Durmushdan üýtgeshik näme diledim? Yetmesi sheyle kyn bolary yaly. Soradymmy, ilden üýtgeshik bagty?! Isledimmi, Arshda gurulan tagty?! *** Entek mana dushmez çagajyk wagtym Dertleriñ, beterini getirdiñ, 4 oglun aldyran mähriban enäñ Hasratlarnyng üstün yene yetirding. *** Emma muñ bilen hem etmän kanagat Aldyñ onun yeke galan balasyn 33 yashdanam yash bormy diyip, Eshitmediñmi, enäñ çeken nalasyn?! *** Ol ogul belentdi, sheyle belentdi Özgelerden üýtgeshikdi syraty. Gerçegini elden aldyran mährem Göz yash döküp, iki bükülip gurady. *** Hanha, yatyr gara yeriñ astynda, Ahyr aldyñ shol ENÄÑEM janyny. Iki agtyk galyp yeriñ üstünde, Gelni gözledi yiten söwer ýaryny. *** Gelin eklenç üçin kyn yollar geçdi, Köwüshi ýyrtykdy, solupdy eshik, Gündiz oturmady, gije yatmady, Kellede gyñajy-güýeli deshik. *** Durmush agyr geldi, shonda-da çekdi, Kyrkyna yetmänkä döküldi dishi, Baýdak ýaly gelin, bolmana derek, Ýetmishe ser uran göründi yashy. *** Perzentler yetishdi, gyzyn çykardy Durmush ýene geldi, atýardy badak, Oglunyñ islegne gelerdi garshy, Ýolundan saklardy, dirärdi ayak *** Aýralyga öñden bolsada werzish, Söýgüsin yitirip, ah chekdi ogul. Derdi ALLA söýenine berermish, Bagtly durmush üçin täzeden dogul! *** ...Aýlar geçdi, durmush birdem üýtgedi, Soñ toy tutdy, alyp gyzlañ ajabyn, Gelin hyzmat etdi, çytman gashyny, ENEDE duýuldy, mashgala: guwanç. *** ALLAHYM olary salmandyr gözden, Berdi OGUL AGTYK, GYZ, ýene OGUL. Gora belalardan, töhmet sözlerden, EDENIÑE SHÜKÜR, MÜÑDE BIR SHÜKÜR!!! Karat. 24.11.2012ý

Köneler, Karat tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir