BAŞGA PLANETADA...


Tomus...
Ýyldyzyň süýnüp giden ajaýyp gijeli günleridi.
Men ýyldyz sanap daşarda ýatyrdym. Uly ýedigen, kiçi ýedigen ýyldyzlary. Ownujak Ak maýanyň ýoly. Kiçijik bolup göze görünýän Merkuriý, Wenera, hana ol ýerde Saturn, Ýupiter...
Ýyldyzlara tomaşa edip ýatyrkam asmandaky Aýa meňzeş uçýan gapbarçanak suwda ýüzýän gämi ýaly bolup ýuwaşlyk bilen geçip gitdi. Bu gapbarçanak obamyzyň gutarýan ýerindäki Çöllüge baryp gondy.
Men ony sypdyrman onuň giden tarapyna ylgamaga başladym...
Ine aramyz otuz metre golaý araçäk...
Uçýan gapbarçanagyň gapysy açylanda ozal görmedigim ýagty yşygy görüp täsin duýgulary başdan geçirdim. Içinden ak tenli, uly gözli owlaga çalymdaş başga planetaly çykdy... Onuň kellesi uly-dy, göwresem kiçidi...
Men onuň ýanyna bardym. Ondan hiç gorkamokdym. Asla gorky diýen zat ýokdy şol wagt mende... Ýöne ony görenimde bir bada gorkmanam durmadym... Soň gorkym aýryldymy, bilemok...
Men oňa: ''Hoş geldiň'' diýip ýüzlendim.
Ol: ''Garşy alanyň üçin sag bol'' diýdi.
Meň ondan sorajak zatlarym gaty kändi, ýöne hemme sorajak zatlarymy birlikde beresim geldi:
- Sen haýsy ýyldyzdan geldiň, ýaşaýan ýeriňiz gowumy? Bu ýere näme üçin geldiň? Siwilizasiýaňyz ösen bolsa, bize-de ösmek üçin nämäni maslahat berýärsiň? Ulanýan ulagyňyzyň göze görünmezliginiň we çalt gaýyp bolup, birdenem peýda bolmaklygynyň syry näme-de..?
Dogrusy bu soraglary tiz soranymy özümem duýman galdym. Sebäbi içimde hezillige bürenen duýgularym meni halys goýanokdy. Ol gözlerimiň içine seredip: Men Teharama ýyldyzyndan geldim, Ýaşaýan dünýämiz özboluşly ajaýyp. Bu ýere barlag üçin geldim. Siwilizasiýamyz ösen diýip durmaýyn, biziňem akyl ýetirip bilmeýän gaty kän zadymyz bar, maslahatym gahar-gazapdan, goh-galmagaldan uzak dur şonda täzeçe täsin duýgular sizi gaplap alar, ýaşaýyşa başgaça seredip başlarsyň, garaýyşlaryň tämiz bolar ine şulary maslahat berýäris. Bu ulagy nädip ulanýandygymyzy, nädip göze görünmez edilýändigini öwretmek üçin intek köp wagt gerek bolar. Onsoňam bu üýtgeşik agyz dolduryp gürrüň berer ýaly zat däl welin, bu seň üçin syrly gürrüň ýaly-da'' diýip bu gaýrydünýäden gelen jandar gürrüň berdi. Ýok ol jandar däl, ýöne adamam däl, adamsypat diýip düşündiräýin...
Gaýry planetaly özi hakynda pikir edýändigimi aňşyrdymy, nämemi, ol şeý diýip gürrüňini dowam etdirmäge durdy: ''Ýogsa-da sen men hakda sorap durman özüň hakda-da bir zatlar aýdyp berermiň?'' diýdi. Men bolsam:
-Sen men hakda bilýäň ahyry, ony aýdanymyň peýdasy ýog-a...
- Dogry aýdýaň, siziň dünýäňiz hakda biz bar zady bilýäris... Siz adamlar özüňiz hakda bir zat gürrüň berilmegi soralanda, gürläp otyrkaňyz käbir zatlary düşündirip bilmän elleriňiz bilen hereket edip suratlandyryp, hemme zady bolşy ýaly gürrüň bermeýärsiňiz.
- Eýsem siz adamlar hakda hemme zady bilýän bolsaňyz, biziň geçmişimiz we geljegimiz hakda hem bilýänsiňiz...
- Geçmiş, geljek zatlaryň hemmesi birine bagly zat, ýöne özümize gerek geçmişi we geljegi görüp bilýäris...
- O nähili görüp bolýar?
- Ol kyn däl, şu wagtky pursatyňy görüp durşyň ýaly geçmişi hem geljegi görüp bilersiň. Ol seň özüňe bagly zat...
- Nädip aýdarmyň?
- Ony düşündirip durmaýyn, men yzyma dolanmakçy...
- Düşünýän däldirin...
- Sen biziň dünýämize gidip göresiň gelýärmi?
- Edil barasyma gelýär.
- Çekinýäňmi?
- Çekinemok, ýöne haçan geleris!?
- Islän wagtyň!
Men şeýdip gürrüňi orta ýolda jemläp bilmän onuň bilen gitmeli boldum. Sebäbi başga planeta baryp gelmek meniň çäksiz arzuwlarymyň biridi. Şonuň üçin men bu gapbarçanagy yzarlap ylgap gaýtdym ahyry. Şeýdip men onuň yzy bilen ýagty gapbarçanagyň gapysyndan girip gitdim. Şol ýerde men näme bolandygyny bilemok. Gözümi açsam başujymda ýaňky duran eken. Men ýerimden turdum. Ol gapyny açyp öňüme düşdi.
Gapbarçanakdan daşyna çykan badyma men ondan soradym:
- Biz eýýäm gidip geldikmi?
Başga planetaly maňa seretdi-de:
- Bu biziň dünýämiz diýip baş atdy.
Men gözlerime ynanyp bilemokdym. Bu biziň ýerimiz ahyryn, başga ýere gonan bolaýmaly diýip pikir etsem, men ýalňyşýan ekenim. Myýmyk howany içime çekýärin, ýaşaýyşa bolan höwesim artýan ýaly-dy. Ine bu ýerde hemmesi birmeňzeş, özem üçekden bina edilen jaýlar bardy. Olar meni görenlerine geň galanokdylar. Öz gürrüňleri bilen başagaýdylar. Özem bir zadyň taslamasyny çyzýana meňzeşdiler. Olaryň käbiri meni görüp, aňka-taňka bolubam duranoklar. Olaryň ýüz keşpleri biri-birlerine juda meňzeş ýa-da bu meň üçin şeýle ýalydy...


(dowamy bar)

@Jeksparro

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir