türkmençilikde aýdylýan birnäçe sözler bar. şugünlerde men 1-2 sanysy barada pikir edip, gutarnykly netijä gelip bilmedim, aýratynam, "dokuzy düzüw bolmak" sözüne. näme diýmek isledilerkä şeýle diýmek bn?! 9-yň içine nämeler girýärkä?! öz pikirlerimi ýazmakçy ilki bn. sizem bu babatda bilýänleriňizi meň/biziň bn paýlaşaýsaňyz! dokuzy düzüw bolmak - ähli zady ýerbe-ýer, mätäç zady bolmadyk manylary bn barabar bolmaly pikirimçe. ýöne diňeje 9 sany zady öz içine alýan bolmaly, diýmek. haçan aýdylanyny-a biljek däl welin, ol wagtlar häzirki köp gowy mümkinçilikler bolmansoň 9-da kanagatlanan bolaýmasalar?! bu dokuza nämeler girýärkä?! men häzir öz pikirlerimiň sanawyny häzir goýmakçy. belki, ýalňyň bolup biler, eger şeýle bolsa, onda üýşüp düzetmegiňizi haýyş edýärin! pikirimçe 9-y düzwdäki zatlar: 1-kämil iman baýlygy; 2-oňat ýanýoldaş(maşgala); 3-sagadatly perzentler; 4-saglyk; 5-mal-mülk; 6-wepaly dost-ýar; 7-akyl-huşyň ýerbe-ýerligi(12 süññüñ?!) meň-ä kelläme gelenler şular. başga näme bolup bilerkä?! siziň pikirleriňiz?!

Köneler, Kurtoy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir