Mekdep ýyllaryňyzda belki köpiňizde bolandyr: biri bilen öz pikiriňizi, ideýaňyzy paýlaşansyňyzdyr. Soňam "Aý özüňden hokga çykarmasanaýt..." ýa da "Akyl satma injik" we ş.m. sözleri eşidendiňizdir. Hokga sözi türkmençede ýalňyşmasam "täzelik" manysyny hem berýär, ýagny öwrenişileniň daşynda bir zat orta atmak, bizde hokga hasaplanylýar. Sizi bilmedim ýöne meniň pikirimçe biz "hokga çykarma" diýip birbirimizi yza tesdirenimiz üçin yza galýarysmykak diýýän. Barybir ösen ýurtlar bilen yzagalanlaryň arasyndaky esas tapawut hem munda dälmidir!? Ösen döwletler wagtynda akylly raýatlarynyň hokga çykarmagy üçin bütin şertleri döredipdir. Höweslendiripdir we laboratoriýalar gurup beripdir. Munuň netijesinde isaak newton çykypdyr we "newton fizikasyny" döredipdir, eýnşteýn çykypdyr we "görälilik teoriýasyny" orta atyp bilipdir. ýene de puşkin, tolstoý, ýewklid, el-biruni horezmi ýaly hokgabazlary tanadyk biz. ýöne şu hakykady hem görmezlikden gelmäliň! ýerlikli we mantykly bir hokga çykarmagy, pikir orta atmagy bilimli adamlar başarypdyr. Bilgi. ýerýüzünde tükenmeýän we paýlaşyldykça köpelýän ýeketäk resurs. Bu ýagdaýda bilgini önemsäli we milletimiziň hokga çykaryp bilmegi üçin, bilimiň artdyrylyp bilmegi üçin öňinçä özümiz bilgileneli soňam iň ýakynlarymyzdan başlap bilgilendireli, bilime höweslendireli. başgalarynyňam pikirlerine (eger bideregem bolsa) sarpa goýalyň! kemsitmäliň! Bu şekilde öseliň! Höküm edilen däl, höküm eden bir milletiň raýatlary bolalyň!

Köneler, btp tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir