Uniwersitetlerde Türkmen toparlary-klublary-guramalary we olaryň işlewleri

Salam agzalar we myhmanlar!

Men siziň bn gyzykly 1 meseläni paýlaşaýyn diýdim: Siziň okaýan uniwersitetleriňizde öz milletimiz, ýagny, türkmenleriň adyna aýratyn bir topar/gurama/klub barmy?!

Meselem, Uludag uniwersitendi-hä ýokdy welin, ýöne Ýewraziýadan gelen talyplar üçin umumy bir gurama döredilipdi - ady "Avrasya...

Dowamy »

1165 7
Köneler, 10 years ago


Duşuşyk gurnamakçy Awgustda

Salam agzalar we myhmanlar!

Sahypada näçe günden bäri şu duşuşyk barada ýazgydyr teklipler ýazylýar, hatda, degişli birnäçe mowzuklar hem açyldy.

Men hem açypdym Duşuşyga çagyrýaryn! ady bilen we netijesinem 9 Mart, 2008-däki soňky duşuşyk barada atly mowzuk bn size bildiripdim. Ilkinji duşuşyk bäriniň adminleri Muhaj...

Dowamy »

2953 80
Köneler, 10 years ago


Allahyň_atlary - Esmaul Hüsna

Salam agzalar we myhmanlar!

Allahyň sypat, amal, erada, we ş.m. taýdan müňlerçe ady bar şu wagda deňiç edilen beýanlar boýunça. Kuranda şolardan 99 sanysy geçýär.

Dileg-dogalar atly mowzukda şeýle ýazypdym:

Many taýdan bir hadysda şeýle beýan bar: "Ediljek dilegleriň başynda Biribara hamd(şükür); yzynda...

Dowamy »

4630 14
Köneler, 10 years ago


TTM (Türkmen-Türk Mekdepleri) barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy goňşy mowzukda:

"...başga bir guramaň gürrüňi gidýän ýaly. Olam "Höwesjeňler guramasy we agzalary" bolmaly öýdýän.

Bu babatda aýry mowzukda pikir alyşyp bileris. Häzir men täze mowzuk açjak dost sahypadan Agajan agaň goýan ýazgylaryny ulanyp. Eseriň eýes...

Dowamy »

3054 26
Köneler, 11 years ago


Mekdeplerde/uniwersitetlerde başdan geçiren wakalarymyz?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Geliň, şu ýerde orta/dünýewi Mekdepdir uniwersitetlerde başymyzdan geçiren gyzykly, begençli, gynançly we ş.m. wakalarymyzy ýazalyň!

Gyzykly bolar, belki!

Dowamy »

1236 4
Köneler, 11 years ago


Bitaraplyk baýramyňyz gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ynha, Dekabr aýynyň 12-si hem ýetip geldi.

Bu güniň biziň döwletimiz, halkymyz üçin aýratyn ähmiýeti bar. Bu babatda Agajanh-nyň öň goýan degişli ýazgysyny siziň bn paýlaşmak isleýärin:

Bilshiniz yaly, bitaraplyk (dekabr) ayynyn 12 sine Bitaraplyk baýramy bell...

Dowamy »

2439 6
Köneler, 11 years ago


"jigim, aga" sözleriniň ulanylyşy babatda

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar ýazgylar arkaly kä agzalar arasynda sene-mene ýa-da ýaňsylama bolupdy "jigim, aga" sözleriniň ulanylyşy babatda.

Şu ýagdaý boýunça öz pikirimi aşakda beýan etmekçi. Sizem bu babatda öz pikirleriňizi paýlaşaýsaňyz!

Sag boluň!

Dowamy »

1487 32
Köneler, 11 years ago


Özümiz barada näme pikir edýäris?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy men "häsiýetler" atly mowzugymda:
"nokat we bond - her ikiňiziň hem soraglaryňyzy aýratyn mowzuk açyp, şol ýerde jogaplamakçy, enşallah. Sahypanyň öňki halynda-da açypdym, täzeki, ýagny, şu halyndakyda ýok." diýip, degişli agzalara jogap beripdim. Olaň ýazgysyna kän pisindim o...

Dowamy »

1490 14
Köneler, 11 years ago


Häsiýetler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şu wagda deňiç köp sanly mowzuklar açyldy. Köp zatlar ara alynyp maslahatlaşyldy.

Indi bolsa, ýene şolarda agzalyp geçilen bir ýagdaý barada öňki goýlan maglumatlardan hem peýdalanyp, giňişräk pikirlerimizi paýlaşaýsak diýýän?!

Bilýänje ähli häsiýetlerimiz, a...

Dowamy »

2245 35
Köneler, 11 years ago


Gurban_baýramy ýetip gelýär...

Essalowmaleýik, hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?! Armaň-da okuwlar we işler bn!

Ýokarda mowzugyň adyndanam belli bolşy ýaly, Gurban baýramy ýetip gelýär. Adaty ýagdaýda 8-nji Dekabrda Gurban baýramynyň ilkinji güni bolmaly. Garaz, 8-12 Dekabr aralygy 4 günläp Gurban baýramy bellener dünýäniň...

Dowamy »

1918 26
Köneler, 11 years ago


Londondaky iňlisçe kurslar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, şu ýere Londondanam birnäçe türkmen agzalar girýärler. Olaryň hemmesi diýen ýaly, bärde ýa dil kurslarynda ýa-da degişli bölümlerde talypmykalar diýýän.

Tutuş britaniýada iň köp türkmeniň bolan şäheri hem London. Sebäbi, bärde kurslaryň bahasy beýleki şäherle...

Dowamy »

1423 16
Köneler, 11 years ago


Kemaltm aga bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Söhbetdeşlige dowam.

CeriumOxide bu babatda jogapärdi, ýöne soňky wagtlar ol hem meň ýaly görünmänsoň, şu gezeklikçe özüm görnüp alaýyn diýdim :)

Söhbetdeşlik nobaty täze gelen Kemaltm, ýagny, Kemal agada.

Kemal aga barada men kän maglumata eý...

Dowamy »

2796 100
Köneler, 11 years ago


Turkmence.com we netije

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?!

Talyp agzalarymyza, eger bar bolsa, synaglarynda zehin açyklygy we başarnyk dileýärin Biribardan!

Asyl mowzuga gelsek:

Farabi many taýdan bir ýerde diýen ekeni:
"türkleriň goýan türkçe ýazgylaryny näçe aýyrsamam t...

Dowamy »

2383 23
Köneler, 11 years ago


Hz.Bureyde(r.a.) - Buryda baba

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Serdaryň goňşy mowzukdaky haýyşy boýunça, siziň bn TM-da ýatan taryhy şahsyýetlerden sahabalar barada bilýnje maglumatlarymy täze mowzuk halynda paýlaşaýyn diýdim.

Hz.Bureyde el-Eslem - Yslamyn ilkinji baydak goterijisi(hazirTM-da)

Mekkeden Medina tarap hijre...

Dowamy »

3852 9
Köneler, 11 years ago


Uruşlarymyz

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Azyrak könäni ýatlap, azyragam güläýeliň:)

Mowzugyň adyna "Iýen we iýdiren taýaklarymyz ýa-da urşan uruşlarymyz" diýjekdim welin, "soňky ýazylanlarda "uruşlarymyz" çyksyn diýip şony saýlaýdym :)

Şu wagda deňiç, elbetde, bir ýa birnäçe urşy başdan geçirendiris...

Dowamy »

2414 58
Köneler, 11 years ago


Jedel etmek


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men iňlis diliniň kada-kanuny boýunça bir dostum bn jedel etdim ýaňy-ýakynda. Ýöne iki taraplaýyn däl-de, bir taraply, ýagny, "eger men ýeňsem, onda sen hiç zadam etme, ýöne sen dogry bolaýsaň, 20$ seňki!" diýipdim. Ol ýeňdi. Men hem sözümi tutdym :)

Sizde-de bolýarm...

Dowamy »

1419 21
Köneler, 11 years ago


Musab bin Ümeýr (r.a.)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar kän mowzuk açmadym welin, dogan sahypa Yslam.info-da bar bolan peýdaly/göreldeli maglumatlardan birini bärä goýaýyn diýdim, enşallah, peýdasy bolar. Galyberse-de, men "sahabalar" atly mowzugymda şu mowzugy açjagymy aýdypdym. Soňam kellä gelse maglumatlary goýuşdyrybererin. Si...

Dowamy »

1274 12
Köneler, 11 years ago


VVv, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şugün vVv-niň, ýagny, wäşi agzamyz Wepa Sähedowyň doglan güni. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde ony gyzgyn gutlamak isleýärin.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Wepa, "Allah seni...

Dowamy »

1393 7
Köneler, 11 years ago


Pidakärlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Pidakärlik barada aýratyn mowzuk ýok ekeni, men hem açaýyn diýdim. Näme sebäp boldy diýseňizem :

1- Kä mowzuklardaky pidakärlikli ýagdaýlar, aýratynam, TTM-ler baradaky ýazgylar;

2- Türkiýede her ýyl geçirilýän "Türk dili ýaryşmasy" we şol ýerdäki aýdylan, gö...

Dowamy »

1497 18
Köneler, 11 years ago


Gadyr gijäňiz mübärek bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?! Okuwlar, işler bn armaň-da :)

Degişmäni bir tarapa goýup, asyl mowzuga gelsem:

Türkiýäň kalendaryna görä, bu günüň (26 Sep) gijesi Gadyr gijesi bolmaly! Aslynda, Gadyr gijesini bir gijä sygdyryp goýbermeli-hä däl welin, ýöne ýene-de şu g...

Dowamy »

2934 17
Köneler, 11 years ago


Paýhaslar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy "Paýhaslar" ady bn täze mowzuk açjagymy aýdypdym goňşy mowzuklaryň birinde, ynha-da, netijesi :)

Aşakdaky ýazgylar terjimedirler we aýat, hadys, nakyl, paýhas we ş.m. ybarat bolup biler.

Ynha, onda başlaýaryn:


Ynsanlaryn in hayirly...

Dowamy »

2868 26
Köneler, 11 years ago


Moderatorlyk gerekmi?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy budulay atly agzanyň söhbetdeşlik mowzugynda ýazan ýazgysyny görüp, kellä bir pikir geldi.

Ondan öňürti men bu babatda başga bir ýagdaýy aýdaýyn:

Talyplar.çom sahypasynyň administratorlary bar, takyk bilmezlik bn, olaryň sanawy:

1- Shahyr;...

Dowamy »

1940 29
Köneler, 11 years ago


Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Ilkinji halypa Hz. Ebu Bekir (r.a.) (572-634)

Hz. Ebu Bekir (radiallahu anh=Allanyn razylygy onun ustune bolsun!)
sahabalaryn(Pygamberimizi oz gozleri bilen gorup, Onun wezipesine duşunip, Ony Kabul eden we her-hili komegi eden ynsanlar) in birinjilerinden bolup, hemişe Biribaryn ilcisi bilen bile bolup, ona in onat ruhy we ma...

Dowamy »

1387 4
Köneler, 11 years ago


CeriumOxide bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Söhbetdeşlik dowam edýär. Kowalap-kowalap, ahyry CeriumOxide-y (Serdary) tutup, ondan bu babatda rugsat aldyg-aý kynam bolsa, uff (maňlaýdaky derimi sylýan/süpürýän-laý:) )

Serdar barada aktiw agzalardan bilmeýäniňiz ýokdur-la:) Şeýlemik diýýän, sebäbi, olam örän aktiw bola...

Dowamy »

4846 94
Köneler, 11 years ago


Aýatlar, hadyslar we gowy sözler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Goňşy mowzuklaň birinde bu aýyň Remezan aýy bolany üçin, nakyllaryň ýerine degişli aýatdyr hadyslaryň goýulmagy ündelipdi, şol mynasybetli, şu mowzugy açmagy makul gördüm.

Mundan soňam beýleki baýramlarda-da degişli aýatdyr hadyslary we degişli sözleri enşallah, şu ýere goý...

Dowamy »

2996 8
Köneler, 11 years ago