Sahabalar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy Agaýunus-ypň açan "Hanym sahabalar" atly mowzugyny görüp, men hem diňeje "Sahabalar" atly mowzugy açmaga niýet etdim we, ynha, açýan.

Men bu ýerde sahabalar barada umumy maglumat beremsoň, yzyndanam hanym sahabalary degişli mowzuga tabşyryp, bärde erkek sahabalar barad...

Dowamy »

1388 10
Köneler, 11 years ago


Şereketler (Türkmenistandaky ýerli we daşary ýurt şereketleriniň/firmalarynyň sanawy we maglumatlary?!)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy-ýakynlarda Gazagystanda işleýän bir dostumdan e-hat alypdym mowzuk barada. Onsoň özünden rugsat sorap, bärigem goýmagy müwessa bildim. Ynha-da, netijesini görýärsiňiz:)

Onuň özüne-de köp mahabatlandyrdym bärini linkler arkaly welin, gelenok öýdýän, belki, agzadyram. Gys...

Dowamy »

2434 10
Köneler, 11 years ago


Kandiller (mübärek gijeler) we olardan peýdalanmak


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanar!

Şu wagt mübärek 3 aýlaryň içinde Remezan aýyna başladyk. Şu mynasybetli, bu aýlar bn baglanşykly käbir peýdaly maglumatlary siziň bn paýlaşmak isledim.

Aşakda ýazmakçy aýry-aýry.

Sizem bu babatda bilýän zatlaryňyzy ýazyp, gazanyljak sogaba şäriklik ed...

Dowamy »

1532 10
Köneler, 11 years ago


ÝaRemezan!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Remezan baradaky mowzuk uzap gitdi, indi täze mowzuk bn hem oraza barada maglumatlar, hem-de oraza bn baglanyşykly wakalary şu ýerde paýlaşmak üçin, şu mowzugy açýaryn!

Ilki bilen-ä, hemmäňizi ýetip gelen mübärek Remezan aýy bn tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Ikinjidenem, b...

Dowamy »

1987 9
Köneler, 11 years ago


Näçe adyňyz bar?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýene-de men :)

Aý, kellä bir pikir geldi köne ýerleri dörjeläp ýörkäm, aslynda, öňem bardy welin, ýatlatdy diýeýin, ýörite mowzuk açjak bolup ýördüm.

Şu ýerde agza bolup ýazýanlardan käbirleriniň dürli atlary bolup biler. Hatda, lakam, çyn at, ýalan at we ş.m...

Dowamy »

1881 24
Köneler, 11 years ago


Remezan aýy we oraza barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!


Bilşiňiz ýaly, 1-nji Sentýabrda Remezan aýynyň ilkinji güni başlaýanlygy mynasybetli, dykgatyňyza bu aý we oraza hakynda gerekli maglumatlary ýetirmegi ýa-da ýatlatmagy yslam.info jogapkärleri hökmünde makul gördük.


Yslamda Oraza

Oraza biziň di...

Dowamy »

4375 48
Köneler, 11 years ago


Tm täzelikleri?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Mowzugyň ady "Tm-da tazelikler?!" diýlip ýazylsa-da, men täzelikleri ýazjak bolup däl-de, bilýänlerden öwrenjek bolup ýazdym. Okap lapykeç bolaýmaň täzelik(ler) görüp bilmän :)

Ýöne ýene-de Tm-dan gelen dostlarym we tel arkaly käbir habarlary eşidýärin.

Ýene...

Dowamy »

1944 25
Köneler, 11 years ago


Nädip mowzuk açmaly?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Täze bir agzanyň "Nädip mowzuk açmaly?!" diýen soragy üçin, aýratyn mowzuk açyp, suratlar arkaly bildirmegi müwessa bildim!

Ynha, şeýdip açmaly:

1-

2-

3- ýazan ýazgydyr, goýan suratlaryň nähili çykjagyny görmek üçin, ýokardaky...

Dowamy »

1136 0
Köneler, 11 years ago


Ýaş Amangeldiniň wepat habary

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýakynda bir habar aldym. 2001 Buzmeyin (Abadan) Türkmen-Türk Mekdebiniň uçurymy bolan, soňam Türkiýäniň ODTU(Orta Dogu Teknik Uniwersiteti – METU) uniwersitetiň Gaz we nebit inženerçiligi bölüminde okap, iň oňat orunlardan birine mynasyp hökmünde uçurym bolan we derrew Türkmenistana gidip...

Dowamy »

1555 13
Köneler, 11 years ago


Bärik näçe agza(kimleri) getirdiňiz?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatjamy ýagdaýlaryňyz?!

Kellä bir sorag geldi-laý:"Şu sahypa näçe agza(kimleri) getirdiňiz?!" diýip.
Gowy ýatlama (nostalgiýa) hökmünde ýazyp bileris diýen niýet bn.
Sizi biljek däl welin, men-ä öňki tanyşlarymyň hemmesini diýen ýaly mahabatlandyryp maildir...

Dowamy »

1649 34
Köneler, 11 years ago


Berat gijäňiz gutly we bereketli bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ertirki agşam mübärek gije bolan Miraç gijesini görmek we islänler üçin ony ýerine ýetirme mümkinçiligi/bagty miýesser eder, enşallah!Berat Gijesiniň bäş aýratynlygy bar:

1. Ähli hikmetli işleriň aýrylmagyna başlanmagy;
2. Bu gijede ed...

Dowamy »

1786 19
Köneler, 11 years ago


Dileg

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Tostly mowzukda aýdypdym "dileg" mowzugyny açjagym barada. Ynha, görşüňiz ýaly, onam açdym.

Aşakda başlamakçy esasy maglumatlara. Ondan öňünçä bolsa, size az-owlak bir zatlar aýtmakçy:

1- Şu we şuňa meňzeş mowzuklary, "belki peýdasy bolar, başda özüme soň isl...

Dowamy »

2328 44
Köneler, 11 years ago


Söýgi hat(lar)y?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men şu mowzukda başdan geçiren we başymyzdan geçip biläýjek kä wakalary ýazmakçy. Sizde-de ýazmaga oňaýlylary bar bolsa, şu ýerde ýazyp, biziň bn paýlaşmagyňyzy haýyş edýän!

Ynha, men başlaýan başyny:

7-nji klasdakam(BTTM-e girmäkäm) klasymyzda jedirdäp ýören...

Dowamy »

4046 17
Köneler, 11 years ago


Ertir Miraç gijesi - gutly müräk bolsun!


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

RErtir Miraç Kandili. Bu kandil mynasybetli, ähliňizi öňünden gyzgyn gutlaýaryn! Bu mubärek kandiliň Biribar tarapyndan sizler üçin haýyrlara, bereketlere sebäp edilmegini dileýärin!

Miraç Kandiliňiz mübärek, eden dilegdir ybadatlaryňyz kabul bolsun!

...

Dowamy »

4647 34
Köneler, 11 years ago


Hormat goýmak

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşimiz ýaly, ulylara hormat goýmak – bu biziň dinimizde-de, medeniýetimizde-de, umumy ahlagymyzda-da bar bolan bir ýagdaý bolmaly. Umuman aýtsak, ene-atamyza, başymyzdaky ynsanlara (döwlet edarasyndaky jogapkärler, pygamber wezipesini ýerine ýetiren din alymlary, tebigy bilim alymlary, m...

Dowamy »

1963 13
Köneler, 11 years ago


Türkmenistanda bir iş/söwda/biznes gurmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men soňky wagtlar käbir zat bilen gyzyklanýaryn:

1- Türkmenistanda bir iş/söwda/biznes gurmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?!
2- Daşary ýurtdan bir şereket bilen şärikleşip, şereket açmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?! Şol daşary ýurtly biznes eýesi...

Dowamy »

3072 7
Köneler, 11 years ago


Habardar etmelimi ýa ýok?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!


Ýaňy-ýakynda we öňräk başymdan geçen iki-üç wakany size gürrüň berip, bu babatda siziň pikirleriňizi öwrenmek isleýärin. Ynha, waka:

1- Bir dostumyň toýy bardy we toýuna gidipdi. Onuň toýuna bärdäki käbir dostlarymyz gidip bilenokdylar okuwlary sebäpli. Aslynda, şol...

Dowamy »

1571 12
Köneler, 11 years ago


Nadanbende bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Öňler söhbetdeşlik dowam edýärdi, ýene-de dowam edýär:)

Indi gezek öz rugsat bermegi bn Nadanbende-de.

Nadanbende barada, dogrusyny aýtmaly bolsa, özüm-ä kän zat bilemok. Ýöne kompýuter ugry güýçli öýdýän, mç_merw we muhaçir-iň kä ýerlerde ýaňzytmaklaryna se...

Dowamy »

2210 36
Köneler, 11 years ago


Agzybirlik - agzalalyk

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhanlar!

Mowzuga bir nakyl bn başlamak isleýärin: "Agzybire Taňrybir, agzalany gaňrybir!" Görşüňiz ýaly, nakylda agzybir bolunanda, Allahyň hem ýardamynyň, razylygynyň boljagy we haýyr netijäniň beriljegi, agzalalyk bolanda welin, ýeňlişe sezewar bolup bilinjegi beýan edilýär!

Ýaňy g...

Dowamy »

2436 19
Köneler, 11 years ago


Mümkinçiliklerimiz?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy serdaryň "tehnolgiýanyň haýran galdyryjy täsinlikleri" atly mowzugyny okap, meniň hem azyrak üýtgeşiklikdäki başga bir mowzugy açma pikiri geldi boşaňrak kelläme :)

Men Türkmenistandakam we Türkiýedekäm kän bir mümkinçiligim ýokdy özüme gerekli zatlary almaga, aslynda,...

Dowamy »

1298 3
Köneler, 11 years ago


Wagtyň ähmiýeti we wagty tygşytly ulanmak


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

sahypanyň öňki görnüşinde sheyle onat yazgy gorupdim wagt barada Messä degişli, ozumem bir zatlar yazypdym bu babatda. Shol yazgylary "remixlap", sizin bn hem paylashayin diydim, ensalla, peydasy bolar, shu yazgyny okan ynsan sany kopeldigisayin, yazanam, men hem gazanylan sogapla...

Dowamy »

1492 17
Köneler, 11 years ago


Yslam dinine görä Allaha imanyň esaslary

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar sahypada dini ýazgylaryň sany köpeldi, bilşiňiz ýaly!

Dini esaslara bolan şübheler hem dörändir azda-kände käbirlerimizde?!
Şeýledir diýen pikir bn, käbir dini maglumatlary Türkmen dilinde şu ýere goýmakçy.

Kimiň bu babatda näme soragy bar...

Dowamy »

1673 5
Köneler, 11 years ago


Laptop/kompýuterleriň aýratynlyklary?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men ýaňy-ýakynda laptop aldym. Bir dostumam aljak bolup ýör bugünlerde.
Men alanam bolsam, kän bir laptopyň/kompýuteriň aýratynlyklary barada maglumat bilemok.

Bu barada bilýänler wagt we mümkinçilikleri bar bollsa, gaýrat edip, düşündirsinler-le şu ýagdaýy!
...

Dowamy »

3133 11
Köneler, 11 years ago


Ýolagçylyk we sahypa

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilshiniz yaly, tomus paslyna girdik. Shu sahypanyn aglabasynyn hem talyp agzalardygy hemmamize malim bolsa gerek! Ynha, shol sebapli, tomusda tomus dync alysha gitjek nace talyplarymyz bar. Eyyamdan giden agzalarymyz bardyr. Gysga wagtda gitjekler hem bardyr aramyzda.

Ynha,...

Dowamy »

1294 5
Köneler, 11 years ago


Türkmen halylary

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu sahypada Türkmen halylary barada mowzuk açylmandyr öýdýän, gözledip gördüm welin.
Şol sebäpli-de, bu mowzugy açmagy ýüregme düwdim.

Köp maglumat bilýänligimden däl, köp maglumata agzalaryň ýazjak oňat ýazgylary arkaly eýe bolmak üçin.

Men UK-yň köp...

Dowamy »

4416 4
Köneler, 11 years ago