yene bir gezek salam, siz daşary yurtda okap yörsüniz we okayan döwletlerinizdaki bizde bolmayan zatlary watanynyza daşama we pul gazanma yönünden bir adim öndesiniz; ya da türkmenistanda name edip bolar name de edip bolmar şeklinde sorag sorap internetden ya da yurtdaky yakynlarynyzdan bilgi edinip bilyarsiniz; hususy eyeçiligin ösmegi türkmenistanda köp zadyn üytgemegine getirermikan diyyan mena, meselem: 1. müşterini yitirmejek bolup, adamlaryn dawranyşy yumşar, mylaýymlaşar; 2. bürokratya azalar; 3. işdäki öndürijilik artar (ansat bir mysal size, daşoguzyn tagta etrabynda jorap öndüryan fabrik bar ekeni, yöne name üçindir başga welayatlary geçdim daşoguzly hökmünde men yerli jorap geyip görenim yadymda dal, birem eşidenime göra öndürijiligi öndürip biljeginin esse esse aşagynda ekeni); 4. daşardan import etyanimiz kabir elementar zatlary özümizem öndürip başlarys we bu şekilde bahalaram arzanlar, aslynda özbegistan bilen owganystan yaly döwletlerem bizin üçin bir bazar hökmünde duryar, artykmajy export edibem bilerdik, bu kyn zat bolmasa gerek; 5. hökümedin basgysynyn önüne geçilmegi menin pikirimçe esas peydalardan biri bolarmykan diyyan, halk işimi yitiraymayin derdinde şu wagt, onun üçin hazirki yagdayda halkdan şikayata garaşmak kan makul (akyllyja pikir) dal; 6. milli girdejimizin denagramly paylanmagyna yol açar, döwlet edaralaryndaky eden-etdilik azalar we ş.m. muny herkim etmerem weli men oňaranyň ogly bolsun diyyan we kabir ideyalarymy paylaşmakçy: 1.türkmenistan günebakar yagyny eyrandan import etyar, hakykatda bolsa muny özümizem öndürip bileris bir yag öndürme sehi 1 milyon dollar töweregi ekeni, elbet-de kiçirak we has arzanlarynam taparsynyz belki, internet garşynyzda, gözleşdirin; 2. aşgabatda yimpaşyn alternatiwasy yok diyip bilyan, yimpaş yaly kompleks, giň we dynç almak üçin yerleri bolan bir market hem konkurensiyany gyzyşdyrar, hemem yimpaşyn halka gymmat zat satyp sömürmeginin önüne geçiler; hazirlikçe menden bu kadar...

Köneler, btp tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir