Azym Işan

@messibet: Aşgabatda Griboýedow koçesi bilen Günbatara barýakaň Gogol köcä ýetmäkäň çep tarabyňdaky gabrystanlyga Azym işan öwülýäsi diýýäler. Ýöne işan agaň jesedi aslynda ol ýerde dälmikä, soň öz ata-babasynyň mekanyna alyp gidipdirler diýdiňiz welin?

Menem öz bilenlermi ýazaýyn diýdim. Edil şu wagtam şol öwlüýä gözüme dü...

Dowamy »

681 11
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 10 months ago

Ish atiyachlsndyryshy

Salam dostlar,

Sheyle sorag: eger ish yerinde ishcha ishini edip durka zeper yetse onun bejergi chykdajysyny ish beriji toleyami yagny ish beriji ishgari strahowka edyami?

Dowamy »

340 2
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 10 months ago

Öňki ertir.com häzir nirede?

alemjahan.net
Öňki ertirçileriň aglaba agzalary şu ýerde.
Köp funksiýalary bar bu saýtyň. Girip görmegi maslahat berýän.

Dowamy »

562 7
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 10 months ago

Gadymy/köne sözler

Salam agzalar. Mana sizden bir yerlikli maslahat gerek. Köynek tikilyan atelyeni atlandyrmak üçin gadymy/köne , yone , elbetde owadan manyly bir soz gerek? Tekliplerinize garashyaryn!

Dowamy »

375 4
Sorag-jogap, Aytokga tarapyndan 10 months ago

Salam bermek hakynda

Salam dostlar,

Salam bermek sünnet. Berilen salamy yöne almak hökmany yagny parzdyr.

Sebabi berlen salamy almazlyk adamlar arasynda dushmanchylyga yol achyar. Bu bolsa dogry dal. Salam adamlar arasynda soygi doredyar.

Pygamberimiz saw aydan eken:

Bir ish öwredeyinmi aranyzda soygi-muhabbet...

Dowamy »

377 0
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 10 months ago

Salam

Salam. pikirler bolumi barmy namesi uytgesik bu yerinin. Ertir coma name boldy

Dowamy »

319 4
Sorag-jogap, аgasy tarapyndan 10 months ago

Arylardan nadip dynyp bolar.

Salam. Gun sowany ucin mi namemi? Balkonymyzda arylar birden kopelaydi. Sholardan dynmak ucin nahili yollar barka? Maslahat berayseniz.

Dowamy »

320 4
Sorag-jogap, user tarapyndan 10 months ago

Durmuşa bolan höwesiñ gaçsa name etmeli ??

Dünýeden doýmak duýgusy ?!

Dowamy »

582 16
Sorag-jogap, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 10 months ago

Az bilen - köp yada uzak yashar.

Salam dostlar,

Shu yokardaky name-de bolsa dogry aydylypdyr.

Bagtly adam - yonekey sada adamlar. Köp zady bilenoklaram, kän bir dushmanam yok son. Her kimem ony gowy göryar.

Akmak sürer döwrany,
Akylly onun hayrany.

Belki akylly adamlar - betbagt adamlardyr. Olar oylanyp köp zadyn...

Dowamy »

420 5
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 10 months ago

Gyz düýşiňe girse gowymy ?

Meň gyzlar bilen aram gelip-geçerli.Gyzlar bidenä melekler,birdenem şeýtan.ýaşlar uçin güýçli duýgy meň uçinem,asyl biziň herekedim dogrymy?

Dowamy »

618 20
Sorag-jogap, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 10 months ago

Täsin sorag

Düýn şeýleräk bir sorag bn gabatlaşdym. Zenan maşgalada (женский пол) günde bolup bilýän zat, erkek adamlarda ömründe ýekeje gezek gabat gelýän zat näme ? bilýän barmyka ?

Dowamy »

909 16
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 10 months ago

Name tazelik

Salam dostlar,

Taplar nichik, name tazelikler bar umuman?

Aydyp oturyn.

Dowamy »

518 5
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 10 months ago

Nädip ökünmez ýaly ýaşamaly?

Köp adamlar:"wah şu wagt öňki ýaşlygym bolsady" diýip öz durmuşynda eden ýalňyşlaryna ökünýärler. Siziňem araňyzda belki şuňa meňzeş ökükçli gezip ýörenler bar bolsa gerek. Eger bar bolsa biziň bilen paýlaşyň. Goý geljekdäki ýaşlar bir şol öňki ýalňyşlyklary gaýtalamasyn!

Şahyrlaryň biri öz goşgy setirlerinde şeýle belleýär:
Ş...

Dowamy »

542 7
Sorag-jogap, yoga tarapyndan 10 months ago

Jogap tapyp bilmedik soragym

Gawunyň ýagşysyn şagal iýer diýipdirler. Meň gowy gawun iýesim gelýär. Şonuň üçin men şagala öwrülmelimi ýa dogulaňda şagal bolup dogulmalymy?
***
Şagalyň sesi
Ýadymda, şol günem şu günki ýaly,
Dolan aý asmanda nurun saçýardy.
Garagol ýyldyzlar gözlerin gyrpyp,
Biri ýansa beýlekisi öçýärdi.

Ý...

Dowamy »

454 6
Sorag-jogap, yoga tarapyndan 10 months ago

Köpchülik we hakykat

Köpchilik edyäni yada köp adamlaryn bir mesele hakyndaky den pikirliligi - o meselän dogrulygyny subut etmeyar.

Mslm bir yalan yada bozuk ishi bir milledin köp bölegi däp-dessur yaly köpden bäri edip gelyär. We sonam shony taze neslin adamlaram islese we islemeseler ony yagny yalany we bozuk ishi göyä hakykat, dogrulyk yaly edip gely...

Dowamy »

336 3
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 10 months ago

Talyp dalashgarlere ustunlik

Salam talyplar we dalashgarler. Ilki bilem hemmanize ustunlik dileyan.
Dalashgarlerin ählisine showlylyk dileyan.
Arañyzda TDY we DI ( narhoza) synanshyanyñyz bar bolsa habarlashayyñ.

Dowamy »

324 1
Sorag-jogap, barcam tarapyndan 10 months ago

Turkmen nakyllary

Gelin bilyan türkmen nakyllary yatlalyn:

Köprüden gechyänchän donuza dayy diy.

Dowamy »

601 14
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 10 months ago

Elbetde söygi

Salam egindeşler we watandaşlar hemmaniz goşulyn garantiya beryan içimizdaki talanly ogln gyzlarymyz bilen öran gyzykly söhbet bolar
Welcome !!

Dowamy »

453 3
Sorag-jogap, luckyboy1999995 tarapyndan 10 months ago

Redmi 5 boyunca sorag

Aranyzda redmi 5 ulanyp goren barmy?

Dowamy »

376 3
Sorag-jogap, Iskenderoff tarapyndan 11 months ago

Visa kart boyunca komek

Visa karty playmarkede catyp goren barmy?Men catjak bolsam kartyn nomery yalnysh diyya

Dowamy »

434 4
Sorag-jogap, Iskenderoff tarapyndan 11 months ago