GYZYŇ ÝANYNDA NÄHILI BOLMALY? ÝA-DA ÝIGITLERE MASLAHAT

Eger sen gyza baýlyk ýa-da diňe maşyn bilen görünmek isleseň onda seň boş boldugyň... Sende şolardan başga zadyň ýok bolup diňe şolar bilen alyp bilýän diýmeklik!!!
Iň owadan gyzyň ýanyna barmaly, özüňi synlap görmek üçin (owadan gyzyň ýanynda men nähili özüňi ýitirýärmikäm, ýa yryp bilýärmikäm!) sesine, gürleşine diliň, gulagyň öwrenişer ýaly, soňam gyzyň garşylygynda gorkmazyň ýaly. Eger oglan gyz bilen garşylaşmaga gorkýan bolsa onda barybam durmasyn; şonuň üçin ilki köp garşylaşmaly gürleşmeli.
1. Dinamo: gyzyň aňynda (подсознательно) bir oýun bar. Eger olar seň bilen tanyşmak isleýän hem bolsa, olar ony görkezmeýär! Dinamo oýuny türkmençe eşşi oýuny ýaly! Olar şol oýuny bes edip bilenoklar, sebäbi olar saňa göni bolýa diýseler olar şol wagt peselýän ýaly özüňiz düşünýänsiňiz! Şonuň üçin has (yhlasly) çemeleşmegi talap edýär.
2. Подонок. Ol gödek, adama bolan sylagy. Ola golaý, ýöne ol öz ölçegini bilýär. Öz gödekligini oýuna geçirmeli wagtyny bilýär! Şol ''pick up' çylyk ugruny ösdürip bilen ýigit, iň aňsat hem iň köp soralan bolar.
3. Romantik. Gyzy bulutlaň arasynda uçuryp, ertekilere äkitjek (usul) häsiýet. Süýji sözler eşitýän gyz görmegi bes edýändir!
4. Провокаторы. Köpçülik adamsy. Adamlary hereket etmäge mejbur edýär!
Mysal üçin - Kafeda beýleki stolda bir-iki sany gyz otyr: hereketler.
Podonok - baryp göni oturýar we: ''Gyzlar size ejeňiz edep öwretmedimi? Oglany isläp bu işi gizlemekligi öwretmedimi? Men şu wagt zordan çaýymy içip boldum!''
Gyz: ''Näme-e-e! Samsyk nejis! Bar güm bol şu taýdan!?
- Tanyşanyma şat meň adym Annageldi. Siziň adyňyz bolsa Samsyk bilen Nejis eken. Gowy tanyşlyga boldaý''.
Podonok elmydama özüne göwni ýetýän (egoist), elmydama berk belle sen gyzy ýitirmäge gorkaňok, sebäbi sende olar kän!
Romantik: Baryp göni oturar: ''Bilýäňizmi gyzlar, Jennet nirede başlaýar? (Özüne ynamly çykan sese jogap) olar, elbetde bir tüýsli bolar, sebäbi sen birden gelip, olardan soraman, hemem gyzyklanma oturdyň. Bu-da hiç hili kadada ýok!
Gyzlar diýýär: ''Ýooo, bilemok''
Romantik oglan: ''Jennet aşyk oglanyň gözi öz söýen ykbalyna duşanda başlaýarmyş! Ine meselem sen bagyşla, adyň näme!?
- Merjen...
- Hawa Merjen bu ine seň joraň???
- Şemşat...
-Merjen, Şemşat ikiňiz bile otyrsyňyz. Hem hiç zada garaşmaýan pursadyň söýgi gelip seni gujaklajakdygyna ynanýaňmy? A... sen Şemşat! Bilýädimem meň adym ******** diýip telefona olaň adyny ýazyp nomer ýazylmaly ýerine olaň ellerine ber, özleri ýazar! Sebäbi seň ýaly gyzykly, üýtgeşik oglan bu golaýda ýok!!!
Prowokator - Gyz baryp oturýança gürläp başlar! ''Bagyşla gyzlar meň synagym üçin bir iki sany soragym bar!
Eger siziň öňüňizden ýalaňaç adam eli tüpeňli çyksa, siz oň tüpeňinden gorkarmysyňyz ýa onuň ýalaňaçlygyndan!?
Ýa-da:
''Siz ömrüňizde bir gezek nätanyş oglana bir zat zakaz edip gördüňizmi?
- Ýok
- Edip görmek isleýäňizmi?
- Ýok...
- O näme üçin!?
(Prowokator, elmydama bir hereketde ähli köpçüligi çagyrýar. Ol bir waka döredip hemme kişini aňk edýär.
Ýene bir zat...
Gyz haçanda saňa köp sorag berýän bolsa, ol seniň bilen gyzyklanýandygyny aňladýar!!!
Ýumor we ortaça komplimentler hemme gyzlaryň ýüreginiň açary. Gyzlar öz owadanlygy, ýeketäkligi barada namýoklary halaýarlar.
Mysal üçin: = Sen owadanlaý, bu gün seni düýşümde görjegow, eşigiň gelsipdir, bu köýnegiňi kän geýme hökman biri alyp gaçar. (Şol wagt bir maşyn köçeden gelýärkä, Senem gyz bilen köçäň gyrasyndan ýöräp barýan bolsaň, bagtyň getirdi... Gorkup gyzy özüňe çekseňem bolýar)...
5. Duşuşykda, duşuşyklarda ünsli boluň, köp halatlarda ujypsyz zatlar gyz üçin alada bolup bilýär ýa-da üns berseň, seniň ýoluny açýar. Mysal üçin gyz çep elini biline degirip, hiç aýyrman dur, üns berseň; belkäm şol ýere köýnejigine tegmiljik degendir. Gyzam görkezmek bolup biynjalyk bolýar. Şoň ýaly ýagdaýda bilmediksiräp beýleki tarapyna geç we goý gyz arkaýynlaşsyn... Bilesigelijik hökmanmy näme? Gytaklaýyn seredip: ''Bäriňe näme bir zat degipdirmi? '' diýip durmak nämä gerek? Şeý diýip dursaň ol aljyrar...

Gyzlaryň daş keşbinden, häsiýetine, keýpine (nastroýeniýasyna) üns beriň, hemme zat gowy gidýän bolsa, gyz saňa gaşy göni oturar ýa-da kellesini çalaja gyra eger, gözleriňe sereder(+).
Eger gyz saçyny oýnaýan bolsa, elindäki telefonyny, gapjygy ýa-da başga-da sumkasyny oýnaýan bolsa (+,+) bu has gowy.

A eger gyz durman elindäki telefonyny stola urýan bolsa, onda ol gyzy psihuşka äkidiber, dälidir...

Ertir.com arhiwinden göçüren @Jeksparro

Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir