Salam hemmä...

Salam agzalar. Bu saýta girmedigime ep-esli wagt bolupdyr. Internetde entäp ýörkäm gabat gelaydim. Parolymam yadymda galypdyr. Tüweleme, saýtda özgerişler bar. Onda-da öz sadalygyny ýitirmändir. Öňler her gün diýen ýaly girerdim bu ýere. Agzalar bilen degiserdik. Belki hazirem badyr araňyzda köne agzalardan??? Meni tananlar seslenayin:)

Dowamy »

413 2
Sorag-jogap, 8 months ago


Ömür kerweni. K.Kullyyew dowamy

Dowam 4
Sondan son kan wagt gecip-gecmanka, otuz yedinji yyl bularyn ustuni basdy. Basdy-da, yany ayak ustune galyp ugran Akynazar yekeoylinin ellerini arkasyna tutdyryp, idenekledip alyp gitdi. Onun «halk dusmanydygyny»,«kuyze-kuyze gyzyl gomup goyan cuyruk baydygyny», «sonun ucinem mydama onki baylaryn, beglerin tarypyny edip geledigin...

Dowamy »

949 2
Köneler, 2 years ago


Ömür kerweni. K.Kullyyew

Dowamy3
Kakasy gurrun bererdi: «Adamyn her egninde bir perisde oturarmys-da, bira mydama gowulyga undarmis,beylekisem - erbetlige» diyip. Guljemalyn gownune,pysyrdap duranam sol perisdelen biri yalydy. Beylekisi welin,name ucindir dymyardy...
Ogully enelerin kopusi,biri-birinden bihabar, Guljemaly eyyam oz yanlaryndan beylesine geciri...

Dowamy »

964 3
Köneler, 2 years ago


Ömür kerweni. K.Kullyyew

"Eytjekdim,beytjekdim" diyen bolmasam bir haki bos bahana,gury haybat-da...
-Kaka, o Hüñkar diyyanin Gorogly ölensonam ölmanm-ay?
-Hä-ä-äy,oglum, Hüñkara ölme yokdur. Hudaya-da dine gowsy gerekdir, oglum....Yany gorkmadyn dami,oglum?
-Azajyk gorkdum.
-Ay, su wagt azajyk gorkanyn zeleli yok. Son gorkmazyn ucin aydyan men...

Dowamy »

949 0
Köneler, 2 years ago


Ömur kerweni.(hekayalar we powestler) K.Kullyyew

Cyn gulka garrama yok. Sonun ucinem,ol islendik adamy yigdeldip hem-de korpejeleri ullakan adam yaly edip bilyar. Gulki ceper eserdaki janly adam hasiyetleri,durmus,omur hakdaky cunnur pikir yoretmeler bilen utgasanda,ol eserin many-mazmunyny,suwelenliligini has-da artdyryar.
Komek Kulyyewin bu kitabyna saylanyp girizilen eserlerinin hemmesi...

Dowamy »

1222 0
Köneler, 2 years ago


Dine Soygi Hakda ♥

Soygi hacanda ikitaraplayyn bolonda mana eye bolyar.
♥∞♥
Dunyade soygulin yuzunden owodan gornus soygulin sesinden yakymly owaz yok.
♥∞♥
Ayralyk edil yel yaly ol gowsak soygini ocuryar guycli soyguni tutasdyryar..
♥∞♥
Cynyn bn soymek ozini un...

Dowamy »

1261 0
Köneler, 2 years ago


Ýagşy Niýet

Bir bende eseklije uzak yola gidip baryamisin. Yolda ol gaty suwsapdyr-da bir cesmeden suw icmekci bolupdyr. Eseginden agaga-da ony iltäre bir zat gozlap eylesine beylesine seredipdir. Hic zat gozine ilmanson gol.yaly agajy tapyp onun ujyny yiteldyarde yere kakyar. Esegini gazyga danyp cesmeden suw icmage inyar. Yssy howada sowuk suwdan mazaly...

Dowamy »

850 0
Köneler, 2 years ago


Payhasly Pikirler

Abdylla ibn Mubarekden:
-Yagsy gylyk hasiyetli adam nahili bolmalydyr?-dp soranlarynda,ol:
-Yagsy isleri edyan adamlara ezyet bermeyan,yuzi utanc hayaly adam gylyk hasiyetli adamdyr- dp jogap beryar.
★★★
Bir akyldar: "Gurlaninde goyberilen yalnyslygy solbada duzedip bolar. Emma durmusda goyber...

Dowamy »

996 0
Köneler, 2 years ago


Güzel sözler♥

Sabret ki her şey hissettdiğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun.......
♥♥♥
Her bir insan yağmur tanesi gibidir. Kimi çamura,kimi gül yaprağina düşer........
♥♥♥
Duygular vardir anlatilmayan sevgiler vardir kelimelere sığmayan bakişlar vardir ki asla unutulmayan,...

Dowamy »

832 0
Köneler, 3 years ago


Gyzym...(durmusa cykyan gyza enanin sargytlary)

Indi atañ öýüñ läligi dälsin
Gadam basýañ uly durmuşa gyzym
Çaga endiklerin öýmüzde galsyn
Öwrenşiber taze gurlusa gyzym

Diydirmawer:"Plankesin dogmasy"
Gic yatmaly Gunden has oñ dogmaly
Coregem yapmaly sygram sagmaly
Goluñ çermap bilin berk guşa gyzym

Gaynenen gaynatan dolagy...

Dowamy »

1069 0
Köneler, 3 years ago


Gyzly öýüñ gapysy

Yuwasjadan kakylar
Gyzly oyun gapysy
Bagt idap bakylar
Gyzly oyun gapysy

Gyz bir bolegi ayyn
Edepli hem mylayym
Yone gizlar jemalyn
Gyzly oyun gapysy

Eylak-beylak otuler
Asyk yigit ortener
Uly abray getirer
Gyzly oyun gapysy

Gyz oye sawcy bar...

Dowamy »

888 0
Köneler, 3 years ago


Bagt näme?

Bagt name diyip berdiler sowal
Jogabyn bermezden oylandym ozal
Yuzup yorkan her gun bagt kolunde
Duyanokmy bagty berdinle sowal?

Dunyan rahatlygy halkyn saglygy
Il-gun abatlygy ynsan barlygy
Asman durulygy Zemin pakligi
Ynha su belentlik bagtdyr bagt

Erkana zahmetin hozirin gor...

Dowamy »

793 0
Köneler, 3 years ago


Durmuş kyssalary

Palin basa bela getirisi.
Gadym dowurde giden mulkun eyesi bir gurply adam dosty bn iyip-icip mes bolup oturan wagty:
-Men su akyp yatan denzin suwuny hem icip bilerin.
Dosty:
-Bu bolup biljek zat dal,gel,jedel edeli.Kellesinden akyl-husy giden bay:
-Gel,jedelleseli,eger men ony basarmasam,tutus maly...

Dowamy »

1101 0
Köneler, 3 years ago


Rowayatdyr tymsallar-kamil mekdep ynsana.

AKYLLY AYAL.
Zalymlygy bn at goteren zalym Hacjaj akylly bir ayalyn arini ogluny we agasyny bendi kyldy.Ol ayal aglap peryat edip Hacjajyn huzuruna arza geldi.
Hacjaj:
-Bu uc kisiden haysyda bolsa birini azat edeyin.Onat oylanyp gor sen olaryn haysy birini erkinlige cykmagyny isleyan?Arinimi oglunymy doganynymy?
Ayal:

Dowamy »

1426 0
Köneler, 3 years ago


Gabanjanlyk?????

Gabanjanlyk-bu ynamsyzlyk daldir.Soyyan adamyny yitirmekden gorkmakdyr!!!!!

Dowamy »

1623 0
Köneler, 3 years ago