salam watanymyzyn gelejegi üçin uly ahmiyeti bolan agzalar! Habarlara seretyan bolsanyz 4-5-6-7 aprel taryhlarynda stambulda medeniyetler bileleşigi geçirildi; bize de dört türkmen oglan bolup şol yerde 4 günjik part time işlemek nesip etdi; normalde dine telewizordan göryanimiz hatemi, bilim ministri jemil çiçek, ekmeletdin ihsanogly, tayyip erdogan, zapatero yaly adamlary garşylamak we olary görmek nesip etjek ekenow; menin asyl aytjak zadym başga zatdy, barybir siz yalnyş düşünmage başlamankanyz bizi oylandyran kabir belliklerimizi sizin bilen paylaşmakçy: 1. bizin bilen bir wagtda garaşsyzlygyny alan gazagystanyn mejlis başlygy rusçanyn yanynda inlisçe, italyança, fransuzça dillerini hem bilyan ekeni we bu dost döwlet barik gelen 88 döwletin köpüsi bilen görüşdi, umuman bu ahmiyetli işde gaty aktiwdi dogrymy aytsam menem şol bileleşikde döwletim tarapyndan temsil edilmek islardim, gynansagam türkmenistanyn rayaty hökmünde bu menin üçin gynandyryjy bir yagday... 2. bizin iş yerimiz çyragan kempinski otelinin içindaki döwletlerin delegasyalarynyn görüşme yerlerindedi, bu baş yildizli otelde dünyanin önemli adamlary bolsa da myhmanlary hiçbir şekilde bimaza etmani bu organizasyany geçirip boljagyny görmek türkmenistanyn rayady bolan meni şok etmese de tasir etdi, bizde beyle bir zat bolsa oteli geçdim türkmen halkynyn ol bileleşik gutaryana çenli çekmedik görgüsinin galmajagyny aytmak muny başyndan geçirip yaşap ulalan sizlere gerek bolmasa gerek... aklyma gelenler şu wagt bular, başga zat bolsa sizin bilen son paylaşaryn inşallah...

Köneler, btp tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir