dostlar, biderek temalar bilen yureginize dushyan bolmagymam ahmal. shonda-da gurbannazar ezizowyn shu goshgusyny siz bilen paylashmak isledim Aglarsyňyz, bilýän, bada, Meň gabrym gazylan wagty Dilärsiňiz o dünýäde Meniň üçin uly bagty. Bilýän, goýun soýarsyňyz, Sähel tukat bolman häli. Meýi doly guýarsyňyz, Meni biraz ýatlar ýaly. Adat bilen aýdarsyňyz Gerek sözi birden-birden… Soňra bolsa, undarsyňyz, - Meniň meýdim – gabrym nirde.

Köneler, Karat tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir