Gowaçanyň bol hasyly ýygnaldy

Gowaçadan hasyl almagyň köp zähmeti talap edýän işdigine garamazdan eziz ýurdumyzda her ýyl pagtanyň 1 million 50 müň tonnadan gowragy öndürilýär. Öndürilen pagta hasyly Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalaryny, azyk senagatyna degişli zawodlary çig mal bilen üpjün edýär. Pagta arassalaýjy zawodlarynda işlenen pagtanyň özümizden a...

Dowamy »

52 1
Täzelikler, 5 days ago


MÄHIR SIŇEN KEŞDELER

Türkmen zenanlarynyň on barmagynyň hünäri bilen döreýän ajaýyp keşde- nagyşlarymyz asyrlardan miras galan inçe sungatymyzdyr. Bu sungat öz gözbaşyny taryhyň alyslyklaryndan alyp gaýdýar. Gadym döwürde eli çeper zenanlarymyz diňe geýim-gejimleri däl, eýsem, ak öýleriniň içini-daşyny hem keşde bilen bezäpdirler. Keşde çekmek, gaýma gaýamak ene-mamala...

Dowamy »

146 0
Edebiýat, 2 months ago


Beýik ýüpek ýolunyň taryhy

Uzak Gündogardan gözbaş alyp, Günbatarda ortaýer deňzine çenli uzap gidýän Beýik ýüpek ýoly, Türkmenistanyň çäginde hem birnäçe şäherleriň, galalaryň, kerwensaraýlaryň üstünden geçipdir. Bu bolsa türkmen topragynda ýerleşen şäherleriň ähli taraplaýyn gülläp ösmegine amatly şert döredipdir. Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidenti...

Dowamy »

173 0
Edebiýat, 2 months ago


Çagalar-baldan süýji balalar

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bagtyýar nesilleri. Bular biziň ýaşaýşa dowamat berýän perzentlerimizdir. Ýaş nesiller gözlerimiziň guwanjy, başymyzyň täji-ata Watanymyzyň geljegidir. Türkmen halkynyň çaga bolan söýgüsi örän çuňdandyr, mähir-muhabbete ýugrulan, duýgy bilen eýlenendir. Ata-babalarymyz özleriniň geljeginiň häzirki ýaşlara, ind...

Dowamy »

205 0
Täzelikler, 6 months ago


Abu Sagyt Abylhaýyr Mäne Baba

Mukaddes türkmen topragynda ýaşan görnükli alym, beýik akyldar, keremli pir Abu Sagyt Abylhaýyr Mäne baba gadymyýetde Haweran sährasy diýlip atlandyrylan häzirki Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän Mäne obasynda 967-nji ýylyň 7-nji dekabrynda dünýä inipdir hem-de şol ýerde 1049-njy ýylyň 12-nji ýanwarynda anna agşamy müň aý ýaşap 83 ýaşynda aradan çyk...

Dowamy »

295 2
Edebiýat, 6 months ago


JADYLY SUNGAT

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe beýleki milli gymmatlyklarymyz ýaly, şaý-seplerimiz hem halkymyzyň buýsanjyna öwrüldi. Olaryň gadymy nusgalaryny saklap galmak, täzeden dikeltmek bilen birlikde, döwrebap görnüşlerini ýasamaklyga-da uly ähmiýet berilýär. Zergärlerimiz tarapyndan döredilýän täze nusgaly şaý-seplerimizde berkarar Watanymyzyň...

Dowamy »

194 0
Edebiýat, 6 months ago


DÜNÝÄ YKRARLY MILLI MERTEBE

Türkmençilikde at-abraýly ynsana mahsus bolan esasy sypatlaryň içinde hökmany suratda köpçülikde sözi geçginlilik hem bar. Munuň özi şol abraýly kişiniň öz şahsy aladalarynyň çäginden çykyp, il bähbidini aramaga ýaraýandygyny görkezýär. Gep-sözüniň ýerlikliligi, niýet-päliniň arassalygy bilen il içinde ykrar edilmegi başaran kişi islendik meseläniň...

Dowamy »

271 0
Köneler, 1 year ago


BAGŞYLAR JEM BOLUP AÝDYM AÝDANDA...

Golaýda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň guramagynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda bagşyçylyk sungatyna bagyşlanyp «Halypalaryň mekdebi halkyň ruhy mirasydyr» atly festiwal geçirildi. Iki günläp dowam eden şüweleňde adygan bagşylar bilen birlikde, aýdym-saz sungatyna ýaňy baş goşan ýaşlar özleri üçin ýörite taýýarlanan ý...

Dowamy »

284 0
Köneler, 1 year ago


AKYLDARLARDAN MIRAS GALAN ESERLER

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda türkmen edebiýatynyň taryhynda mynasyp yz galdyran akyldarlarymyzyň eserlerine ýüzlenmek, olary çuňňur öwrenmek möhüm wezipe bolup durýar. Çünki olardaky watansöýüjilik, ynsanperwerlik, halallyk ýörelgeleri bagtyýarlyk döwrümiziň gymmatly ruhy-edebi çeşmeleridir.
Gökdepe etrabynyň Isbirden obasy...

Dowamy »

448 0
Köneler, 1 year ago


TOÝ DESSURLARY

Halkymyzyň şahandazlygyny, däp-dessurlaryny, edim-gylymlaryny, milli ýörelgelerini giňden suratlandyrýan toý dessurlary gadymylygyny saklaýanlygy bilen hem ünsümizi özüne çekýär. Joşup gelýän gülli ýazlary ýada salyp, bezemen ýigitleri, näzikden edaly gyzlary, agrasdan parasatly ýaşululary, ýaňy dünýäniň şatlygyny duýup başlan bigam çagalary bilen...

Dowamy »

597 0
Köneler, 1 year ago


“Umytlar adasy” merkezi - haýwanat dünýäsini goraýjylaryň hereketine goldaw berýän resmi merkezdir


Öýsüz, idegsiz haýwanlara ýardam berýän merkezi döretmek hakynda jemgyýetçilik başlangyjy şeýle mysallaryň biri bolup, ol dessine döwlet goldawyna eýe boldy. Söhbet şeýle meýletinçileriň ozal bolup-bolmandygy hakynda baranok, dogrusy olar ozallar hem bolşy ýaly, häzirki wagtda hem bar. Häzirki gürrüň olaryň birinji gezek resmi taýdan döwlet...

Dowamy »

378 0
Köneler, 1 year ago


Türkmenistanyň “ak altyny” daşary ýurt bazarlarynda uly orny eýleýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan watanymyzda oba senagat toplumyny, pagtaçylygy ösdürmekde birnäçe işler durmuşa geçirilýär. Oba hojalyk pudagynda amala aşyrylýan özgertmeler pagtaçylygyň yzygiderli ösdürilmegine, pudagyň döwrebap kämilleşmegine oňaýly täsir edýär.
Bu ugurda her ýylda Türkmenista...

Dowamy »

452 0
Köneler, 1 year ago


Aziada batly gadamlar bilen

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli syýasatlary netijesinde, ýurdumyzda giň möçberli, halkara ähmiýetli taryhy özgertmeler amala aşyrylýar. Eziz diýarymyz bu gün dünýäniň uly gyzyklanma we buýsanç bilen synlaýan mekanyna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň hoşniýetli hem-de ynsanperwer daşary hem-de içerki syýasatlary da...

Dowamy »

284 0
Köneler, 1 year ago


Şan-şöhrata beslenýär türkmen sporty

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde ýurdumyzda sport hereketi ýokary derejä ýetdi. Häzirki zaman sport toplumlarynyň onlarçasy guruldy. Aşgabat iri halkara ýaryşlaryny, şol sanda sportuň dürli görnüşleri boýunça Aziýa çempionatlarynyň ýygy-ýygydan geçirilýän mekanyna öwrüldi. Ýene-de sanlyja w...

Dowamy »

291 0
Köneler, 1 year ago


AZIADA-2017: BEDEN WE RUHY KÄMILLIGIŇ GÖZBAŞY

Hormatly Prezidentimiz belent hem jogapkärli wezipä saýlanan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça düýpli özgertmeleri geçirilip milli maksatnamalaryny işläp ... Bilim ulgamynyň işini kämilleşdirmek, oba senagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak, türkmen ýangyç serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarylmagyny diwersifikasiýalaşdyrmak w...

Dowamy »

302 0
Köneler, 1 year ago


AZIADA — 2017 — sagdynlygyň, ruhubelentligiň, dostlugyň dabaralanmasy

2010-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Kuweýtde Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi bilen Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň arasynda gol çekilen resminama laýyklykda, Türkmenistan iri halkara sport ýaryşyny — Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny öz paýtagtynda geçirmek hukugyna eýe boldy. 2013-nji ýylyň 6-njy iýulynda Aziýanyň Olimpiý...

Dowamy »

398 0
Köneler, 1 year ago


Гушаклы гөреш

Җахыл вагтымыз деӊ-душлармыз билен бир хатарда карате гатнардык. Онсоӊ бир гүн дайымларыӊ обасына тоя гитдим. Барсам, ынха түркмениӊ гушаклы гөреши боюнча пәлванларыӊ арасында ярыш гидип дур. Яӊы башлан экен. Ортада бир пәлван айланып йөр. Дайым мениӊ карате гатнаянымы биленсоӊ, мени сынамак үчин я меӊем еӊиҗи боланыма гуванмак үчинми билемок, орт...

Dowamy »

332 0
Köneler, 1 year ago


Конкур

«Ир билен тур-атаӊы гөр, атаӊдан соӊ-атыӊы» дийилип, ата-бабаларымыз йөне ерден айтмандырлар. Ат-җанавер хем болса, түркмен оны өз машгала агзасы хөкмүнде гөрйәр. Дүнйәниӊ көп юртларында, хатда орта Азия халкларында атыӊ этини иййән миллетлер бар. Эмма түркмен атыныӊ этини иен халк дәл, иймезем. Уне бир зат, бейлеки халклаӊ атыны нәдип сейислейәнин...

Dowamy »

334 0
Köneler, 1 year ago


Aziada 2017-niň alawlaýan ody

“Biziň borjumyz we ilkinji nobatdaky wezipämiz sport we olimpiýa hereketini höweslendirmekden, ony ösdürmekden, oňa ýaşlary işjeň çekmekden, türkmenistanlylaryň bedenterbiýe bilen has irki döwürlerden başlap meşgullanmaklaryny üpjün etmekden ybaratdyr” diýip nygtaýan Gahryman Arkadagymyzyň sport ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary derejelere ýetirmek m...

Dowamy »

336 0
Köneler, 1 year ago


Senagat pudagynyň täze ugry özleşdirilýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda eziz Diýarymyzyň ähli ugurlarynda sazlaşykly ösüş depgini gazanylyp, döwletimiz dünýäniň çalt depginler bilen ösýän ýurtlarynyň hataryna ynamly goşuldy.
Ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmak, daşary ýurtlardan g...

Dowamy »

315 0
Köneler, 1 year ago


ADAMYŇ HOWPSUZLYGYNDAN WE ABADANÇYLYGYNDAN ULY ZAT ÝOK

Islendik ýurtda ilкi bilen ileri tutulýan zat- jemgyýetiň asudalygy, halkyň agzybirligi. Sebäbi bu möhüm we gymmatлy närseleriň ýok ýerinde, has takygy, binýady gowşak ýurtda ösüş hakynda, halkyň bagtyýar durmuşy hakynda gürrüň etmek gurruk guýa daş oklan ýalydyr.
Abadançylygyň höküm sürýän ýurdunda adam erkin, rahat ýaşaýar, ertirki gününe...

Dowamy »

350 0
Köneler, 1 year ago


Цены на билеты V Азиатских игр 2017

Цены на билеты V Азиатских игр 2017
==========================

Церемонии открытия и закрытия:
-----------------------------------
VIP - 500 TMT
A (желтые сиденья) - 100 TMT
B (синие сиденья)- 70 TMT
C (зеленые сиденья) - 50 TMT
На все остальные игры билеты по 7/10 ТМТ
Детям до...

Dowamy »

354 0
Köneler, 1 year ago


BÖRÜK

Ýaş gelinleriň geýýän gadymy başgabyna «börük», kä ýerlerde «hasaba» diýlipdir. Ol XX asyryň başlaryna çenli Türkmenistanyň günbatar, demirgazyk we gündogar sebitlerinde ýörgünli bolupdyr. Börük döwletimiziň käbir ýerlerinde, şol sanda günbatarly çarwa türkmenlerde hem geçen asyryň 30-njy ýyllaryna çenli saklanyp galypdyr. Ony ýaş gelinler ilkinji...

Dowamy »

524 0
Köneler, 1 year ago


GYZ EDEBI - GYZYL GÜL


Daş-töweregi gelin-gyzlarymyzyň nepis keşdeleri ýaly owadan gül-güläleklere bezejek bahar pasly ýetip gelýär. Bu pasyl özüniň gözelligi bilenem, päkligidir kalba ylham berýän joşguny bilenem owadan zenanlarymyza juda meňzeş. Gelin-gyzlaryň baýramynyň edil baharyň başynda bellenilmegi-de ýönelige däl bolsa gerek. Mümkin, ol zenan ýaly owadan...

Dowamy »

849 0
Köneler, 1 year ago


«Аваза» түркмен түргенлерини тәзе үстүнликлере рухландыряр

Түркменистан 19.10.2010-нҗы йылда Кувейтде Азианыӊ Олимпия геӊеши билен Түркменистаныӊ Милли Олимпиа комитетиниӊ арасында гол чекилен ресминама эсасында 2017-нҗи йылда Ашгабат шәхеринде Япык биналарда ве сөвеш сунгаты боюнча V Азиа оюнларыны гечирмәге хукук газанды. 06.07.2013-нҗи йылда болса Азианыӊ Олимпия геӊешиниӊ байдагы ресми ягдайда Гүнорта...

Dowamy »

332 0
Köneler, 1 year ago