yat illerde yatlar bilen geçyar mening yaşlygym, unwersitetde okan yyllam, yatdan çykmaz açlygym, garnym doysa keypim bolsa 1-2 setir joşdugym, gysgaçasy şeylerajik meng talyplyk yyllarym. gazyet, jurnal, kitap, depder mening ahli baylygym jübimde-de it uglayar, nadeyin? yok aylygym, her sagadym hepda döndü, zordan geçyar aylarym hiç dynmajak yaly geçyar meng talyplyk yyllarym. çilim çeksem söwer diyip ejem düşyar yadyma, söwdürmerin, aç wagtym-a yetişmedi dadyma, oyun etyanlay başym gurban ejemjanyng adyna, dogan gardaşa zar etdi meng talyplyk yyllarym. synag wagty yakynlaşsa dunye dar geler sanga, kitaplang bilen gürleşip her gün yetersing danga, dynç alara wagt tapmarsyng agyr derslerden yanga, dersler bilen yadow geçyar meng talyplyk yyllarym. yat illering gyzlary hem hiç owadan bolanok, yüzüng yüzlerne gülse hem hiç yüreging gülenok, türkmen gözeling yerine hiç gözel tay gelenok, gyzsyz yakdy yaşlygymy meng talyplyk yyllarym. nesip bolsa bir gün dynar bu jepaly seneler, yerimize başgalary okamaga gelerler, şu goşgyny okasalar manga mamla diyerler, hem gyzykly, hem gyzyksyz meng talyplyk yyllarym

Köneler, Kurtoy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir