ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: YSLAM NÄME ÜÇIN AÝALY URMAKLYGY EMR EDÝÄR?


ㅡ Yslam aýalyny urmaklygy emr edýär?!
Ateistleriñ problemmasy şundan ybarat: Yslam güli ysgañ diýse, Ateistler şeý diýýär: ''Yslam, güli goparyp, rehimsiz ysgap bir tarapa zyñmagy emr edýär!''. Her bir zatda gerek ýerinde berklik, sertlik bardyr.
Ilki bilen dünýäniñ meşhur yslam alymlary tarapyndan hem kabul görülipdir kiý, zenanyñ gözüni çykaryp, agzyny ganadyñ diýmeýär.
Zenan fuhuşlyk (jelepçilik), ahlaksyzlyk, zyna ýaly erbet işleri etseler ''gözüni gorkuzmak üçin'' uruñ diýýär.
Hz. Muhammet zenana kynçylyk görkezmändir. Muny soran Ateiste şeýle diýiñ:
ㅡ Seniñ aýalyñ senden başga erkek bilen ýatsa näme ederdiñ? - diýeñde şo bada:
ㅡ Öldürerdim - diýer...
- Sen Beýik Rebbiñ merhemetine bir seretsene, jelepçilik eden zenany ''gorkuzmak'' üçin uruñ diýýär. Ýöne urmak o diýen emr edilen zat däl.
Zenan erkegi aldatmasa, ahlakly zenan bolsa, ýöne ýalñyşsalar gözüni gorkuzmak üçin urmasynlar, diñe gaharlanýandygyny belli etsin.


islamiforumlar.net

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir