begler, bugün garabekewul atly agzamyz şeyle bir yorum yazypdyr:

sagbol yadan!! gowy maslahat berdin,aslynda men ertir ilcihana jan edip,gyzyklanyp goreyin! aslynda bizin(yagny turkmenlerin)hem yorite guramamyz,(dernek sheklinde)ya da sona menzesh bir yar acylsa gowy bolardy, sebap barde her halkyn oz gurrmalary bar,gazetleri hem bar. barde bolsa turkmenler gaty kan, eyran turkmenleri, owgan turkmenleri hem onden bari yashayjysy bu yurdun!
welin meninem köplenç ayda ayda gursagymda galyan mesele yene oya batyrdy meni, daşary yurtlardan türkmenlerin iň köp bolan yeri türkiye ayratynam stambul bolsa gerek we şu wagta çenli bu şaher müňe yakyn uçurym berendir, oturup oturup gaharymdan aglasym gelyar, içinden hiç mi adam çykmady da "oglanlar gelin türkmenistandan gelen ildeşlerimizin jemleşip hasrat giderip biljegi döwletimizdaki derwayis meselelerimizi ara alyp maslahatlaşyp biljegi bir dernek (klubam diyip bilersiniz) açaly, munun üçin jemlenişip pul çykarşaly" diyen bolmadyka diyip, sonlugy bilen kömek etjek sponsor boljaklaram tapylardy barybir, biz hemme zady döwletimizden garaşyp öwrenenimiz we türkiye yaly kapitalist döwlete gelibem munun dogry daldiginin parhyna baryp bilmedigimiz üçin beyle bolyarmyka ya, türkmenligine buysanyan köp buysandyryan yok diysem gaty öte geçmerin dalmi... öz döwletini öwyan köp, yöne munun dogry daldigini we öwse öwse başga milletlerin öwmelidigini kabul etyan ya da etmek isleyan yok... bizin barde okamaga gelip de okuwyny okamayan bir giden ildeşimiz bar, aglabasy orta mekdeplerden, bulary gönükdirse gönükdirse "jemagat" gönükdirya, olaram köplenç yetmeyar munun üçin, birem şuny oylanmayas biz, ýa hizmet diylen gurama bolmasady?, onda işimiz çatak dalmidi, garaz bizin öz içimizde bizi hereketlendiriji dinamika bolmaly, bir milli we döwletli işe baş goşulanda her kim goldaw bermage çalyşmaly, arman.. alyn size ansat bir mysal,bir sayt açjak bolduk,ki nesip etse açyas, çyny bilen goldayandygyny nygtan gaty gitse 20-30 kişi, blogy girip okan 500 golay kişi, ay borlay, içimde galjagyna daşyma çyksyn diydim... kellanizi agyrdan bolsam ötünç please...

Köneler, btp tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir