge...

Dowamy »

2924 57
Köneler, 12 years ago


Dürli dillerdäki arassa degişmeler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy Türkmen dilinde arassa degişmeler mowzugyny açypdym. Indi bolsa dürli dillerdäki degişmeleri bu ýere ýazyp bileris!

Şert ýene bar, edil beýlekidäki ýaly, ýagny, diňe arassa degişmeler.

Men \"bismillah\"-yny diýýän, \"elhamdulillah\"-a çenli sizem alyp ç...

Dowamy »

2502 9
Köneler, 12 years ago


Diňe_arassa_degişmeler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatjamy ýagdaýlaryňyz :)

Degişmeler mowzugynyň uzynlygyndanmy namemi, girmek, jogap yazmak, hatda, acmagam gara-gorgi, ayratynam, Tm-dakilere kyndyr, shol sebapli, \"Degişme-2\" adynda taze mowzuk açmakçy.

Ýöne size haýyş, bärik degişme ýazmakaňyz
Ha...

Dowamy »

6712 109
Köneler, 12 years ago


Hapa sözler, sögünçler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu sahypada, umuman, örän oňat zatlar, ýazgylar, hekaýalar, goşgylar, degişmeler we ş.m. mowzuklar açylýar, elbetde, bu örän oňat. Ýöne kämahal biedep degişmedir ýazgylar hem örän adaty ýaly ýazylýar. Ynha, şuňa welin düşünip bilemok, şol sebäpli-de şahsy närazylyk bildirýärin! Birahat bol...

Dowamy »

4193 58
Köneler, 12 years ago


Gyz/zenan we oglan/erkek gatnashygy barada!?

Salam hormatly agzalar we gadyrly mymanlar!

Yakynda \"gyz/zenan we oglan/erkek gatnashygy\" barada ozara pikir alyshygyny etdik welin, men-a ka zatlary owrenip galdym. Dini taydan yagday sheyle, belki, kopumiz yadyrgap bileris yagdayi, yene-de www.yslam.info sahypasynda bar bolan yazgydan bir bolegi barigem goyayin diydim, belki, isl...

Dowamy »

10753 28
Köneler, 12 years ago


Garabekewül bilen söhbetdeşik.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Sahypamyzda agzalarymyz bilen söhbetdeşlik gurnap başlanjagyny aýdypdym.

Ilkinji nobaty ýaşulyraklardan hem-de, beki-e, şu wagda deňiçiň aktiw agza bolan Diwaadan başlamakçydym. Şertler muňa rugsat bermedi, şol sebäli hem sahypadaky ilkinji söhbetdeşlik nobatyny Garabekewüle...

Dowamy »

2510 26
Köneler, 12 years ago


Ýazgy_ýazyň kämilleşiň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar talyplarda online bolýan agzalaryň we ýazgylaryň sanynyň artmagy göz-görtele görünýär – bu örän begendiriji ýagdaý!

Men şu ýagdaýy pikir edip otyrkam, sahypamyzyň köne halyndakyda Şahyryň “ýazgy ýazmak we özümizi bu babatda kämilleşdirmek” baradaky ýazanlaryny...

Dowamy »

1598 12
Köneler, 12 years ago


Söhbetdeşlikler

Salowmaleýkim hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, sahypamyz bir ýyldan bäri size, ýagny, biz agzadyr myhmanlara hyzmat edýär. Belki-de, günümiziň köp bölegi şu sahypada hem geçýändir. Şol sebäpli-de, köpüňiz, aýratynam, aktiw agzalar sahypadaky köp ýazgydyr olaryň eýeleri barada azda-kände belli pikire baransyňy...

Dowamy »

2628 90
Köneler, 12 years ago


Gyýbat

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Gyýbat barada goňşy mowzuklaryň birinde sorag soralypdy, men hem ähmiýetli görüp, \"gyýbat\" ady bn täze mowzuk açaýyn diýdim.

Gyýbat, ynanjymyza we däbimize görä uly günälerden biri bolup, manysy hadysda şeýle beýan edilýär:

Eger siz bir adam hakynda bir me...

Dowamy »

2002 35
Köneler, 12 years ago


Nikiňiziň (ulanyjy at) manysy


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Shu wagta cenli sahypada agzalar barada kabir zatlar yazyldy, olardan:

1-Shu wagt siz nirede(e-m-i-l-i-o);
2-Soňky suratlar(shahyr).

- yaly zatlar bar. Indi men size oz nikiňizi (user name= ulanyjy at) :

1-Name sebapli alanyzy;<...

Dowamy »

3437 110
Köneler, 12 years ago


Pygamberimiziň häsiýetleri we waspy

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men şu mowzugy diňe Pygamberimiziň(SAW) häsiýetleri, sözleri, amallary we ş.m. barada köp sanly maglumatlar bilen doldurmakçy, enşallah! Sizem oňat çeşmelerden peýdallanyp, şu ýere goýsaňyz, örän oňat hyzmat etdiňiz bolar!

Bismillah diýip başlaýyn onda.

Dowamy »

5732 58
Köneler, 12 years ago


Pygamberimizden nesihatlar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kämahal siz özüňize ýa-da başga ynsanlara:\"Men şeýle bolsadym, beýle bolsadym, şeýle bolmak isleýän\" we ş.m. zatlar diýip gördüňizmi?

Men-ää aram-aram diýýädim. Men häzir özümden mysal berjek däl, ýöne has oňat bir mysal bereýin Pygamberimiziň döwründen:

Bir...

Dowamy »

2525 12
Köneler, 12 years ago


Ejanin mukaddesligi barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men yany Ejenmi ya halashyan gyzyn atly mowzugy okap, bu mowzugy acmaga karar berdim, ilki bolan wakalary yazayin:


Siziň bilen eje merhemedi barada ýene bir hekaýany paýlaşmak isledim:

Sahabalaryň arasynda ýetişen bir ýigit wepat edipdi. Sahabalar ony...

Dowamy »

3588 28
Köneler, 12 years ago


Hatyra güni mynasybetli, Gokdepe galasyndaky şehitlerimize näme sowgat edip bileris?


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, 12 Turkmenbashy ayi (Yanwar) Hatyra günidi. 1881-njy ýylda Gökdepe galasynda şehit bolan on müňlerçe türkmenleriň ýatlanýan, olaryň ruhlaryna bagyşlap, aýatdyr töwir okalýan gün.

3 gun gija galan hem bolsam, shol gün mynasybetli şehitlerimize näme sow...

Dowamy »

1658 9
Köneler, 12 years ago


Mowzuk acmalymy ya onki mowzuklara kop agzalary cekmelimi?

sahypada kop taze mowzuk acylyar, ynha, men hem yanyrak nace taze mowzuk acdym.

Mowzuk acma barada: acmak ucin acmaly dal, muny hemmamiz onat bilyandiris!

Ozum-a mowzuk acjak bolsam:

1- ilki bn ozum onat bilmeli shol mowzugy;
2-ceshmeler bn hem delillendirip bilmeli;
3-gerekli maglumatlar...

Dowamy »

1539 13
Köneler, 12 years ago


Türkmen dilindäki sahypalar we olaryň Türkmen telewideniýedir habar serişdelerine täsiri?!


Hawa, bilşiňiz ýaly, biziň şu sahypalar internet ulgamy arkaly dünýäniň dürli ülkelerindäki agzalaryň bir-birleri bilen bir habarlaşmagyna, Tm-däki täzelikleri öwrenmegine, tanyşlardan dost tutunyp, nätanyşlardan tanyş tutunmagyna, köp mowzukdyr söwdalarda-da maslahatlaşylyp, bu babatda amatly ýagdaýyň bolmagyna sebäp boldy şu wagda deňiç,...

Dowamy »

1332 3
Köneler, 12 years ago


Guşlyk wagty – köp taraplaýyn iň amatly wagt. (Ashab-y Uhdud)Gadym wagtlarda özüni halkynyň taňrysy diýip kabul edýän we etdirýän zalym bir padyşa bar ekeni. Onuň garry bir gurraçy (jadygöý) bir maslahatçysy bar ekeni. Padyşa oňa ýaşy ýetip ölmäkä birini ýetişdirmegini buýruk berýär. Olam ýaş bir ýigidi özüne şägirt edinip alýar. Ol oglanjyk wagtyň geçmegi bilen has ulalyp, kämilleşip başlaý...

Dowamy »

1621 6
Köneler, 12 years ago


Tyg ýarasy biter, söz ýarasy bitmez!

Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda tokaýda bir aýy bar eken. Günlerden bir gün tokaýa odun çöplemäge gidýän daýhanlardan biri ony görüpdir we gorkup gaçypdyr. Gaçyp barýarka-da büdräp, bir çukura gaçypdyr. Ol çukurdan çykmak üçin esli dyrjaşsa-da paşmandyr. Ahyrsoňy umydyny üzeňkirlände, hälki aýy gelip, ony çukurdan halas edipdir. Şeýlel...

Dowamy »

1553 3
Köneler, 12 years ago


Sabyr.Ynsan ogly köplenç şu dünýäde kynçylyklara sezewar bolýar. Kämahal ynsan gerdeni olara sabyr edip, şolary çekmäge tap getirip bilenok we ynsanyň haldan-hala girmegine sebäp bolýar. Elbetde, her bir kynçylyk ýa-da synag ynsany has kämil hala getirmäge-de sebäp bolýar, şol kynçylygy ýeňip geçse, onda mukdar taýdan has täsirli bolýar...

Dowamy »

1752 2
Köneler, 12 years ago


Iýen ýaly kabul et!


Bir wagtlar haýyr amallary gijikdirmän ýerine ýetirmäge çalyşýan bir adam bar ekeni. Ol öz nebsiniň isleýän zatlaryna ýok diýip bilmegi başarýan ekeni. Şol sebäpli-de ol haçanda nebsi buzly gaýmak(manty, pizza we ş.m.) iýmek islände wyždany bilen nebsine:”Iýen ýaly kabul et!” diýip, şoňa berjek pulyny öýlerinde haýyr üçin saklaýan gutujygyn...

Dowamy »

1593 4
Köneler, 12 years ago


Men ýetişen/öýlenen toý oglan(gyz) / erkek(zenan), özümi nebsimiň bu babatdaky höweslerinden (zyna) goranmak maňa kyn düşýär, men näme etmeli?!Ýokardaky soraglar, belki-de, köpümiziň özümize diýýän soragdyr ýüzlenmelerinden biridir. Bu babatda maňa-da jogapkär hökmünde elektroniki poçta arkaly sorag sorapdylar, ýöne sahypamyzyň (www.yslam.net/www.yslam.info) köpden bäri işlemeýänligi sebäpli hem-de bolar-bolgusyz bahanalar bilen jogap ýazmandym. Indi mümkinçilik bolan wag...

Dowamy »

1840 5
Köneler, 12 years ago


Durmuş barada oýlanma.


Näçe günden bäri kä zatlar barada oýlanyp, gaýgy-gama batýardym. Köp zatlary oňatdyr öýdüp, ýerine ýetirmäge synanyşamda, “gaş bejerjek bolup, göz çykardy” diýlen ýagdaýa duçar bolýardym. Şol zatlar meniň yadyma düşdügiçe, olara çäre gözläp, ruhy harasat gopýardy mende. Kämahal çykalga tapman, bedenim duýgymy göterip bilenokdy. Şonda ada...

Dowamy »

2033 5
Köneler, 12 years ago


Ähde wepalylyk, ýagny, beren sözüňde durmak.

Iň kyn meseleleriň biri hem beren sözüňde durmakmyka diýýän ynsanlar üçin. Çünki beren sözüňi wagtynda ýerine ýetirmeseň, onda bu pany älemde sanalgyň dolup, baky äleme tarap göçüp gitmegiň ähtimal we bu ýagdaý, belki-de, söz beren şahsyňyz üçin bende hakyna sebäp bolup biler. Hak halallygy etdirilmedik ýadaýda, netijesiniň nähili agyr boljagyny öz...

Dowamy »

1557 4
Köneler, 12 years ago