Hormatly Prezidentimiz belent hem jogapkärli wezipä saýlanan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça düýpli özgertmeleri geçirilip milli maksatnamalaryny işläp ... Bilim ulgamynyň işini kämilleşdirmek, oba senagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak, türkmen ýangyç serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarylmagyny diwersifikasiýalaşdyrmak we onuň howpsuzlygyny üpjün etmek, halkara transmilli üst-üstaşyr geçelgelerini döretmek, giň «açyk gapylar» syýasatyny ýöretmek hem-de iri halkara forumlarynda we sammitlerde häzirki döwrüň möhüm meseleleri boýunça garaşsyz, bitarap döwletimiziň garaýyşlaryny äşgär edýän başlangyçlary an sürmek arkaly halkara syýasy we maglumatlar ginişligine üstünlikli goşulyşyp, dünýäniň sürli ýurtlarynda kowçum bolup ýaşaýan watandaşlarymyz bilen Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň çäklerinde ýygjam gatnaşyklary ýola goýmak bilen, milletimiziň bitewi ruhy jebisligini kemala getirmek, ahalteke bedewiniň baş sanyny artdyrmak we atçylyk sportyny ösdürmek hem-de türkmeniň milli buýsanjy bolan behişdi bedewlerimizi wasp etmek, halk hojalyk ... dünýäniň öňde beriji tehnologiýalaryny ornaşdyrmak ýoly bilen innowasiýa häsiýetli ösümini üpjün etmek, häzirki zamanyň ählumumy howplary we wekilleri — neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we neşekeşlige, terrorçylygy, ömrüň maliýeleşdirilmegine, daşky gurşawy goramak boýunça çäreler tohumyny işläp taýýarlamak erkaly ekologiýa abadançylygyny kemala getirmek, ilaty, esasan-da ýaşlary iş orunlary bilen üpjün etmek boýunça döwlet syýasaty we beýlekiler türkmen döwletine hem-de onuň liderine belent halkara abraýyny getirdi. Şolar bilen bir hatarda — sportuň dürli görnüşleri bilen yzygiderli meşgullanýan milli liderimiz köpçülikleýin bedenterbiýe — sport hereketini okgunly ösdürmegiň tutuş maksatnamalar toplumyny hem badalga berdi. Şonda hormatly Prezidentimiziň sport awtoulaglaryny ussatlyk bilen erk edip, ahalteke bedewlerinde ezber çapyksuwaryş sungatyny görkezip, welosipedli ýörişlere baş bolup, saglyk ýoluny ylgap geçmek, bereketli türkmen topragynyň baý derejelik ösümlikleriň tenekärlik mümkinçiliklerini ynsan saglygynyň berildilmegine gönükdirmek ýaly sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek ugrundaky şahsy göreldesine ýüz müňlerçe türkmenistanlylar eýerýärler. Türkmen lideriniň bu ugurdaky barýan işlerine dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ýokary baha berildi. Hormatly Prezidentimize halkara sport federasiýalarynyň abraýly sylaglary gowşuryldy. Bularyň ählisi 2010-njy ýylda Aziýa Olimpiýa geňeşiniň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça 2017-nji ýylda geçirijik V Aziýa oýunlaryna gözel paýtagtymyz Aşgabatda geçirmek baradaky çözgüdi kabul etmegine eşk bolup hyzmat etdi. Merkezi Aziýa sebitinde ilkinji bolup yklym derejeli iri ýaryşlary geçirmek hormat-hukugyny eýe bolmak köpçülikleýin bedenterbiýe-sporty olimpiýa hereketini giňden ösdürmegi döwlet syýasatynyň ileri tutuly ugry hökmünde kesgitläp Türkmenistany Milli Olimpiýa komitetiniň bölegini, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garaşsyzlarymyzyň halkara abraýyny ýokary götermek ugrundaky syýasatynyň uly üstünligidir. Aziada 17-ä taýýarlyk görmek döwrüniň tapgyrly ýurdumyzyň bedenterbiýesini we sportuny belende göterdi. Sport bilen meşgullanýan, sagdyn durmuş ýörelgesine yzygiderli eýerýän raýatlaryň sany köpeldi. Ähli obalarda, etrap merkezlerinde, şäherlerde-.. iň alysda ýerleşýän ilatly ýerlerinde hem häzirki zaman sport meýdançalary, sport mekdepleri, stadionlar, sport toplumlary gurlup ulanylmaga berildi. Olarda dünýäniň öňde baryjy kompaniýalarynyň türgenleşik enjamlary ornaşdyryldy. Paýtagtymyzyň sebitde deň-taýy bolmady Olimpiýa şäherjiginiň gurluşyny güýçli depginlerde alnyp barylýar. Bahasy ABŞ-nyň 5 milliard dollaryndan gowrak bolan bu iň häzirkizaman toplumy jemi 30 desgany öz içine alýar. Olar onlarça müň tomaşaçy üçin niýetlenen stadionlar, dünýäde iň uly 6 müň orunlyk welotrek, ýüzüş howdanlary, myhmanhanalar, ähli desgalary özara birleşdirýän-ýokardan geçilen demirýol we beýlekilerdir. Hormatly Prezidentimiz Olimpiýa şäherjiginiň gurluşygyny 2010-njy ýylyň noýabr aýynda badalga berdi, we onuň bina edilmeginiň ähli tapgyrlaryny hemişe gözegçilikde saklaýar. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilen merkezi bolan Olimpiýa şäherjiginiň birnäçe .. eýýäm ulanylmagyny berildi. Olaryň açylyş dabarasyny Milli liderimiziň hut özi gatnaşyp, sportuň degişli görnüşleri bilen meşgullanmak arkaly desgalaryň hem derejesini synagdan geçirýär. Häzirki wagtda şol desgalar dürli halkara sport çäreleriniň geçirilýän merkezine öwrüldi. Bu ýerde birnäçe gezek dünýäniň iri köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň gatnaşmagynda medioforumlar geçirilip, öňde bolmak Aziadada ýaýbanlanjak çekeleşikli sport bäsleşiklerini ýer ýüzünip milliarlarça tomaşaçylary üçin elektron metbugat serişdelerinde beýan edilmeginiň meseleleri alnyp maslahatlaşyldy. Iri halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bu sport wakasyny şöhlelendirmek hukugyny eýe bolmaga uly ... bildirýärler. Geçen ýyl paýtagtymyzda Okeaniýa ýurtlarynyň milli Olimpiýa komitetleri bilen bu sebitiň 17 ýurdunyň türgenleriniň Aziada-2017-ä gatnaşmagy baradaky ähtnaly gol çekildi. Şeýlelikde türkmen paýtagtynda geçirilen Oýunlara dünýäniň 62 ýurdundan 5 müňden gowrak türgen gatnaşar. Milli liderimiziň teklip etmegi boýunça Aziada-2017-niň Maksatnamany atçylyk sportyň konkur (päsgelçilikden geçmek) we türkmen milli göreşi hem girizildi hem-de ýer ýüzüniň iň güýçli türgenleri sportuň 21 görnüşi boýunça güýç synanyşarlar. Hormatly Prezidentimiziň pähim-paýhasyndan kemala gelen — türkmen halkynyň beden we ruhy taýdan kämilleşmegine, halkymyzyň genofondynyň gorap saklamaga gönükdirilen ýurdumyzda bedenterbiýäni we sport ösdürmek, sagdyn durmuş endiklerini kemala getirmek baradaky taglymatynyň durmuşa geçirilmeginiň möhüm tapgyry bolup durýan Aziada-2017 döwletimiziň we onuň lideriniň ayraýyny has-da belende göterer, sebitiň we tutuş dünýäniň ilatynyň has ýakynlaşmagyny, sagdyn durmuş kada-kanunlarynyň giňden ornaşdyrylmagyna ýardam berer. Baýram Muhammedow

Köneler, kitaphanachy tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir