Salam hormatly talyplar.comçylar we gadyrly okujylar. Mundan birnaçe ýyl ozal, gatyyy irrr dowurler (menem yokkam) edil shu gun, shu pursatlarda küren obanyñ ortarasynda uly bir mashgala pikirler ummanyna çümüp oturdy. Ähli adamlar az salymdan eshidiljek begençli pursada garashyardy. Ine ol pursadam kän garashdyrmady, hemme adamlañ ýüzüni shatlyk gurshap aldy. Çünki ejedir kaka bagtyýar ene-ata, ýa$ çatynjalar bolsa bagtly ejedir kaka boldular. Sebäbi Olaryñ ilkinjije perzentleri dünýä inipdi. Bu sebäpdenem shol gerçek ýigidiñ (çagalyk dostumyñ) adyna bagtyýar goýdular. (ýadyñdamy ejem bilen gutlap gaydanym) Shol ýigit häzirem biziñ aramyzda ählimize dostluk gujagyny açyp otur. Bärde biz ony makestm diýip tanaýas. Gadyrly dostum, doglan günüñ gutly bolsun. Uzak ömür, jan saglyk, agzybirlik, uly üstünlik arzuw eýän. Allajan egsilmejek bagt bersin, arshdan saña tagt bersin, yanynyñ akja gyzynam gysha galman öýlener ýaly hemmesinem nagt bersin! Uzak ya$$$aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Köneler, Karat tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir