garry adam kyn we agyr adimler bn mazarystana baryardy,arkasy gidem mahelle...hemmeler gynançly,yüzleri aşak bakyardy.garry adam bitap düşüpdi.gözlerinden akan gözyaşlary yanaklaryny öllap yere gaçyardy we dodaklary gymyldayardy "seni söyyan söygilim seni söyyan!"... i̇ki gapdalynda iki ogly,olaryn gollarynda yere yykylmajak bolup zorlanyardy.taze gazylan gyrmyzy toprak mazar gazanlaryn yerine dillenyardi "hemme kişi gidijidir!" mollanyn dogalary bilen tabyt açyldy,içinden yyllaryn dertlerini unudyp,ençeme arzuwlaryny yok eden hereketsiz beden assalyk bn mazara goyuldy.son toprak we yene toprak.topraklar köpeldikçe taze açylan mazaram taryha gömülmege başlady,beyleki mazarlara menzap başlady... gömüldi... sonra sessizlik we yene sessizlik...gelen adamlar yuwaş yuwaş dargamaga başlady.gelip garry adama tesselli bereni boldy.garry adam bolsa donan deyin sessiz we hereketsiz,gözleri mazara seretyardi... dodaklary we gözyaşlary garyşyp dillenyardi"seni söyyan ezizim!" bir sagat geçdi,garry adam,yanynda iki ogly we mazarlar galypdy... "kaka yöralimi?" diydi uly ogly,sylanşykly mylayym sesi bilen.garry adam perwasyz aglayardy "seni söyan!"."kaka bilyas söyyanini,ejemem bilyardi,,ony na dereje söyyanini" diydi,kiçi ogly... garry adam ogullarynyn yardamy bn çömelen yerinden ayaga turdy.mazaradan gözlerini ayyrasy gelenokdy "seni söyyan ezizim!" diydi in sonky gezek!sonra ogullaryna duydurmak islemeyan ahende pyşyrdady "emma ezizim! Sen yaşayakan aydyp bilmedim...

Köneler, Kurtoy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir