ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: YSLAMDA ÖÝLENIP DURMUŞ GURMAK ÜÇIN ÝAŞ TAPAWUDY ÝOKMY?Soraga göni jogap bersek: ''Ýok!''
Yslam alymlary, ýaş biriniñ durmuşa çykmagy, ýa öýlenmegi göwnelmeýän bolsa, intek biraz garaşmagyñ gerekdigini aýdýarlar.
Ýöne Yslam dini näçe çalt durmuş tutulsa perzent üçin haýyrly boljakdygyny ene-ata nygtaýar. Muny yslamyñ tebipçiligi hem goldaýar.
Käbir ateistler bolsa dogry düşünmäge derek, derrew ýañsylap başlaýarlar we şeýle diýýärler: ''Yslam zorluk bilen bir çagany öýlendirýär, ýa durmuşa çykarýar!?''
Ýok, ýaşlyk ýyllaryndaky perzent 16 ýaşlarynda bolsa, olam islemezden zorluk bilen öýlendirilse Yslam dini muny düýbünden kabul etmeýär.
Hezreti Muhammet şolar ýaly gurulan durmuş üçin Allatagaladan günäleriniñ ýalkanmagyny diläpdir.
Günlerde bir gün Pygamberimiz Muhammet (s.a.w) aleýhissalamyñ ýanyna bir gyz maşgala gelipdir we zorluk bilen durmuşa çylaryljak bolýandygyny aýdyp beripdir. Muhammet aleýhissalam onuñ kakasyny çagarypdyr we gyzy islemese durmuşa çykarylmajakdygyny nygtapdyr.
Görnüşine görä Muhammet aleýhissalamyñ öz emr edýän zatlarynyñ biri zorluk bilen bir perzendi öýlendirmeli däl, gyzy durmuşa çykarmaly däl. Diñe onuñ razylygy alynmazdan ony yrmaga ýykgyn edip oturmaly däl. Şahsy bähbitler üçin hem durmuş gurup ýörmeli däl! Yslam dini hem muny ündänok wessalam!
islamiforumlar.net

Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir