gadyrdanlar, men göräýmäge kiçi yöne hakykatda galyjy zyýanlarynyň bolup biljegini oýlandygym düwürçik meselesini gozgamakçydym; düwürçik, biziň üçin aýratyn zerur mesele sebäbi barde orta aziyadan gelenlere şeyle seredilende iň köp biziň oglanlarda düwürçik seljerýän men; düwürçigiň ýan effektlerini şeýle syralap bileris: 1. kişiniň özüne ynamyny azaltýar; 2. sosyal taýdan passiwleşdirýär; 3. esasan hem adamyň tebigy owadanlygyny bozýar we ş.m. siziň düwürçigi nadip aýyrmaly baradaky pikirleriňizi barde paýlaşmagyňyzy haýyşt etýän, munuň ejrini çekýän ildeşlerimize peýdasy degip biler...

Köneler, btp tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir