Poçta gutusyndaky bellik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men gyzyklyja we peýdaly bir hekaýa tapdym öz sahypamyzyň arhiwinden, siziň bn hem paýlaşaýyn diýdim, ynha, hekaýa(ýa-da bolan waka)

Ol gün mekdebe gelenimde, poçta gutymy barladym. Içinde bir belli k bardy. Bu bellikde “555-6167 telefon belgisine jan edin” diyen bir yazgy b...

Dowamy »

1108 1
Köneler, 11 years ago


Regaib kandiliňiz mübärek bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu gije juma gününe baglaýan gije bolanlygy mynasybetli, Regaib Kandilidir. Bu kandil, dinimizde "Mübärek üç aýlar" hökmünde bilinen Rejep aýy bilen başlap, Şaban aýy bilen dowam eden, rehmeti, feýzi we bereketi bol bolan Remazan aýy bilen gutarýan hözir we ruhy möwsimine girýänligimizi...

Dowamy »

2991 21
Köneler, 11 years ago


Dokuzy düzüw?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmençilikde aýdylýan birnäçe sözler bar. Şugünlerde men 1-2 sanysy barada pikir edip, gutarnykly netijä gelip bilmedim, aýratynam, "Dokuzy düzüw bolmak sözüne.

Näme diýmek isledilerkä şeýle diýmek bn?!
9-yň içine nämeler girýärkä?!

Öz pikirlerimi ýa...

Dowamy »

1371 4
Köneler, 11 years ago


Bilmeýän türkmençe sözlerimiz

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Düýn-öňňünlikde bir dostum bn türkmençe bir söz barada düşünişip bilmedim. Ol maňa ol sözüň türkçedigini aýdýar, men hem türkmençedigini. Men türkiýede okadym, ol başga bir döwletde, ýöne olam türkleň uniwersitetinde okady. Indi, ikimizem, elbetde, türkçäň täsirinde bolýas. Ýöne ikimizden...

Dowamy »

1710 18
Köneler, 11 years ago


Iň aktiw agzalar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar men talyplara kän girmän başladym. Myhman bolup okaýan, ýöne jogap bermek islegi kän ýokdy. Ýene-de aram-aram girip, ýazgylar we jogaplar ýazýardym.

Soň pikir edip gördüm. Öňki dizaýnly talyplarda iň aşakda "iň aktiw agzalar" diýip sanaw durýardy, şoňa gözüm d...

Dowamy »

1850 44
Köneler, 11 years ago


Uslybyň ähmiýedi

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

mowzuk boýunça peýdaly bir rowaýat ýadyma düşdi, men hem täze mowzuk açyp, siziň bn paýlaşaýyn diýdim:

Bir wagtlar bir ülkäniň padyşasy düýş görüpdir. Düýşünde dişleriniň birinden başga ählisiniň düşenini görüpdir. Şol ýekeje dişiniň hem özüdigine göz ýetiripdir. Ýorgudy üçi...

Dowamy »

1320 5
Köneler, 11 years ago


Slava aga, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugün ýaşuly agzalarymyzdan Slava, ýagny, Şöhrat aganyň doglan güni. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde ony gyzgyn gutlamak isleýärin.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Şöhrat aga,...

Dowamy »

1259 3
Köneler, 11 years ago


Jankaka bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Köpden bäri söhbetdeşlik dowam edenokdy, bahanam ýok, bagyşlaň!
Indi ýene dowam etmekçi. Gezek hem jankaka atly ulanyjymyzda. Men jankaka barada sahypadan öwrenen maglumatlarymy şu ýere goýmakçy. Öňem oňa şahsy we hindistan barada köp soraglar soralyp, käbirleri jogapsyz galdyrylan...

Dowamy »

2865 41
Köneler, 11 years ago


Töhmet, şyltak, hyýanat, ýalan – netijeleri we goranmak!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şugün stv-niň “Ýeşeren düşler” (Umytlanan düýşler) atly seriýalyna seretdim. Uzak wagtlap türkleriň tw-dir gazetlerine seretmändim, birhili, küýsäne çalymdaş bir duýgy geçdi içimden. Maksadym esasy bu däl-de, şol serialyň bu gezekki sanynyň asyl mowzugy bolmaly, ýagny, erbet ynsanlaryň we...

Dowamy »

1312 2
Köneler, 11 years ago


Wezipeden gaçsaň, wezipe-de senden gaçar!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bir waka okapdym ýa eşidipdim bir wagtlar 1850-1900-ly ýyllarda bolan. Waka bize kä ýagdaýlar barada örän oňat sapak(/“ibret”) berýär. Aslynda, bu waka Türkiýedäki tanymal şahyr Mehmet Akif Ersoýyň bir ýatlamasy. Siziň bn hem paýlaşaýyn diýdim, belki, bize-de peýdasy bolar. Ynha:

Dowamy »

1330 8
Köneler, 11 years ago


Gezelenc

ülkeler,şäherler,aýratynlyklary barada yazsanyz!

Dowamy »

3463 43
Köneler, 11 years ago


Türkmenistandaky gezelenç ýerleri?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bärik gelip, kä ýerlere kämahal dynç almaga gidýäris. Şol ýerleri görüp ýörkäm, kämahal tm-däki okuw wagtynda giden ýerlerimiz ýadyma düşýär. Tomus duşuşyk+lar gurnaljaga meňzeýär, hatda, dürli welaýatlarda gurnalmagy ündelýär.
Şu sebäpli, tm-däki dynç alyş merkezleriniň, piknik ýe...

Dowamy »

2892 23
Köneler, 12 years ago


Galyň sanawy we netijeleri

Öňem galyň mowzugy bardy we galyň barada köp zatlar ýazyldy. Indi şu mowzukda galyňa
1- nämeleriň;
2- näme sebäpli;
3- näçeräk mukdarda;
4- kimler tarapyndan;
5- kimlere niýetlenilip we ş.m. sebäpli zatlary, gysgaçasy, galyň sanawyny (spisogyny) bilýänler ýazaýsa. Meniň-ä başym çykanok bu zatlara, ýöne indiki ýyl...

Dowamy »

4347 59
Köneler, 12 years ago


Çaga söýgüsi we ýitgisi

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, türkmençilikde çagalar barada aýdylýan bir söz bar: “Bal süýji, baldan bala süýji” diýlip. Türkmenleriň öz çagalaryny nähili söýýändiklerine söz ýok. Men olaryň çagalaryna ýitirenlerinde nähili duýgyda bolýandyklary we olary teselli etmek barada birnäçe zat ýazmakçy, enşalla...

Dowamy »

1584 18
Köneler, 12 years ago


Köp niklilik?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Onatmy yagdaylarynyz?!

Okuwlar, ishleriniz bn arman-da!

Kop wagtdan bari yazgy yazmadym, yone bir yagday barada pikirlenip, ahyry yazayin diydim-da:)

1-Shu sahypalarda ka agzalar name ucin kop ulanyjy ady (nik) alyalarka?!

2-Onki...

Dowamy »

1405 4
Köneler, 12 years ago


UK Visa alyp bilmek ucin maslahatlar/shertler...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Mana UK barada kop soraglar gelipdi, men hem olara jogaplar beripdim. Uytgeshik wagtlarda gelensonlar, berlen jogaplardaky pul mukdarynda uytgeshmeler bolup biler, yone umumy manyda shol durkyna dur diysenem boljak. Shol sebapli-de shol maglumatlary yene bir gezek barik goymagy muwessa bil...

Dowamy »

2518 11
Köneler, 12 years ago


Cap ediljek yazgylar?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kitapjyk cap edelin diyipdim yadynyza dushyan bolsa. Bu barada has ginishleyin maglumaty Kitapjyk cap edelin!? atly mowzugymdan okap bilersiniz! Ol yerde kitapjyk we cap ediljek yazgylar barada pikir alyshylyardy. Indi bu mowzukda bolsa, dineje degishli bolumlerde cap ediljek yazgylary se...

Dowamy »

1407 1
Köneler, 12 years ago


Kitapjyk cap edelin!?

Duşuşyk gurnapdyk 9 Martda.
Duşuşykda
käbir kararlary alypdyk. Şolardan iň wajyplaryndan biri hem türkmen dilindäki sahypalardan, aýratynam, www.tmolympiad.org, www.talyplar.com, www.gozyetim.com, www.gybat.net, www.yslam.info ýaly sahypalardan oňat ýazgydyr makala, degişmedir goşgylaryň alynyp, redaktirlenip gazetlerde çap edilmegi...

Dowamy »

2979 15
Köneler, 12 years ago


Mc_merw bn söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Öňden bäri söhbetdeşlige dowam edip gelýärdik. Arada tm gidip gelenim üçin, 3-4 hepde gowrak söhbetdeşlik bolmady. Iň soň derman bn söhbetdeşlik bolan bolmaly.

Indi sahypadaky ýaşulylarymyzdan bir bolan mc_merw, ýagny, Myrat aga bn söhbetdeşlik gurnamakçy, elbetde, özüniň...

Dowamy »

3743 31
Köneler, 12 years ago


Tm siyahatym

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmenistanda dynç alyşymda bashdan gecirenlerimi yazmakcy:

Tm-a 4 Mart-22 Mart aralygynda baryp gaýdypdym. Köpiňiz bilýän bolsaňyz gerek.
Gitmegimiň asyl sebäpleri:

1- 9 Martdaky duşuşyk;
2- 19 Martdaky iň ýakyn dostumyň toýy;
3- Öýmüzd...

Dowamy »

1563 24
Köneler, 12 years ago


Iç we daşş tapawudy


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Köplenç beýleki ynsanlarda säwlik ýa-da säwlikler göreris. Ýöne özümizde hiç säwlik görmeris ýa-da görmek islemeris. Kähalatlarda bolsa, wakalaryň daşky genuine aldanyp, ýalňyş kararlar çykaryp, netijeleri hem şoňa laýyklykda baglap bileris. Muňa örän oňat iki mysal bermek isleýäri...

Dowamy »

1374 5
Köneler, 12 years ago


Akgül, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugun Akgülin doglan güni ekeni.

Şol mynasybetli, ony hem aýratyn mowzuk bn gutlamakcy.

Men bashyny bashlayyn:

Akgül, jigim, \"Allah seni Oz yolundan ayirmasyn! Soyyan bendelerinin arasyna goshsun!Sheyle gozel omur bersin, ol omur nache yilam b...

Dowamy »

2374 19
Köneler, 12 years ago


Çagaly öý bazar, çagasyz öý mazar - \"Altyn top\"

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men siziň bilen ýene bir hekaýany paýlaşmakçy:

Şäheriň çetiräginde, asudalyk ýerde iki maşgala goňşy bolup ýaşaýadylar. Olardan biri örän gurply, maddy taýdan oňat ýaşaýardy, ýagny, Bibi bilen ýanýoldaşy Myrat. Goňşulary bolsa, olaryň tersine garypdy, ýagny, Maral bilen Ge...

Dowamy »

1614 9
Köneler, 12 years ago


Täsir güýji

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky günlerde şu sözüň täsir etme güýji barada oýlanýan welin, kä agzalaryň ýazgy sanynyň az bolmagyna garamazdan, täsir güýjiniň örän beýikligi, meň ýazgylarymyň bolsa, ýyrtyk haltadan dökülen ýaly kän bolmagyna garamazdan, ýok diýiljek ýagdaýda az täsir edýänligine göz ýetirdim. Munyň s...

Dowamy »

1782 20
Köneler, 12 years ago


Tapjangül, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Maxat-yn doglan gununi gutlap, taze mowzuk acypdym! Ol 17-nji Fewralda (Baýdak aýy) doglan ekeni, ýagny, 2 gün öň.

Mylaýym jigimiňem doglan güni gutlanyp, täze mowzuk açylan ekeni. Olam 18 Fewralda (Baýdak aýy) doglan ekeni, ýagny, dün.

Her iki mowzukda-da t...

Dowamy »

2131 30
Köneler, 12 years ago