okan dowrümüzde köp talyplar wagtyn yetmezçiliginden yakynyalar. egzamenlere 1-2 gün galanda tayynlanmana başlanya. hawwa, onsonam bardy geldi 2-3 synag bir gune düşayse dat gününe. özüne erk edip edip, hemme sapaklary, şol ders wagtynda öwrenmek gerek. - özüne erk etmek uçin hem, öz önünde maksat goymaly we ol maksatlary hyyalynda güyçlendirmeli. 5-10-15-20 yyl önünü hyyal etjek bolmaly, hyyalyn bahasy yok satynam alamzok. - hyyallarymyzy amallar bilen janlandyrmaly. amalsyz hyyal yelkensiz gämä menzeyar, hyyalsyz amal hem yelkenli yöne haysy ugurda baryanyny bilmeyan gämä menzeyar. şu daş töweregimizde göryan beyik binalar, eserler, we ş.m,zatlar, düyn birinin düyşüdü (hyyaly), bugün bolsa huşy. bu barada gürrün edere zat köp, yöne gysgaça aytsak, durmuşda hemme zadyn öz wagty we yeri bar. (hyyal+amal+dogry wagt we yer = üstünlik) ekzamenler (synaglar)şolar yaly. wagtynda sapaklara gatnaşyp, mugallymlary dinläp öy işleri wagtynda etmek gerek. netıjesinde, okuw jayy wagtynda tamamlanar, dogan garyndaş hossarlarymyzyn we watanymyz önünde yüzümüz gyzarmaz. näçe ir tamalap milletimize we halkymyza ir hyzmat edşp başlasak, şonçada öz peydamyz. bahanalardan uzak durjak bolmaly, yollarymyzdaky kynçylyklary arz dälde, gayta olary pursat bilip höwes bilen çözjek bolmaly. bahana dälde çözüm gerek!

Köneler, Kurtoy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir