Ine, barýaň umydya büdräp, Egnin horlugyňa utanyp çala, Uzakda orkestor joşup – titräp, Tans edýär owadan gyzlary bile. Hor elleriňi çykaraňok ýeňiňden, Olar birden ýere ýetäýjek ýaly. Geçip barýaň ýigitleriň deňinden, Gulaga ýakymsyz bir saz mysaly. Unudyp bilmän görmeksizje doglanyň , Ÿüregiňde hoş arzuwlar besleýäñ. Geçip baryan bir syratly yigidiñ Mylakatly söz aydaryn isleyäñ. Emma ýigitleriň öz gaýgysy bar: Ÿörite ýag bilen saçlaryn darap. Olar wagytdanam ozup barýarlar, Özleriniň owadan gyzlaryna tarap. Ah, horja gyz ,horluguňdan horlanýaň. Saňa hoş söz diýjek ýigit nirede ? Bu şäherde näçe diýseň ýigit bar , Seni oýe ugradanok biri-de. Gyzlaram ýanyňa delmuryp gelip , Owadan gülüşip ýüregiňe düşýär. Olar görmegini artdyrjak bolup. Gezegine seniň bilen tirkeşýär. Öýe gelýäň .Gyýýar ýüregiňi ünjiň, Harasatdan çekilýär iki owurdyň. Aglaýarsyň :”Ah ,eje jan, name üçin Meni beýle betgelişik dogurdyň?” Emma goňşy gelin –bir görmegeý dul. Atasyz ogluna günäli bakýar. Hem seniň tersiňe, Gussa- gam çekýär; “Owadan dogulma ,bagytly dogul “ Aglama,gyz! Uýajygym gam çekme, Bilip bolmaz ykbalyňy öňüňden. Bu howlukmaç ýigitlere at dakma. Kim gecenok öz bagtynyň deňinden. Käte şeýle bolýar :görkdür – görmek Gidip otyr il –içinde at alyp, Ÿöne namüçindir ,tylla ýüzük dek. Ÿolda.Gum içinde galýar sadalyk. Tekepbir bol ,çykyp bolmaz gaýa dek, Sada bol, aýlaryň doguşy ýaly. Şeýle ýigitler bar olar bar entek Sen dek gaýalarda olaň hyýaly!

Köneler, Karat tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir