yadan, sizin türkmenedebiyatyndaky muslimah'a duyduruşynyzy okap dogrusy gynandym, merak etdim sizin töwereginizden ya da tanyş bilişlerinizden yehowa şayatlaynyn eline düşenler, whhabilerin ellerine düşenler boldumy hiç; ya da başga sorag soraýyn wahhabilere uýan birini gördünizmi hiç; we aýratyn alem bolan internetde wahhabilige çagyryany bilmedim welin yehowa şayatlygyny höweslendiryan bir dal 2-3 web sayt bardygyny bilyarmidiniz siz; eger biz musulman bolsak onda musulmançylygyn in dogry yoly bolan ehl-i sünneti öwretmek bizin boynumyzyn borjy dalmidir, watana hyzmat hökman türkmenistana baranson dal internetde adam yaly saytlary iki elin barmak sanyny geçmeyan bizlerin bu alemde türkmen diylen milletin hem bardygyny duyurjak manyly saytlary açmak; (dünyanin kabir yerlerindaki uniwersitetlerde türkmen-dili edebiyaty bölümlerem bar bilyandirsiniz, olar türkmençe eserlere nadip yetişyardikaler aklym almayar meselem), yadan size türkmenistanda türkmenlerin in beyik milletdigini gije gündiz milletin puly bilen gurlan kanalardan aklynyza guymaga çalyşyarlar, munun pidasy siz bolmasanyzam dagryny egrini yany öwrenmage başlan yaş nesil bolyar, meselem men her matam günleri ulanyanymyz "şehit" sözünin manysyny türkiya gelip öwrendim, bu bizin umumymyz hakynda bir zatlar yatladyarmy size... öwrenmek dine kitapdan dal indi hereketleri we mimikasy bilyan wideo'dan düşündirilen wideo öwrenim setlerindenem, hat-da has gowy we tiz amala aşyrylyar... döwrebap zamananyn döwreyat bir döwletinin bir nesli bolmak meni utandyryar we türkmen bolanymyz üçin bu babatda gysga we tiz wagtda milletimize peydaly işler edip bilmek üçin kollektiw işlemegi bilelin we öwrenelin, birbimizi tanamak hökman dal, barybir bizi birleşdiryan kan umumylyklarymyz bar... eger wideo öwrenim setleri köpelse onun üçinem ayratyn sayt açmak ansadyn ansady, bir sayt açmak 10$ geçmeya, meselem programist ildeşlerimiz php, css, html, c programlama yaly ugurlardan wideo öwrenim setlerini yasasanyz; matematika, fizika, himiya ugrundan okayanlar bulary labyzly düşündiryan set yasasa dine türkmenistan dal owganystandaky we eyrandaky türkmenlerinem işine gelerdi, olarynam bilimi öz dillerinde almaga haky bar dalmi?!...

Köneler, btp tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir