agalar ýalançy bäş gün dünýede, aýalyň erkegne uranyny gördüm, gelinler gygyrýar ärleň üstüne, ärleriň müzzerip duranyny gördüm indi sylamaýar ini agany, agalar hem sylamaýar inini, ak süýt beren bir mähriban enäni, zalym ogluň ýenjip duranyny gördüm jepasy kän bu ýalançy pelegiň, gadry gaçdy hormat bilen sylagyň, bäş gün pully bolan ýeňi ýolugyň, dostunam äsgermän duranyny gördüm nesibesi güýçli öňki gelenleň, gabahat işleri görmän ötenleň, ýoldaşyn ukladyp käbir gelinleň, özgäniň gujagna dolanyny gördüm zemin gury bolsa açylmaz güller. gül bolmasa, saýramaýar bilbiller, oglundan, gelninden ýanan bendeleň, gözün açyp göre girenini gördüm

Köneler, Kurtoy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir