salam ýüregimiň söýeni! hawa, bu gün bir-birimizi başdaky bolşy ýaly tanamazlyga çalyşýarys. adamyň durmuşynda her hili zatlar bolup geçýär. men durmuşyň geçmesi kyn bolan oýunlarynda utuldym. men seniň öňüňde günäkär. meni bagyşla. ýöne bir zady ýatda sakla: ýaşamasy ýeňil bolmadyk dünýäde sen meniň üçin mähribansyň, gymmatlysyň. belki ikimiziň az hem bolsa gürleşen döwrümizde biri-birimiziň göwünlerimize degendiris. başaryp bilseň şol menden galan öýke-kineleriň üçin meni bagyşla. durmuşda dinimden başga 3 zady söýdüm: 1. seni 2. kalbymy 3. umyt etmegi - seni söýdüm sen diýip, - kalbymy söýdüm seni söýdüm diýip, - umyt etmegi söýdüm belki söýersiň diýip. bilýän, entek başymyz ýaş. öňümizde has wajyp meseleler bar. onda-da garaşaryn... söýýän!!! awtory:engineer

Köneler, Kurtoy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir