hormatly talyplar, türkmenistandaky internet ýagdaýy sebapli bäriň dowamly agzalarynyň aglabasy daşary ýurtda okaýan bolsa gerek; herimiziň okaýan döwletinde görüp we hoşuna gidip de "käşke bu menin watanymda da bolsady..." diýen ýagdaýlaryňyz hökman bolandyr, olary bärde paýlaşmagymyz makul bolarmyka diýýän... meselem, başyny men başladaýyn: stambulda adamlar arasyndaky gatnaşyklar biziňkä seredilende örän näzik, birbirine hormat goýulýar, bu meniň ýaly türkmenistandan gelen biri üçin başda gaty täsir edipdi...

Köneler, btp tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir