Komek Gerek

Salam.
Talyplar.comyñ agzalary maña siziñ komeginiz gerekdi.
Telefonyma pdf formatly kitaplary alyan.Yone ony telefona duşurip bilemok.Haysy programmanyñ komegi bilen isledip bolar
Jogabyñyza garasyan☺☺

Dowamy »

253 7
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Kelle agyryly sorag

Şugün howa 0℃. ertir şugünkiden iki esse sowuk bolsa näçe ℃ bolar?

Dowamy »

403 5
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 3 months ago

Ertirki stariklerden kimle bar barde?!

Salawmaleykum hormatly agzalar! Mowzugyn adyndan belli bolshy yaly kimler bar ertirchilerden barde?! Bu sayty name uchin girip chykar yaly ansat, az tarafik iyyyan ichinin menyusyny zadyny uytgedip bolmayamy. Pikirler bolumem achylsa gowy boljak yaly.

Dowamy »

328 15
Sorag-jogap, Hoshgelding tarapyndan 3 months ago

Dogry jogaba 100 manat

Salam, biri şeýle sorag berdi gaty gyzyklandym. Bir çopan oglany öýerjek bolup öýüne çagyrýalar hem-de birinji gezek gyz bn duşuşyga ugradýarlar. Kafeda bular iýip içýäler, olara-da kafeda gyz hyzmat edýär. bir-ki gezekki zakazdan soň afisant gyz oglanyň tarelkasynyň aşagynda hat goýup gidýär. Soň bular hasaplaşyp gaýdýarlar we ýaňky çopan oglan h...

Dowamy »

749 12
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 3 months ago

ЭТОЙ ВЛАСТИ НАРОД НЕ НУЖЕН (РОССИЯ 2018)

ЭТОЙ ВЛАСТИ НАРОД НЕ НУЖЕН (РОССИЯ 2018)

Порочность сырьевой экономики и сформированной вокруг нее системы не только и не столько в том, что она не может обеспечить высокий уровень жизни всей стране и порождает социальное неравенство, коррупцию, централизацию ресурсов и как следствие узурпацию власти теми,кто получил контроль над эти...

Dowamy »

171 0
Sorag-jogap, Hazar99 tarapyndan 4 months ago

Pul esasymy Ynanç?

Amerikada bir söwdagär 1929-nji ýyldaky ekonomik krizisde erbet finans darlygyna uçrapdyr. Bergileri gitdigiçe köpelýärkä algylary gitdigiçe azalýan ekeni, aýlanyşyk peselenligi üçin sap girdejisi günsaýyn eräp barýan ekeni. Näme etjegini bilmedik söwdagär ahyr ofisinden usullyk bilen çykyp şäher içinde pyýada aýlanmaga başlapdyr. Kellede müňläp al...

Dowamy »

361 4
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 4 months ago

Sallançak peýdalymy ýa zyýanly?

Oýünde sallançak gurmaýan barmyka? Sallançak peýdalymyka ýa zyýanly?

Özüm sallançak zyýanlydyr öýdemok welin käbir kişiler zyýany köp diýýä. Daşary ýurtlarda känbir ulananoklar diýjek bolýalar. Internetdenem gözläp köp ýerde zyýanly diýip agzaýa diýjek bolýalar. Siz näme diýýäňiz?

Dowamy »

340 4
Sorag-jogap, messibet tarapyndan 4 months ago

Admine hayysht.

Admin aga sizden uly hayysht Talyplar.comyn icini onkisi yaly edip duzedip berayin. On gyrada gorup bolyady sonky temalary we sonky aylananlary.

Dowamy »

279 8
Sorag-jogap, garagol89 tarapyndan 4 months ago

Internet Magazin

Salam dostlar arañyzda saýt açyp bilýän internet magazin açyp bilýän barmy online tölegleri amala aşyryp bolar ýaly mümkinçilikleri ýola goýup şertleri düzmeli??

Dowamy »

205 3
Sorag-jogap, sistem tarapyndan 4 months ago

Ýazar gözleyäris

Hormatly türkmen talyplary!
Men ' www.turkmenhabarlar.com ' saýtynyň admini, saýta ukyply, talantly ýazarlar gözleyärin.
Maňa özüňiz barada şu ýere ýazyň - turkmenhabarlar@mail.ru

Dowamy »

329 9
Sorag-jogap, Turkmenhabarlar.com tarapyndan 4 months ago

Herkim öz pikirini ýazsa...

Öňler restoranda köplenç gelin toýlar edilerdi. Sünnet toý, bäbek toý, sadakalar ýaly üýşmekler öýde edilerdi. Restoranda-da ýagdaýy gowy bolanlar ederdi. Meň diýýän wagtlam toý palatalaram ýokdy, tapsaň çadyr palata gurlar, onam tapsaň.

Meň diýjek bolýanym gapyda edip bolýan toýlary gapyňda toý palatasynda etseň gowumy ýa restoranl...

Dowamy »

478 10
Sorag-jogap, messibet tarapyndan 4 months ago

Aydymlary Remix etmek hyzmaty

Aydymlary remix edyaris
Habarlasyn perhatsabirow6@gmail.com

Dowamy »

227 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Gijeki Çat

Gijeki çat açalyñla

Dowamy »

256 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Clash Of Clans

Salam doslar ullakan komeginiz gerek mana

Onda basladyk

Menin bazamy alyp bilemok name ucindir aljak bolyan hemme parollary zatlary dogry gelya welin ahyrynda supercell id diyip cykarya 6sany san yazmaly diyyar sol sanlary nirden almalyka hayys komeginiz gerek

Soñ sol bazany supercell idden çykaryp bolar...

Dowamy »

218 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Lark.ru-da sayt açmany owredayiñ

Salam doslar lark.ru nahili sayt açmalyny owredayiñ men naçe gezek synanşyp gordum yone şowly bolup cykmady gayrat ediñ

Dowamy »

154 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Halal We Haram Doly Okañ

Gadym zamanlarda bir sùýt satýan adam bolupdyr. Ol MEKGE MEDINÄ HAJ PARZYNY ýerine ýetirmek ùçin 40tylla toplapdyr. Ol gùnlerin bir gùni MEKGÄ tarap ýola rowana bolupdyr. Ol deñize ýetip gämä mùnùpdir. Gämide epesli ýol gecensoñ ýanky adamyn ukusy gelip ba$lapdyr. Ýanky irkilmäkä 40tyllasyny bil gu$agyna gysdyrypdyr we uka gidipdir. Gämide ýany maý...

Dowamy »

438 8
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

VPN GEREK

Tmcell nomerde internede giryan vpn gerek bilyaniñiz ba bolsa aydayyn...Onunden aydayyn Psiphon islanok

Dowamy »

304 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Şekelatmy ýa Şokolad

Düýn öz kanallammyzyň birinden telekeçilik hakynda gepleşik boldy. "Hasar" konditer sehinde bir gelin aýlanyp seh hakynda maglumatlar berip, işgärler bilen gürrüňdeş boldy. Şonda alyp baryjy şekelat önümleri diýýä, bir gezegem şokolad diýmedi. HAKYKATDANAM şekeladmyka ÝA şokolad?

Dowamy »

318 4
Sorag-jogap, messibet tarapyndan 4 months ago

Talyplar.Com admini gerek

Salam millet. Talyplar.Com admini bn näli habarlaşsa bolar? Eger admin şuny okaýan bolsaň, habarlaşmak üçin birzatjyklar goý. Zerur mesele boýunça hyzmat bardy agam.

Dowamy »

328 2
Sorag-jogap, UniqueMaster tarapyndan 4 months ago

Perhat Sabirow

Salam

Dowamy »

491 18
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago