obamyzda bir abraýly maşgalanyň, gurply maşgalanyň narkoman ogly bar. adyna myrat diýeli. ol oglan bir döwür öýlenipdi, özi entägem ýaş, bolsa 30-33 ýaşyndadyr. şol öýleneninden az salym geçip, geçmänkä narkoman bolany belli boldy. onsoň şondan bäri onuň kakasy her zat edip gördi: keselhana iberip gördi, ldp iberip gördi, türmä(ogurlyk üçin) iberip gördi, urup gördi we ş.m. peýda bermedi. ahyr soňy, ol ýüzi gara seretmezligi ýüregine düwdi. ol oglan men entäj mekdep okuwçysykam, mundan 8-9 ýyl öňm biziň daşarda durýan legenlerimizi we bedrelerimizem ogurlan ekeni. men öýdäkileriň nädip bilenini bilemok, ýöne kakam maşyndan düşüp oňa käýäni ýadymda. kakasynyň ýüzi üçin, ýüregini agyrtmazlyk üçin, şol ýerde ol mesele galdy. ýöne görlüp otursa, ol oglanyň(adamyň?) gün saýyn pisi hasam çykan ekeni.

Köneler, Kurtoy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir