salam türkmenler! yadynyza düşyan bolsa, gysga wagt ön türkmen edebiyatyny dünya sergilejek bir sayt açmak barada diskussiya bolupdy bu saytda; netijede bu sayt açyldy, başlangyçda kabir sawliklerem bardy yöne bularyn köpüsi giderildi we yuwaş yuwaşdan beyleki kemçiliklerem düzeldiler, başda girip agza bolmakda kynçylyk çekenleriniz bar bolsa ötünç sorayarys we yanadan saytimiza çagyryarys; saytda şu wagt in köp magtymguly, gurbannazar ezizowyn we kerim gurbannepesowyn, annasoltan kekilowanyn goşgularydyr eserleri yüklendi, yöne azam bolsa beyleki yazijilaryn, şahyrlaryn hem kabir eserleri bardyr, olaryn üstüne goşup biljeginiz goşandynyz bar bolsa, elinizde bu eserlerden bar bolsa, buyrun, saytimiza garaşyas; bu bizin hemmamizin edebiyatymyz we öz edebiyatymyzy okalyn, köpimiz daşary yurtlarda okanymyz üçin ejnebi kulturalaryn tasirlerine maruz galyarys, sezewar bolyarys... bu edebi platforma olaryn tasirini bu şekilde azajygam bolsa yumuşadyp biljek bolsa, asyl maksadymyz bu bolmasa da nahili gowy bolardy dalmi!?... bu sayt okalmak üçin açyldy, saytda görüşyançak... www.turkmenedebiyaty.com

Köneler, btp tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir