Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Oňatjamy ýagdaýlaryňyz :) Degişmeler mowzugynyň uzynlygyndanmy namemi, girmek, jogap yazmak, hatda, acmagam gara-gorgi, ayratynam, Tm-dakilere kyndyr, shol sebapli, \"Degişme-2\" adynda taze mowzuk açmakçy. Ýöne size haýyş, bärik degişme ýazmakaňyz Hapa sözler ýazmalyň mowzugyna göz aýlalyň we mowzugyň adyna laýyklykda degişme ýazalyň! Eger happa we bilden aşagy degişme bolsa, onda hiç ýazybam oturmalyň, hormatyňyzy haýyş edýärin bu babatda! Bismillah diýip özüm başlaýyn ilki arassa degişmelerden. Öňem goýupdym, indi gaýtadan goýmakçy. Yzyny şertlere görä alyp götermmegem size galýar:)

Köneler, ata tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir