Çaga hukuklarynyň ösüş ýoly

Ýurdumyzda berk bedenli, sagdyn ruhly nesilleri terbiýelemek, olaryň döwrebap bilim almagyny, şeýle hem kanun taýdan goraglylygyny üpjün etmek ugrunda ägirt uly işler alnyp barylýar. Çünki ýaş raýatyň dogry terbiýelenmegi arassa ahlakly, ynsanperwer, medeniýetli, durmuş taýdan işjeň we kanuna hormat goýýan jemgyýetiň kemala gelmeginiň kepilidir. Ça...

Dowamy »

528 0
Bilim, 1 year ago


Çyn baýlyk zer bilen...

Özüniň owadanlygy we ajaýyplygy bilen biziň günlerimize gelip ýeten milli şaý-seplerimiz sada hem gözel zenanlarymyz üçin türkmen zergärleriniň ýasan dünýä meşhur sungat eserleridir. Tyllaýy şelpeleri hoş owazly milli şaý-sepler halkymyzyň dünýä medeniýetiniň genji-hazynasyna goşan gymmatlyklarynyň naýbaşy görnüşleriniň biridir. Çeperçilik taýdan i...

Dowamy »

843 1
Edebiýat, 1 year ago


Awaza — Saglyk mekany

Ilatymyzyň uludan-kiçä ählisiniň sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermeginde kadaly iýmitlenmegiň, zyýanly endiklerden daşda durmagyň, zähmet bilen dynç alşy sazlaşykly utgaşdyrmagyň, arassa howada işjeň hereket etmegiň, bedenterbiýe maşklarydyr sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmagyň ähmiýeti uly.
«Saglyk» döwlet maksatnamanyň çäklerinde...

Dowamy »

667 0
Täzelikler, 1 year ago


Gowaçanyň bol hasyly ýygnaldy

Gowaçadan hasyl almagyň köp zähmeti talap edýän işdigine garamazdan eziz ýurdumyzda her ýyl pagtanyň 1 million 50 müň tonnadan gowragy öndürilýär. Öndürilen pagta hasyly Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalaryny, azyk senagatyna degişli zawodlary çig mal bilen üpjün edýär. Pagta arassalaýjy zawodlarynda işlenen pagtanyň özümizden a...

Dowamy »

599 1
Täzelikler, 1 year ago


MÄHIR SIŇEN KEŞDELER

Türkmen zenanlarynyň on barmagynyň hünäri bilen döreýän ajaýyp keşde- nagyşlarymyz asyrlardan miras galan inçe sungatymyzdyr. Bu sungat öz gözbaşyny taryhyň alyslyklaryndan alyp gaýdýar. Gadym döwürde eli çeper zenanlarymyz diňe geýim-gejimleri däl, eýsem, ak öýleriniň içini-daşyny hem keşde bilen bezäpdirler. Keşde çekmek, gaýma gaýamak ene-mamala...

Dowamy »

673 0
Edebiýat, 1 year ago


Beýik ýüpek ýolunyň taryhy

Uzak Gündogardan gözbaş alyp, Günbatarda ortaýer deňzine çenli uzap gidýän Beýik ýüpek ýoly, Türkmenistanyň çäginde hem birnäçe şäherleriň, galalaryň, kerwensaraýlaryň üstünden geçipdir. Bu bolsa türkmen topragynda ýerleşen şäherleriň ähli taraplaýyn gülläp ösmegine amatly şert döredipdir. Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidenti...

Dowamy »

620 0
Edebiýat, 1 year ago


Çagalar-baldan süýji balalar

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bagtyýar nesilleri. Bular biziň ýaşaýşa dowamat berýän perzentlerimizdir. Ýaş nesiller gözlerimiziň guwanjy, başymyzyň täji-ata Watanymyzyň geljegidir. Türkmen halkynyň çaga bolan söýgüsi örän çuňdandyr, mähir-muhabbete ýugrulan, duýgy bilen eýlenendir. Ata-babalarymyz özleriniň geljeginiň häzirki ýaşlara, ind...

Dowamy »

748 0
Täzelikler, 2 years ago


Abu Sagyt Abylhaýyr Mäne Baba

Mukaddes türkmen topragynda ýaşan görnükli alym, beýik akyldar, keremli pir Abu Sagyt Abylhaýyr Mäne baba gadymyýetde Haweran sährasy diýlip atlandyrylan häzirki Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän Mäne obasynda 967-nji ýylyň 7-nji dekabrynda dünýä inipdir hem-de şol ýerde 1049-njy ýylyň 12-nji ýanwarynda anna agşamy müň aý ýaşap 83 ýaşynda aradan çyk...

Dowamy »

997 2
Edebiýat, 2 years ago


JADYLY SUNGAT

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe beýleki milli gymmatlyklarymyz ýaly, şaý-seplerimiz hem halkymyzyň buýsanjyna öwrüldi. Olaryň gadymy nusgalaryny saklap galmak, täzeden dikeltmek bilen birlikde, döwrebap görnüşlerini ýasamaklyga-da uly ähmiýet berilýär. Zergärlerimiz tarapyndan döredilýän täze nusgaly şaý-seplerimizde berkarar Watanymyzyň...

Dowamy »

807 0
Edebiýat, 2 years ago


DÜNÝÄ YKRARLY MILLI MERTEBE

Türkmençilikde at-abraýly ynsana mahsus bolan esasy sypatlaryň içinde hökmany suratda köpçülikde sözi geçginlilik hem bar. Munuň özi şol abraýly kişiniň öz şahsy aladalarynyň çäginden çykyp, il bähbidini aramaga ýaraýandygyny görkezýär. Gep-sözüniň ýerlikliligi, niýet-päliniň arassalygy bilen il içinde ykrar edilmegi başaran kişi islendik meseläniň...

Dowamy »

699 0
Köneler, 2 years ago


BAGŞYLAR JEM BOLUP AÝDYM AÝDANDA...

Golaýda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň guramagynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda bagşyçylyk sungatyna bagyşlanyp «Halypalaryň mekdebi halkyň ruhy mirasydyr» atly festiwal geçirildi. Iki günläp dowam eden şüweleňde adygan bagşylar bilen birlikde, aýdym-saz sungatyna ýaňy baş goşan ýaşlar özleri üçin ýörite taýýarlanan ý...

Dowamy »

793 0
Köneler, 2 years ago


AKYLDARLARDAN MIRAS GALAN ESERLER

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda türkmen edebiýatynyň taryhynda mynasyp yz galdyran akyldarlarymyzyň eserlerine ýüzlenmek, olary çuňňur öwrenmek möhüm wezipe bolup durýar. Çünki olardaky watansöýüjilik, ynsanperwerlik, halallyk ýörelgeleri bagtyýarlyk döwrümiziň gymmatly ruhy-edebi çeşmeleridir.
Gökdepe etrabynyň Isbirden obasy...

Dowamy »

1100 0
Köneler, 2 years ago


TOÝ DESSURLARY

Halkymyzyň şahandazlygyny, däp-dessurlaryny, edim-gylymlaryny, milli ýörelgelerini giňden suratlandyrýan toý dessurlary gadymylygyny saklaýanlygy bilen hem ünsümizi özüne çekýär. Joşup gelýän gülli ýazlary ýada salyp, bezemen ýigitleri, näzikden edaly gyzlary, agrasdan parasatly ýaşululary, ýaňy dünýäniň şatlygyny duýup başlan bigam çagalary bilen...

Dowamy »

1073 0
Köneler, 2 years ago


“Umytlar adasy” merkezi - haýwanat dünýäsini goraýjylaryň hereketine goldaw berýän resmi merkezdir


Öýsüz, idegsiz haýwanlara ýardam berýän merkezi döretmek hakynda jemgyýetçilik başlangyjy şeýle mysallaryň biri bolup, ol dessine döwlet goldawyna eýe boldy. Söhbet şeýle meýletinçileriň ozal bolup-bolmandygy hakynda baranok, dogrusy olar ozallar hem bolşy ýaly, häzirki wagtda hem bar. Häzirki gürrüň olaryň birinji gezek resmi taýdan döwlet...

Dowamy »

841 0
Köneler, 2 years ago


Türkmenistanyň “ak altyny” daşary ýurt bazarlarynda uly orny eýleýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan watanymyzda oba senagat toplumyny, pagtaçylygy ösdürmekde birnäçe işler durmuşa geçirilýär. Oba hojalyk pudagynda amala aşyrylýan özgertmeler pagtaçylygyň yzygiderli ösdürilmegine, pudagyň döwrebap kämilleşmegine oňaýly täsir edýär.
Bu ugurda her ýylda Türkmenista...

Dowamy »

894 0
Köneler, 2 years ago


Aziada batly gadamlar bilen

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli syýasatlary netijesinde, ýurdumyzda giň möçberli, halkara ähmiýetli taryhy özgertmeler amala aşyrylýar. Eziz diýarymyz bu gün dünýäniň uly gyzyklanma we buýsanç bilen synlaýan mekanyna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň hoşniýetli hem-de ynsanperwer daşary hem-de içerki syýasatlary da...

Dowamy »

713 0
Köneler, 3 years ago


Şan-şöhrata beslenýär türkmen sporty

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde ýurdumyzda sport hereketi ýokary derejä ýetdi. Häzirki zaman sport toplumlarynyň onlarçasy guruldy. Aşgabat iri halkara ýaryşlaryny, şol sanda sportuň dürli görnüşleri boýunça Aziýa çempionatlarynyň ýygy-ýygydan geçirilýän mekanyna öwrüldi. Ýene-de sanlyja w...

Dowamy »

710 0
Köneler, 3 years ago


AZIADA-2017: BEDEN WE RUHY KÄMILLIGIŇ GÖZBAŞY

Hormatly Prezidentimiz belent hem jogapkärli wezipä saýlanan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça düýpli özgertmeleri geçirilip milli maksatnamalaryny işläp ... Bilim ulgamynyň işini kämilleşdirmek, oba senagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak, türkmen ýangyç serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarylmagyny diwersifikasiýalaşdyrmak w...

Dowamy »

704 0
Köneler, 3 years ago


AZIADA — 2017 — sagdynlygyň, ruhubelentligiň, dostlugyň dabaralanmasy

2010-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Kuweýtde Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi bilen Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň arasynda gol çekilen resminama laýyklykda, Türkmenistan iri halkara sport ýaryşyny — Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny öz paýtagtynda geçirmek hukugyna eýe boldy. 2013-nji ýylyň 6-njy iýulynda Aziýanyň Olimpiý...

Dowamy »

804 0
Köneler, 3 years ago


Гушаклы гөреш

Җахыл вагтымыз деӊ-душлармыз билен бир хатарда карате гатнардык. Онсоӊ бир гүн дайымларыӊ обасына тоя гитдим. Барсам, ынха түркмениӊ гушаклы гөреши боюнча пәлванларыӊ арасында ярыш гидип дур. Яӊы башлан экен. Ортада бир пәлван айланып йөр. Дайым мениӊ карате гатнаянымы биленсоӊ, мени сынамак үчин я меӊем еӊиҗи боланыма гуванмак үчинми билемок, орт...

Dowamy »

759 0
Köneler, 3 years ago


Конкур

«Ир билен тур-атаӊы гөр, атаӊдан соӊ-атыӊы» дийилип, ата-бабаларымыз йөне ерден айтмандырлар. Ат-җанавер хем болса, түркмен оны өз машгала агзасы хөкмүнде гөрйәр. Дүнйәниӊ көп юртларында, хатда орта Азия халкларында атыӊ этини иййән миллетлер бар. Эмма түркмен атыныӊ этини иен халк дәл, иймезем. Уне бир зат, бейлеки халклаӊ атыны нәдип сейислейәнин...

Dowamy »

759 0
Köneler, 3 years ago


Aziada 2017-niň alawlaýan ody

“Biziň borjumyz we ilkinji nobatdaky wezipämiz sport we olimpiýa hereketini höweslendirmekden, ony ösdürmekden, oňa ýaşlary işjeň çekmekden, türkmenistanlylaryň bedenterbiýe bilen has irki döwürlerden başlap meşgullanmaklaryny üpjün etmekden ybaratdyr” diýip nygtaýan Gahryman Arkadagymyzyň sport ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary derejelere ýetirmek m...

Dowamy »

760 0
Köneler, 3 years ago


Senagat pudagynyň täze ugry özleşdirilýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda eziz Diýarymyzyň ähli ugurlarynda sazlaşykly ösüş depgini gazanylyp, döwletimiz dünýäniň çalt depginler bilen ösýän ýurtlarynyň hataryna ynamly goşuldy.
Ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmak, daşary ýurtlardan g...

Dowamy »

709 0
Köneler, 3 years ago


ADAMYŇ HOWPSUZLYGYNDAN WE ABADANÇYLYGYNDAN ULY ZAT ÝOK

Islendik ýurtda ilкi bilen ileri tutulýan zat- jemgyýetiň asudalygy, halkyň agzybirligi. Sebäbi bu möhüm we gymmatлy närseleriň ýok ýerinde, has takygy, binýady gowşak ýurtda ösüş hakynda, halkyň bagtyýar durmuşy hakynda gürrüň etmek gurruk guýa daş oklan ýalydyr.
Abadançylygyň höküm sürýän ýurdunda adam erkin, rahat ýaşaýar, ertirki gününe...

Dowamy »

763 0
Köneler, 3 years ago


Цены на билеты V Азиатских игр 2017

Цены на билеты V Азиатских игр 2017
==========================

Церемонии открытия и закрытия:
-----------------------------------
VIP - 500 TMT
A (желтые сиденья) - 100 TMT
B (синие сиденья)- 70 TMT
C (зеленые сиденья) - 50 TMT
На все остальные игры билеты по 7/10 ТМТ
Детям до...

Dowamy »

756 0
Köneler, 3 years ago