Propaganda söweşinde komunist ülkelerin has başaryly bolandygynda hiç şüphe yokdur. Bu ülkeler propaganda duşmanlaryndan beter önem berip akla hyyala gelmejek taze yol we yöntemler tapmakda başarysyz galmayardylar. Günbatar dünyasi sosyalist propagandany köplenç sap, sada bir şekilde yuwutmaga tayyardylar. Ayratynam şol pikirlere sempatiyasy bolan intellekt we yazyjylar. Bugün öz özüni dünyaden tejrit eden we yzagalak ülke yagdayynda bolan D. Koreya, sowetler yaly agirt bir komunist sistema çökmanka propaganda söweşinde in başaryly döwletlerdendi. D. Koreyalylar, herna kapitalist ülkeler çemesi baylyk yaradyp bilmeselerem, bar bolan baylyklarynyn içinde denlik saglayandyklaryny we döwlet hyzmatlarynda kapitalist döwletleri bir eyyam geçendiklerini ileri süryardiler. Ayratynam, saglyk alanynda iddiyalydylar. Herkime mugt saglyk hyzmaty mümkinçiliklerinin yanynda in üstün tehnologiyalary ulanyandyklaryny we in bilimli, in bejerikli, ukyply saglyk personalyna eyediklerini yglan etyardiler. İddiyalary subut üçin Demirgazyk Korey’a bir gezelenç gurnadylar. BAŞ'yn (Birleşik Amerikan Ştatlary) New York Times, Washington Post kimin önemli ve etkili gazetlerinden temsilcilerin hem aralarında bolan bir heyet (delegasiya), Demirgazyk Koreya akidildi. Heyet hassahanalary gezjek we işleyişlerini synlajakdylar. Heyet agzalaryher duralgasynyn tasirinde galdy. Son duralga bir operasiya odasynyn synlama yeridi. Jam diwar bilen ayrylan bölümden gazetçiler, jurnalistler janlı janlı bir operasiyany yzarladylar. Ağyr ve zor bir operasiyady bu. Hemme zat sonuna çenli (mükemmeldi) birkemsizdi. Muazzam bir ameliyathana, BAŞ'da da kyn tapylan in taze desgalar, işini ynanylmaz bir sowukganlylyk we maharet bilen eden doktor ve hemşireler. Gözün gördüğü her zat kusursyzdy(kemçiliksizdi) ve bu ameliyat ölçeg alynanda Demirgazyk Koreyanyn saglykda BAŞ’danam ilerdediginde hiç şüphe yokdy. BAŞ’a dolananson heyetdaki jurnalistler görenlerini etkileyiji hekâyalar bilen okyjylaryna iletdiler. D. Koreya’nyn sağlyk alanyndaky muhteşem ilerlemesinden, BAŞ'y geçendiginden, gutlanylaymaly bir başarnyga imza atandyklaryndan gürrün berdiler. Okyjylaryn önemli bir kysmy bu aydylanlary gypta bilen okadylar. Emma, herkes D. Koreya’nyn hekayalaryny soragsyz sowalsyz kabul etmage hazir daldi. kabir yaramazlaryn zehinlerini meşgul eden bir sorag bardı. Nahili bolyar da ilkel bir ekonomiya sahyp bolan, dünyanin in garyplary arasında başta gelen bir ülke agirt bir sağlık sektory yaradyp bilipdi? Bu hakykadyn tebigatyna ters dal midi? Birileri bu wakanyn peşine düşdi ve bir süre sonra bir skandal patlady. D. Koreya 'da gazetçilere seretdirilen hakyky bir operasiya daldi. Bir teatrdy. Göz gamaşdyryjy başarnyga sahna bolan operasiyanyn doktor, hemşire ve hassalarynyn hemmesi, emma hemmesi, istisnasyz hemmesi, teatr oyunçysydy, artistdi. Sistema bu oyuny BAŞ'ly gazetçileri etkilemek(tasir etmek) üçin sahnaladypdy. Bu waka tam bir skandala öwrüldi. Sonunda birnaçe gazet we gazetçi, jurnalistler okyjylaryndan ötünç soramak yagdayynda galdylar. Şekilçilik zynjyrynyn beylesi diymankak, muna birem Pekindaki olimpiyadalarda yüze çykan etmejiklik eklendi.Aslynda gepin sonuny bizin watanymyzdaky şekilçilige getirjekdimem weli yadadym, ol iş size galsyn; in sonunda dine şuny diyjek we sözümi bitirjek: Biz bizdaki “bir işi eden bolmak üçin etmek” zihniyetinden gutulyp, indi “bir işi hyzmat etmek üçin etme” zihniyetine öwürmeli. Yokardaky hekayany yorumlaryny elimden geldigiçe yzarlamaga çalyşyanym we jesaretine hormat goyyanym Prof. Dr. Atilla Yayla’nyn İmaj hemme zat, galany hiç zatmydyr? atly analizinden aldym.

Köneler, btp tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir