Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Sahypamyzda agzalarymyz bilen söhbetdeşlik gurnap başlanjagyny aýdypdym. Ilkinji nobaty ýaşulyraklardan hem-de, beki-e, şu wagda deňiçiň aktiw agza bolan Diwaadan başlamakçydym. Şertler muňa rugsat bermedi, şol sebäli hem sahypadaky ilkinji söhbetdeşlik nobatyny Garabekewüle berýäris. Başda azajyk ony öz tanaýşym býunça ýazaýyn, soň soraljak köp sanly soraglar bn ony has düýpli tanap bileris :) Garabekewül sahypa soňra agza bolsa-da, örän çalt ysnyşdy, hatda, düýşinde-de sahypa we agzalary görýän ekeni, başga kim bar şeýle :) Şahyryna ruhy bar, ynanmasaňyz, ynha, Talyp.çom-yň goşgysyna seredip göräýiň! Ulanyjy adndnhem belli bolşy ýaly, ol Lebap w. Garabekewül etrabyndan. Häzir ol sahypa ýazgylaryny Angliýadan ýazýar. Indi bolsa, soraga bşlabereliň! Bellik: Söhbetdeşlige aktiw gatnaşalyň, sorag ya-da soragl soralyň! Gyzykly bolar diýip umyt edýärin! Sag boluň!

Köneler, ata tarapyndan 12 years ago
  Goool 9 years ago
 • Garabekewul bratok yene gelayda tal.coma gayrat zdeleyda!

  hemmamiz saña we size garashyas!
  Cwetocek 9 years ago
 • daga cykyp garashyan garashyan garashyan diyip gygyrsam gelmezmika?!:-)
  Crash 9 years ago
 • daga cykyp garashyan garashyan garashyan diyip gygyrsam gelmezmika?! Cwetocek | 2010-08-25 20:52:30
  ay sen gygyrjak bolsan ichinden garashyan diysenem gelerle))))
Teswir ýazmak üçin Içeri gir