Durmuşda üç zady söýdüm
salam ýüregimiň söýeni!
hawa, bu gün bir-birimizi başdaky bolşy ýaly tanamazlyga çalyşýarys. adamyň durmuşynda her hili zatlar bolup geçýär. men durmuşyň geçmesi kyn bolan oýunlarynda utuldym. men seniň öňüňde günäkär. meni bagyşla. ýöne bir zady ýatda sakla: ýaşamasy ýeňil bolmadyk dünýäde sen meniň üçin mähribansyň,...

Dowamy »

1469 5
Köneler, 8 years ago


Söÿgi mukamy

ÿaślygymda men bir gyza sataśdym,
gözleriniñ ody ÿürekde galdy.
gyz däldi-de, ÿanyp duran ataśdy,
garaÿśy bu gośa garakda galdy

müñ gyzyñ içinden gözüñe iler,
onki sûññüm bilen söÿüpdim näler.
ÿazan hatlaryma śaÿatdyr śalar. 
içen antym duzda-çörekde galdy.

bir tomus gijesi dug...

Dowamy »

1052 3
Köneler, 8 years ago


Rowayat

bolanmyşyn bir gün şeýleräk waka 
çynmy ýalan ony alla bilipdir 
çaýlaşyp oturan ata-ogulyň 
arasynda şeýleräk gep bolupdyr 
kakasy diýenmiş ogluna bakyp 
hakyky erkekler barmyka hälem 
aýalyna diýenini etdirýän 
megerem ýokdurla ynanaý balam 
ogly ylalaşman kakasy bilen 
diýenmiş bardy...

Dowamy »

1689 4
Köneler, 8 years ago


Dostum

kyndyr müñden ýekä ýüregiñi bermek,
köp isläp, birinden galaýma dostum.
bilseñ, däldir söýgi wagt geçirmek,
utulyp söýgiden nalaýma dostum.

ýaşamak isleseñ, saýla baýyny.
dindarmyñ? molladan algyn payyyñy.
özüñden betinden saýlap taýyñy
puşman edip, toba geläýme dostum.

pitiklä...

Dowamy »

943 5
Köneler, 8 years ago


Bagtlylyk hakynda

diýdiň sen: “işçiler nädip oňýarka
alýanja şojagaz aýlygy bilen?..”
emma welin işçiň günlük baýlygyn
deňäp bilmen ýyllyk baýlygyň bilen.

seniň puldan başga bilýän zadyň ýok.
pikiriň-zikiriň pul, pul, ýene pul.
bolmasa-da bizde gul diýilýän zat,
sen gul! haram puluň elindäki gul!

...

Dowamy »

972 5
Köneler, 8 years ago


Türkmenistanyň telefon kodlary
ahal welaýaty

gypjak 001 392****
bäherden 001 31*****
gökdepe 001 32*****
kaka 001 33*****
sarags 001 34*****
tejen 001 35*****
babadaýhan 001 36*****
änew 001 37*****
abadan 001 38*****
altyn asyr 001 354****

 balkan wela...

Dowamy »

1092 6
Köneler, 8 years ago


8-nji mart degişmesi


gara ýeriň üstünde,
gök asmanyň astynda
“heleý” diýilýän sözi
kim tapdyka aslynda?

ol sözi ilki tapan
ne-hä daýhan, ne çopan.
diýýärler: ilki sapar
ol gödek sözi tapan
kyrka çenli kyrk sapar
öýlenen ýekegapan.

gyzyl göz ýekegapan,
han ogly ýekegapan...

Dowamy »

1765 23
Köneler, 8 years ago


Gynanyaň))))


käte oýa batyaň durmuşyň hakda,
ýeňişleriň hakda, ýeňlişleň hakda,
ýatlamak nähili agyram bolsa
düzedip bolmajak ýalňyşlaň hakda.

gynanmana sansyz sebäp bolsa-da,
begenýäň dostlaryň barlygy üçin.
ýöne käte ýeke galaýan wagtyň,
gynanýaň hataly ýaşlygyň üçin.

gynanýaň art...

Dowamy »

816 1
Köneler, 8 years ago


Janym shu goshgy dine senin ucin.....)

sen hakda.

sen hakynda yazmak islap,otyryn men pikire batyp,
yatlayaryn bile gecen gunlermizi gama batyp,
gecmez boldy gunlerim men,gelmez boldy danlar atyp,
na sebapden beyle boldy?bu bir bize synagmydyr?

gama batyp otyryn oz-ozumi yitirip,
sen hakdaky duygularym kagyz yuzune getirip,
...

Dowamy »

1129 2
Köneler, 8 years ago


Dokuzy düzüw näme diýmek?
türkmençilikde aýdylýan birnäçe sözler bar. şugünlerde men 1-2 sanysy barada pikir edip, gutarnykly netijä gelip bilmedim, aýratynam, "dokuzy düzüw bolmak" sözüne.

näme diýmek isledilerkä şeýle diýmek bn?!
9-yň içine nämeler girýärkä?!

öz pikirlerimi ýazmakçy ilki bn. sizem bu babatda bil...

Dowamy »

1088 6
Köneler, 8 years ago


«bu dünýeden gowy dünýe barmyka»

***
bu dünýeden gowy dünýe barmyka
söwer ýary söýmek,
söýdürmek üçin?
çünki gije ýyldyzlaram,
gözlerin näz bilen gypyşýar.

bu dünýeden gowy dünýe barmyka
dostdugyňy tanatmak,
dostuňy tanamak üçin?
çünki menziller uzak,
gözýetimde kötel ýollar tapyşýar.

bu d...

Dowamy »

783 2
Köneler, 9 years ago


Tm talyby.....

serdarymyn çyn yürekten söyeni
"eziz oglum mahrem gyzym" diyeni
oguz hanyn mirasyny goyany
geçmişini gora türkmen talyby.

ey türkmen talyby mahriban dostum
sana seredip dur ata watanyn
sensin yat ülkede ylmyn bilen
abyrayyny göterjegi watanyn.

gözlerini dikip atan malyna
...

Dowamy »

959 4
Köneler, 9 years ago


Içi ýananyň goşgysy.

men seni şeýle bir söýýän ezizim
ýöne seni indi ýigrenjek bolýan
nämäňi söýdümkäm sen sowuk gyzyň?
eremejek bolsaň gün bolsam-da men!

senden başga millionlarça gyzlar bar
senden has gözeli mähirlisi bar
senden has mylaýym, asyllysy bar
ýöne edil seň ýalysna duşamok.

meň saňa du...

Dowamy »

1749 33
Köneler, 9 years ago


Hekaÿa

garry adam kyn we agyr adimler bn mazarystana baryardy,arkasy gidem mahelle...hemmeler gynançly,yüzleri aşak bakyardy.garry adam bitap düşüpdi.gözlerinden akan gözyaşlary yanaklaryny öllap yere gaçyardy we dodaklary gymyldayardy "seni söyyan söygilim seni söyyan!"...

i̇ki gapdalynda iki ogly,olaryn gollarynda yere yykylmajak bolup zo...

Dowamy »

1150 6
Köneler, 9 years ago


Goşgy....(buña Durmuş diyerler)

agalar ýalançy bäş gün dünýede,
aýalyň erkegne uranyny gördüm,
gelinler gygyrýar ärleň üstüne,
ärleriň müzzerip duranyny gördüm

indi sylamaýar ini agany,
agalar hem sylamaýar inini,
ak süýt beren bir mähriban enäni,
zalym ogluň ýenjip duranyny gördüm

jepasy kän bu ýalançy peleg...

Dowamy »

1407 9
Köneler, 9 years ago


üstünligiń syrlary

okan dowrümüzde köp talyplar wagtyn yetmezçiliginden yakynyalar. egzamenlere 1-2 gün galanda tayynlanmana başlanya. hawwa, onsonam bardy geldi 2-3 synag bir gune düşayse dat gününe. özüne erk edip edip, hemme sapaklary, şol ders wagtynda öwrenmek gerek.
- özüne erk etmek uçin hem, öz önünde maksat goymaly we ol maksatlary hyyalynda güyçlendi...

Dowamy »

966 3
Köneler, 9 years ago


Bir narkoman barada [bolan waka]

obamyzda bir abraýly maşgalanyň, gurply maşgalanyň narkoman ogly bar. adyna myrat diýeli. ol oglan bir döwür öýlenipdi, özi entägem ýaş, bolsa 30-33 ýaşyndadyr. şol öýleneninden az salym geçip, geçmänkä narkoman bolany belli boldy. onsoň şondan bäri onuň kakasy her zat edip gördi: keselhana iberip gördi, ldp iberip gördi, türmä(ogurlyk üçin) iberip...

Dowamy »

2222 34
Köneler, 9 years ago


Yash mukdary

her kimin oz ongunde goyan maksatlary bar, ine sho hili hem yash maksadynyz bardyr. kimdir biriniz 60-70 yashy gormek isleyansiniz, kimdir biriniz bolsa 100 yashdan hem gechmek isleyansiniz... ine shu yerde meni gyzyklandyran sorag "siz nache yasha chenli yashasam diyyaniz??? we name sebapden sho yasha yetmek isleyaniz???"
kabir adamlar gele...

Dowamy »

1103 13
Köneler, 9 years ago


Bir söyginiň hekaýasy

myrat soňky üç ýylyň içinde bolup geçen wakalar barada oýlanyp oturşyna ajy ajy ýylgyranyny duýman galdy. höwes bilen giren bölümini gutaryp barýardy...hemme zat gülala-güllük, bolmalysy ýaly bolup barýardy. eger soňky günlerde şol gyz hem peýda bolmadyk bolsa, diýip içini çekdi...
okuwyny gutaryp barýarka bolupdy waka. geçen dört ýylyň için...

Dowamy »

1499 9
Köneler, 9 years ago


Söÿgi seslenmesi

söýgi mährem söýgi seslen sözüme,
söýmedige göwün bermek günämi,
ýa-da "ajap bir gün söýerdä" diýip,
uly umyt bilen ýaşamak günä.

seslen, seslen sözüme eý, eziz söýgi,
eger, ýaşamagy dowam etdirsem,
şeýdip, söýmegi-de dowam etdirsem,
gelermi meň başky söýgim, bagt guşym.

söýgi...

Dowamy »

1405 0
Köneler, 9 years ago


Talyplyk yyllarym))))

yat illerde yatlar bilen geçyar mening yaşlygym,
unwersitetde okan yyllam, yatdan çykmaz açlygym,
garnym doysa keypim bolsa 1-2 setir joşdugym,
gysgaçasy şeylerajik meng talyplyk yyllarym.

gazyet, jurnal, kitap, depder mening ahli baylygym
jübimde-de it uglayar, nadeyin? yok aylygym,
her sagadym hep...

Dowamy »

990 3
Köneler, 9 years ago