ÿaślygymda men bir gyza sataśdym, gözleriniñ ody ÿürekde galdy. gyz däldi-de, ÿanyp duran ataśdy, garaÿśy bu gośa garakda galdy müñ gyzyñ içinden gözüñe iler, onki sûññüm bilen söÿüpdim näler. ÿazan hatlaryma śaÿatdyr śalar.  içen antym duzda-çörekde galdy. bir tomus gijesi dugśuśdyk pynhan, näme diÿjek bolsañ diÿibet ynha. ah! aslynda ÿygra bolmasyn ynsan, pyśyrdym gośa ak derekde galdy. garaluw gözleri ÿyldyz ÿalydy. alkymynyñ aśygy gundiz ÿalydy. dykyz bilekleri buÿnyz ÿalydy. jadyly gülküsi gulakda galdy. gözlleriñ gözlerinde hümmet bar. gül gyzlaryñ gujagynda jennet bar. śahyr bolan bolsam-śoña minnetdar, o ÿyllar nähili uzakda galdy...

Köneler, Kurtoy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir