Tmlit(kirilden latyn elipbiyine...)

salam millet, öyde internedi kesdirenimiz üçin önki yaly aktiw bolmak kan başartmayar indi, size taze kodlanan kirilden latyn elipbiyine çöwüryan bir converter tanatjakdym:
http://tmlit.turkmenworld.com/convert_kiril.php

elinizdaki eserleri skanerlap bu converter bilen türkmen elipbiyine geçirip bilersiniz we sizden yene bir g...

Dowamy »

1146 1
Köneler, 11 years ago


Anime göresiniz gelse...

anime halaýaňyzmy, men halamayadym welin inlisçede listening'inizi kamilleşdirmek isleseniz hiç nenň dal, görmage degjek animeler bar ekeni: internetden doly we hemen hemen hemme animeleri görüp biljeginiz bir sayti salgy bereyin:
www.animefreak.tv

Dowamy »

1141 5
Köneler, 11 years ago


Zeitgeist addendum

duh wremeni


bu dokumental film amerikanyn agressiv daşary siyasady baradaky hakykatlary görkezyar; dokumental filmin yene amerikalylaryn özleri tarapyndan çekilen bolmagy akyllarda sorag yşarady döredyar welin yene de bu dokumental filmi görmeginiz size siyasy temalarda biraz krugozor gazandyryp biler...

Dowamy »

1508 6
Köneler, 11 years ago


Muslimah we yadan'a

yadan, sizin türkmenedebiyatyndaky muslimah'a duyduruşynyzy okap dogrusy gynandym, merak etdim sizin töwereginizden ya da tanyş bilişlerinizden yehowa şayatlaynyn eline düşenler, whhabilerin ellerine düşenler boldumy hiç; ya da başga sorag soraýyn wahhabilere uýan birini gördünizmi hiç; we aýratyn alem bolan internetde wahhabilige çagyryany bilmedi...

Dowamy »

1523 25
Köneler, 11 years ago


Www.turkmenedebiyaty.com

salam türkmenler! yadynyza düşyan bolsa, gysga wagt ön türkmen edebiyatyny dünya sergilejek bir sayt açmak barada diskussiya bolupdy bu saytda; netijede bu sayt açyldy, başlangyçda kabir sawliklerem bardy yöne bularyn köpüsi giderildi we yuwaş yuwaşdan beyleki kemçiliklerem düzeldiler, başda girip agza bolmakda kynçylyk çekenleriniz bar bolsa ötün...

Dowamy »

4392 100
Köneler, 11 years ago


Türkmenistan daýanyşma dernegi

begler, bugün garabekewul atly agzamyz şeyle bir yorum yazypdyr:
sagbol yadan!! gowy maslahat berdin,aslynda men ertir ilcihana jan edip,gyzyklanyp goreyin!
aslynda bizin(yagny turkmenlerin)hem yorite guramamyz,(dernek sheklinde)ya da sona menzesh bir yar acylsa gowy bolardy, sebap barde her halkyn oz gurrmalary bar,gazetleri hem bar....

Dowamy »

1441 5
Köneler, 11 years ago


Medeniyetler bileleşiginden oylandyranlar...

salam watanymyzyn gelejegi üçin uly ahmiyeti bolan agzalar! Habarlara seretyan bolsanyz 4-5-6-7 aprel taryhlarynda stambulda medeniyetler bileleşigi geçirildi; bize de dört türkmen oglan bolup şol yerde 4 günjik part time işlemek nesip etdi; normalde dine telewizordan göryanimiz hatemi, bilim ministri jemil çiçek, ekmeletdin ihsanogly, tayyip erdog...

Dowamy »

1231 2
Köneler, 11 years ago


Www.edebiyatly.biz

salam agzalar! sizden bir zat sorajakdym, eger internete öz milli edebi eserlerimizi (romanlar, poemalar, goşgular, dessanlar, hekayalar we ş.m.) yuklap dünyanin her yerindaki türkmenimize elyeterli etmek üçin www.edebiyatly.biz atly ya da şuna menzeş bir sayt açsak her kim elinde türkmençe name eser bar bolsa, skanerlap yüklap bilermikan, eger taz...

Dowamy »

4181 118
Köneler, 11 years ago


Hokga çykaralyňmy?...

Mekdep ýyllaryňyzda belki köpiňizde bolandyr: biri bilen öz pikiriňizi, ideýaňyzy paýlaşansyňyzdyr. Soňam "Aý özüňden hokga çykarmasanaýt..." ýa da "Akyl satma injik" we ş.m. sözleri eşidendiňizdir. Hokga sözi türkmençede ýalňyşmasam "täzelik" manysyny hem berýär, ýagny öwrenişileniň daşynda bir zat orta atmak, bizde hokga hasaplanylýar.
...

Dowamy »

1394 10
Köneler, 11 years ago


Kiçijik hekaya we iç hasaplaşma

O pursat gelipdi. Ahmet okuwyny tamamlapdy we ugrunda der dökeni ol gaty kagyzy alypdy, okuw wagtlary hemişe beyle degişyardiler de muny yatlap yüzünde ýylgyryşlar belirdi. Gaty bir kagyz. Dört ýyl. Birden pikirlere batdy.
Ahmet daşary ýurtda okan bolmagyň, oňa köp goşant goşandygy pikirindedi. Aýratynam okuw döwri boýunça watanyny daşard...

Dowamy »

1881 16
Köneler, 11 years ago


Komunizm'den edinenlerimiz...

Propaganda söweşinde komunist ülkelerin has başaryly bolandygynda hiç şüphe yokdur. Bu ülkeler propaganda duşmanlaryndan beter önem berip akla hyyala gelmejek taze yol we yöntemler tapmakda başarysyz galmayardylar. Günbatar dünyasi sosyalist propagandany köplenç sap, sada bir şekilde yuwutmaga tayyardylar. Ayratynam şol pikirlere sempatiyasy bolan...

Dowamy »

1327 0
Köneler, 12 years ago


İçden gelen pikirler...

Tomusda Türkmenistana gidenimde migrasiyada işleyan bir tanyşym bilen gürründeş bolupdym. Ol “Stanbul uçary gondy” diyip anons edilende işgarlerin içinde birhili rahatsyzlyk döreyar diyipdi şonda. Sebabem deportasiya bolup gelenler, olaryn hallary we her saparda diyen yaly ölü jesetlerin gelyandigi bolmaly. Onun diyşine göra jesetlerin kabirinde or...

Dowamy »

1647 9
Köneler, 12 years ago


şans we hususy eyeçilik

yene bir gezek salam, siz daşary yurtda okap yörsüniz we okayan döwletlerinizdaki bizde bolmayan zatlary watanynyza daşama we pul gazanma yönünden bir adim öndesiniz;
ya da türkmenistanda name edip bolar name de edip bolmar şeklinde sorag sorap internetden ya da yurtdaky yakynlarynyzdan bilgi edinip bilyarsiniz;
hususy eyeçiligin...

Dowamy »

1561 15
Köneler, 12 years ago


Usoi dam we amyderya

salam ildeşler, yagdaylarynyz gowudyr inşalla, deginjegim tema syýasy däl, türkmenistanyň başga bir problemasy barada, elimizden bir zat gelmese de iň azyndan bulary gepleşmek we bilmeyanlerimizin habardar bolmagy zeruriýetmika diyyan, watanymyzyň uly bölegi çölem bolsa, geografiyamyz esas ekerançylyga uygundygyny bilmeyan yok, ekerançylyk üçinem s...

Dowamy »

1655 9
Köneler, 12 years ago


Iman-y şüpheler

bu blogda, aklymyza gelýän herhili şüpheleri paýlaşsak diýýän; bu şüpheleri çözüp biljekler bar bolsa, giderse, uly kömegi degermikä diýýän, ilkinji şüphämi men paýlaşaýyn onda:

Gurhanda, yahudiler ýazgarylypdyr, hemem birnäçe yerde, muny bu mukaddes kitaby okan herkimem bilýär; meselem, men şunam bilýän, her çaga dünýä bir musulman...

Dowamy »

1521 41
Köneler, 12 years ago


Orta aziya analizleri...

salam millet, maňa görä orta aziya barada obýektiw analizleriň edildigi gowy bir saýt tapdym; türkçe bilýän bolsaňyz girip okap görüň, belki hoşuňyza gider...
bu saýt usak diyip bir guramanyň saýdy ekeni, başynda da häzirki yök'üň başynda bolan yusuf ziya özjan bar, üytganem bolup biler...

türkmenistanda niyazov kadrolarının...

Dowamy »

1643 10
Köneler, 12 years ago


Tapawut

hormatly talyplar, türkmenistandaky internet ýagdaýy sebapli bäriň dowamly agzalarynyň aglabasy daşary ýurtda okaýan bolsa gerek; herimiziň okaýan döwletinde görüp we hoşuna gidip de "käşke bu menin watanymda da bolsady..." diýen ýagdaýlaryňyz hökman bolandyr, olary bärde paýlaşmagymyz makul bolarmyka diýýän...
meselem, başyny men başladaýyn...

Dowamy »

2193 69
Köneler, 12 years ago


Düwürçik problemasy...

gadyrdanlar, men göräýmäge kiçi yöne hakykatda galyjy zyýanlarynyň bolup biljegini oýlandygym düwürçik meselesini gozgamakçydym;
düwürçik, biziň üçin aýratyn zerur mesele sebäbi barde orta aziyadan gelenlere şeyle seredilende iň köp biziň oglanlarda düwürçik seljerýän men;
düwürçigiň ýan effektlerini şeýle syralap bileris:
1. k...

Dowamy »

2424 24
Köneler, 12 years ago


Gorky...


Biz şeyle bir itilip kakylan bir halkyn nesli welin hemmamizde ygtybar we hormat görme açlygy bar.
Adam yerine goyulmak, ygtybar we göryan bu hormatymyzyn açyk bir şekilde aydylmagy diysen hoşumyza gidyar.
Yüzlerçe yyl, öninça patyşalaryn esirek we eljirek hakimiyetleri, bir partiya rejiminin ynsapsyz basgysy bilenezilen,...

Dowamy »

1714 11
Köneler, 12 years ago


George Orwell 1984

yurtdaşlar, belki köpimizin habary yokdur weli gearge orwell'in 1984 atly kitaby bar, şony okamak isleyanleriniz bar bolsa aşakdaky rapid linkinden indirip bilersiniz:

http://rapidshare.com/files/162292475/GO842.rar

Dowamy »

4072 45
Köneler, 12 years ago