men seni şeýle bir söýýän ezizim ýöne seni indi ýigrenjek bolýan nämäňi söýdümkäm sen sowuk gyzyň? eremejek bolsaň gün bolsam-da men! senden başga millionlarça gyzlar bar senden has gözeli mähirlisi bar senden has mylaýym, asyllysy bar ýöne edil seň ýalysna duşamok. meň saňa duşan günüme nälet meň seni gören gözlem kör bolsun meň seni söýen ýüregim ölsün senden ýeke mähir almajak bolsam. sen her gezek meni it edip kowýaň “indi gelmern” diýip it bolup ürýän näme boldy maňa hany mertebäm? ertesi ýene men gaşyňa gelýän. sensiz sygamok men bu giň jahana sensiz geçenok meň ýekeje günüm sensiz bokurdakdan geçenok çörek sensiz ýaşap bilerinem öýdemok. unudasym gelýä biçak men seni halys ýadadym men çydamok indi sen hakda yatlaman günüm geçenok islesem hem seni undup bilemok sen nämüçin gözlerime bakaňok? baksaň gorerdiň sen uly söýgimi sen nämüçin sozlerimi diňlaňok? diňleseň belkide ynanardyň sen kermi sen, körmi sen ýa-da näme sen? ýa doga etdiňmi agyz maňa sen? men käwagtlar seni şeýle ýigrenýän şonda gaýdyp gözüm görmezi ýaly öldürip bir ýerde gömesim gelýär ýöne söýgim ýene ýigrenji ýeňýä.

Köneler, Kurtoy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir