ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: KURAN NÄME ÜÇIN BEÇEBAZLARY NÄLETLEÝÄR?


Bu soraga jogap bermek üçin şeýleräk aýat bar: ﴾80﴿Luty (pygamber edip ugratdyk). Kowmuna şeý diýdi: ''Sizden öñ adamlaryñ hiç biriniñ edip görmedik jübütleşmäni (ýanbaşdan edilýän bozuk jynsy gatnaşyk) edýärsiñizmi?﴾81﴿ Çünki siz zenanlardan ýüz öwrüp erkekler bilen jynsy gatnaşyk edýärsiñiz. Dogrusy siz hetdiñizden aşan toplulyksyñyz''. Aýat beçebazlygy näletlemändir: ''Siz hetdinden aşan toplulyksyñyz'' diýipdir. Beçebazlyk günädir. Haramdyr.
Yslama görä erkek erkegiñ ýanbaşyndan gatnaşyk etse önelgesizlige getirýädigini nygtaýar. Allahyny söýýän, onuñ ''Ýanaşma diýýän'' zadyndan çekinýän kişi bu hili işleri etmez!


islamiforumlar.net

Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir