söýgi mährem söýgi seslen sözüme, söýmedige göwün bermek günämi, ýa-da "ajap bir gün söýerdä" diýip, uly umyt bilen ýaşamak günä. seslen, seslen sözüme eý, eziz söýgi, eger, ýaşamagy dowam etdirsem, şeýdip, söýmegi-de dowam etdirsem, gelermi meň başky söýgim, bagt guşym. söýgi seslenmedi kän wagt dymdy, ahyrda ýeke agyz sözjagaz diýdi: "söýgide günä ýok, geçirimlik bar, söýgide çäk däl-de, sabyrlylyk bar".

Köneler, Kurtoy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir